Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 19.decembrīNr.16

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anda Lisovska

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Elizabete Krivcova, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš (piedalās no plkst.10.00 līdz plkst.10.05 un no plkst.10.10 līdz plkst.12.25)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja

Zanda Sapronova

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Jūrmalas pilsētas muzeja direktore

Inta Baumane

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Jānis Ezers

Mārketinga nodaļas vadītāja

Liene Pīpkalēja

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste

Ineta Umbraško

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā

Valts Šķepasts

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Santa Barone-Upeniece

Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisijas atbildīgā sekretāre

Staņislava Spila

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Par transportlīdzekļa Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs GH8990, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

6.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

8.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā”

9.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 3.4. aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” īstenotā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” noslēgumu

10.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” noslēgumu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

12.

Saistošie noteikumi "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā"

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

16.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu

17.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā

18.

Grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.gadam”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu

21.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

22.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

23.

Par naudas sodu norakstīšanu

24.

Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 43A, Jūrmalā

25.

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā

26.

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 85, Jūrmalā

27.

Par būves nojaukšanu Nīcas ielā 1, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 10, Jūrmalā

29.

Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu

30.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.471 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu"

31.

Par prasības parāda norakstīšanu

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

33.

Par debitoru parādu norakstīšanu

34.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

35.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

36.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 5-135, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

37.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-13 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

38.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-511, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

52.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

53.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

55.

Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, atsavināšanu

56.

Par 2012.gada 24.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/834 pārjaunojumu (Dzintari 0160, Jūrmalā)

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 31, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 10, Jūrmalā

59.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 49, Jūrmalā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 34, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 7, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 33, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 62A, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 78, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 91A, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 21, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzu ielā 9, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dreiliņu ielā 21, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidzemes iela 23, Jūrmalā

72.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.620 "Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 88 un Strēlnieku prospektā 90"

73.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 44, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā

74.

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26 - 11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumāG.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

- aiz 1.jautājuma:

· Par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu precizēšanu

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.35 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” precizētās redakcijas apstiprināšanu”

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.40 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu”

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.44 “Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi” precizētās redakcijas apstiprināšanu

- aiz 15.jautājuma:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 "Par Eiropas Sociālā fonda projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam" 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu" pielikumā

· "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu"

- aiz 17.jautājuma:

· Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

- aiz 18.jautājuma:

· Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

- aiz 20.jautājuma:

· Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim

- aiz 28.jautājuma:

· Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.528 “Par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam” grozījumiem

- aiz 74.jautājuma:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

U.Kronblūms – lūdz īsu ziņojumu par katru papildu jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu precizēšanu

3.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.35 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” precizētās redakcijas apstiprināšanu”

4.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.40 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu”

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.44 “Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi” precizētās redakcijas apstiprināšanu

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par transportlīdzekļa Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs GH8990, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

10.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

12.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā”

13.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 3.4. aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” īstenotā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” noslēgumu

14.

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

16.

Saistošie noteikumi "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā"

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 "Par Eiropas Sociālā fonda projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam" 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu" pielikumā

23.

"Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu"

24.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu

25.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā

26.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu

27.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

28.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

29.

Grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.gadam”

30.

Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

31.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu

32.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu

33.

Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim

34.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

35.

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

36.

Par naudas sodu norakstīšanu

37.

Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 43A, Jūrmalā

38.

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā

39.

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 85, Jūrmalā

40.

Par būves nojaukšanu Nīcas ielā 1, Jūrmalā

41.

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 10, Jūrmalā

42.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.528 “Par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam” grozījumiem

43.

Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu

44.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.471 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu"

45.

Par prasības parāda norakstīšanu

46.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

47.

Par debitoru parādu norakstīšanu

48.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

49.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

50.

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 5-135, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

51.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-13 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

52.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

53.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-511, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

54.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

55.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

57.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

64.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

65.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

66.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

67.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

68.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

69.

Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, atsavināšanu

70.

Par 2012.gada 24.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/834 pārjaunojumu (Dzintari 0160, Jūrmalā)

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 31, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 10, Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 49, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 34, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 7, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 33, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 62A, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 78, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 91A, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 21, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzu ielā 9, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dreiliņu ielā 21, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidzemes iela 23, Jūrmalā

86.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.620 "Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 88 un Strēlnieku prospektā 90"

87.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 44, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā

88.

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26 - 11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

89.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”


2. Par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu precizēšanu (lēmums Nr.644)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu precizēšanu.

3. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.35 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”” precizētās redakcijas apstiprināšanu

4. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.40 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” precizētās redakcijas apstiprināšanu

5. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.44 “Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi” precizētās redakcijas apstiprināšanu

Ziņotājs:

Z.Sapronova , G.Lasis, U.Bēniņš

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizētajiem saistošajiem noteikumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.35 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” redakciju.

2. Precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.40 “Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” redakciju.

3. Precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.44 “Sabiedriskās kārtības, būves, tās teritorijas un sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanas noteikumi” redakciju.

R.Parasigs-Parasiņš iziet plkst.10.05

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.645)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par transportlīdzekļa Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs GH8990, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.646)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs GH8990, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

R.Parasigs-Parasiņš atgriežas plkst.10.10

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku” (saistošie noteikumi Nr.51)

Ziņotājs:

L.Pīpkalēja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.52)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

10. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu (lēmums Nr.647)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.39)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

12. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā” (lēmums Nr.648)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā”.

13. Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 3.4. aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” īstenotā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” noslēgumu (lēmums Nr.649)

Ziņotājs:

I.Umbraško

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 3.4. aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” īstenotā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” noslēgumu.

14. Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” noslēgumu (lēmums Nr.650)

Ziņotājs:

I.Umbraško

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” noslēgumu.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.651)

Ziņotājs:

I.Umbraško

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”.

16. Saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” (saistošie noteikumi Nr.53)

Ziņotājs:

I.Umbraško - ziņo, ka, vienlaikus ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu, ar protokollēmumu ir jāatceļ iepriekš pieņemtie, bet vēl spēkā nestājušies Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2019. saistošie noteikumi Nr.38 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu un Jūrmalas pilsētas domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr.38 atcelšanu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt saistošos noteikumus ”Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.38 ”Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.652)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.653)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” .

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” (lēmums Nr.654)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.655)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (lēmums Nr.656)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 "Par Eiropas Sociālā fonda projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam" 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu" pielikumā (lēmums Nr.657)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 "Par Eiropas Sociālā fonda projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam" 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu" pielikumā.

23. "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu" (lēmums Nr.658)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu".

24. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu (lēmums Nr.659)

Ziņotājs:

V.Šķepasts

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu.

25. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā (lēmums Nr.660)

Ziņotājs:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā.

26. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu (lēmums Nr.661)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu.

27. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (saistošie noteikumi Nr.54)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.

28. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.55)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

29. Grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.gadam” (lēmums Nr.662)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.gadam”.

30. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (lēmums Nr.663)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

31. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu (saistošie noteikumi Nr.56)

Ziņotājs:

I.Brača – ziņo, ka ņemot vērā to, ka līdz domes sēdei ir saņemti vairāku pašvaldības iestāžu iesniegumi ar lūgumu veikt pārkārtojumus budžetā, sagatavotajā saistošo noteikumu projektā ir šādi papildinājumi:

· Jūrmalas sākumskolai “Ābelīte” veikt finansējuma pārkārtojumu 2250 EUR apmērā, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu direktoram.

· Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārīte” veikt finansējuma pārkārtojumu 304 EUR apmērā, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu darbiniekiem saistībā ar neplānotiem atvaļinājumiem novembra un decembra mēnešos.

· Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Austras koks” veikt finansējuma pārkārtojumu 1870 EUR apmērā, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu darbiniekiem saistībā ar darba nespēju.

· Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” veikt finansējuma pārkārtojumu 1189 EUR apmērā, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu darbiniekiem saistībā ar to, ka darbinieks plāno pārtraukt darba attiecības.

· Jūrmalas Sporta skolai veikt finansējuma pārkārtojumu 105 EUR apmērā, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu saistībā ar pedagogu algu palielinājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, U.Kronblūms, R.Parasigs-Parasiņš), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu.

32. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu (saistošie noteikumi Nr.57)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

U.Kronblūms – jautā par š.g. 15.oktobrī domes priekšsēdētājam iesniegto iesniegumu, kurā bija izteicis priekšlikumu palielināt pabalsta jaundzimušo aprūpei apmēru no 500 EUR uz 700 EUR. Uzskata, ka šis priekšlikums bija izskatāms Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē, taču iebildumi ir par to, ka pieprasījums līdz šīs komitejas priekšsēdētājam nenonāca.

