Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 597.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.marta 115.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 212.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2019.gada 19.decembrīNr. 661

protokols Nr. 16, 26. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības
Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta
“Take a step forward!”/ ”Sper soli uz priekšu!” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R3.2.4.: “Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.180 “Jauniešu līdzdalība pilsētas sabiedriski politiskajos, sociāli ekonomiskajos, kultūras, sporta un izglītības procesos, izstrādājot priekšlikumus un iniciējot attiecīgās darbības to īstenošanai” un aktivitāti Nr.170 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmuma Nr.58 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2020.gadam” rīcības plāna pasākumiem P 1.1.3. “Finansiāls un/vai materiāls atbalsts jauniešu dalībai nacionālās un starptautiskās konferencēs, semināros, pasākumos”, P 3.3.1 “