G.Truksnis – ja ir vēlme savu priekšlikumu izskatīt attiecīgā profilējošā komitejā, tad nepieciešams adresēt iesniegumu profilējošās komitejas priekšsēdētājam. Deputātam jāuztur savs pieprasījums, un, ja tas netiek izskatīts profilējošajā komitejā pieņemot budžetu, tad ir jālūdz deputātus par savu priekšlikumu balsot. Ja iesniegums tiek adresēts domes priekšsēdētājam, tas tiek nodots speciālistiem izvērtēšanai. Attiecībā uz konkrēto priekšlikumu - šogad pabalsts jaundzimušo aprūpei jau tika palielināts no 286 EUR uz 500 EUR.

R.Parasigs-Parasiņš – lūdz ierakstīt protokolā savu jautājumu saistībā ar Dzintaru koncertzāles pārbūvi - vai ir pareizi sapratis, ka Jūrmalas pilsētas dome plāno izsludināt iepirkumu, piemērojot slēgtu procedūru cenu aptaujai par būvprojekta tehnisko specifikāciju izstrādi, jau zinot konkrētu pretendentu?

G.Ose – atbild, ka piemērots pretendents ir, taču cenu aptauja tiks veikta nākamā gada sākumā, izskatot arī citus iespējamos pretendentus.

R.Parasigs-Parasiņš – izsakās, ka, viņaprāt, budžeta projektā valsts svētku pasākums ir mazsvarīgāks (tam atvēlēti 37 000 EUR) par Kauguru svētkiem un Kūrortsvētkiem (katram atvēlēti 250 000 EUR).

A.Ozoliņš – izsakās, ka Apvienotajā komitejā tika runāts, ka budžetā tiks iekļauts finansējums gājēju celiņiem Strēlnieku prospekta abās pusēs.

G.Truksnis – paskaidro, ka Apvienotajā komitejā tika runāts, ka gājēju celiņiem gar Strēlnieku prospektu finansējums tiks iekļauts kā prioritāte nākamā gada 1.ceturkšņa budžeta grozījumos, izvērtējot reālos atlikumus.

G.Grūba – izsakās, ka Apvienotajā komitejā tika norādījis, ka Jūrmalā organizēto sporta pasākumu, kā, piemēram, Skriešanas svētku tāmes apjoms, viņaprāt, ir neadekvāti liels, kas liecina par pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu un komitejā tika lūdzis pārskatīt šo svētku izdevumu pozīcijas, tomēr tas nav izdarīts. Lūdz ierakstīt protokolā, ka sporta pasākumu organizatoru vidē tiek runāts, ka Jūrmalas pilsētas domei ir neadekvāti palielinātas tāmes. Piemēram, Skriešanas svētkiem, kas notiek pludmalē, kur nav nepieciešams ieguldīt lielus finanšu līdzekļus, ir ieplānoti 50 800 EUR, kas, viņaprāt, ir neadekvāti liela summa un neatbilst reālām izmaksām. Piemēram, š.g. izmaksas bija ap 30 000 EUR, un pat tas bija pārāk daudz. Uzskata, ka tā ir naudas līdzekļu izšķērdēšana vai arī līdzekļi, tādējādi, tiek plānoti kam citam.

U.Kronblūms – lūdz ierakstīt protokolā, ka budžetā joprojām tiek ieplānoti pasākumi, kas, viņaprāt, vairāk ir domāti komersantiem, nevis pilsētas iedzīvotājiem, konkrēti – Krāsu skrējiens un Electric Run. Šiem pasākumiem būtībā nav reālas konkurences. Uzskata, ka 50 000 EUR šo pasākumu rīkošanai ir par daudz vai arī tie pat vispār nebūtu jāsubsidē.

Uzskata, ka arī pilsētas svētku pasākumu izdevumi ir pārāk lieli.

Uzskata, tieši šeit varētu rast ietaupījumu, lai palielinātu pabalstu jaundzimušo aprūpei uz 700 EUR.

A.Čuda – ņemot vērā, ka deputātu iesniegtie priekšlikumi nav ņemti vērā, nav saņemtas atbildes, vai tie ir vērtēti un varbūt tomēr iekļauti kādās aktivitātēs, izsaka priekšlikumu tagad, sēdes laikā, balsot par katru priekšlikumu.

G.Truksnis – izsludina pārtraukumu uz 15 minūtēm.

Pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.15.

Izsakās:

A.Čuda – izsaka priekšlikumu turpināt Zilā Karoga programmas īstenošanu Jūrmalas pašvaldībā, paredzot šim mērķim 16 000 EUR. Cienot visu pārējo klātesošo laiku, pārējos priekšlikumus neizteiks, jo uzskata, ka tie netiks atbalstīti.

G.Truksnis – informē, ka neskatoties uz maksas palielinājumu, aicina balsot par deputāta A.Čudas priekšlikumu par Zilā Karoga programmas īstenošanu Jūrmalas pašvaldībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par deputāta A.Čudas priekšlikumu par Zilā Karoga programmas īstenošanu Jūrmalas pašvaldībā (“par” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 9 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe)), nolēma:

priekšlikums ir noraidīts.

Izsakās:

U.Kronblūms – izsaka priekšlikumu pabalstu jaundzimušo aprūpei palielināt no 500 EUR uz 700 EUR.

G.Truksnis - lūdz balsot par deputāta U.Kronblūma priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par deputāta U.Kronblūma priekšlikumu par pabalsta jaundzimušo aprūpei palielināšanu no 500 EUR uz 700 EUR (“par” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 9 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe)), nolēma:

priekšlikums ir noraidīts.

Izsakās:

G.Truksnis - lūdz balsot par budžeta projektu kopumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, Ņ.Ņikiforovs, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, U.Kronblūms, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu.

R.Parasigs-Parasiņš iziet plkst.12.25

33. Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim (lēmums Nr.664)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim.

34. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.665)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu.

35. Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu (lēmums Nr.666)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu.

36. Par naudas sodu norakstīšanu (lēmums Nr.667)

Ziņotājs:

S.Spila

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par naudas sodu norakstīšanu.

37. Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 43A, Jūrmalā (lēmums Nr.668)

38. Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā (lēmums Nr.669)

39. Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 85, Jūrmalā (lēmums Nr.670)

40. Par būves nojaukšanu Nīcas ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.671)

41. Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.672)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 43A, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 85, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Nīcas ielā 1, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 10, Jūrmalā.

42. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.528 “Par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam” grozījumiem (lēmums Nr.673)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma Nr.528 “Par daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 8711 001 Slimnīcas ielā 1, Jūrmalā konservāciju vai nojaukšanu atbilstoši tehniskās izpētes slēdzienam” grozījumiem.

43. Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu (lēmums Nr.674)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu.

44. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.471 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu” (lēmums Nr.675)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.471 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

45. Par prasības parāda norakstīšanu (lēmums Nr.676)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (A.Čuda), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par prasības parāda norakstīšanu.

46. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” (saistošie noteikumi Nr.58)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”.

47. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.677)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

48. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (saistošie noteikumi Nr.59)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

49. Par pagaidu dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.678)

50. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 5-135, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.679)

51. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-13 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.680)

52. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.681)

53. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-511, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.682)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par pagaidu dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 5-135, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

3. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-13 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

4. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-511, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

54. Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.683)

55. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.684)

56. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.685)

57. Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.686)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.687)

59. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.688)

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.689)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.690)

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.691)

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.692)

64. Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.693)

65. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.694)

66. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.695)

67. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli (lēmums Nr.696)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli.

68. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.697)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, atsavināšanu.

69. Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.698)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 11 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – nav, “atturas” – 3 (G.Grūba, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, atsavināšanu.

70. Par 2012.gada 24.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/834 pārjaunojumu (Dzintari 0160, Jūrmalā) (lēmums Nr.699)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2012.gada 24.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/834 pārjaunojumu (Dzintari 0160, Jūrmalā).

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 31, Jūrmalā (lēmums Nr.700)

72. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.701)

73. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 49, Jūrmalā (lēmums Nr.702)

74. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.703)

75. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 34, Jūrmalā (lēmums Nr.704)

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 7, Jūrmalā (lēmums Nr.705)

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.706)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 62A, Jūrmalā (lēmums Nr.707)

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 78, Jūrmalā (lēmums Nr.708)

80. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 91A, Jūrmalā (lēmums Nr.709)

81. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.710)

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzu ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.711)

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dreiliņu ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.712)

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1, Jūrmalā (lēmums Nr.713)

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidzemes iela 23, Jūrmalā (lēmums Nr.714)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms), R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 31, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 10, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 49, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 34, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 7, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 33, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 62A, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 78, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 91A, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 21, Jūrmalā.

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzu ielā 9, Jūrmalā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dreiliņu ielā 21, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidzemes iela 23, Jūrmalā.

86. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.620 "Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 88 un Strēlnieku prospektā 90" (lēmums Nr.715)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.620 "Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 88 un Strēlnieku prospektā 90".

87. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 44, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā (lēmums Nr.716)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 44, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā.

88. Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26 - 11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.717)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26 - 11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

89. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” (lēmums Nr.718)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, R.Sproģe, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – nav, R.Parasigs-Parasiņš izgājis), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”.

Sēde slēgta plkst.12.40

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2019.gada 16.janvārī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Lisovska

2019.gada 20.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF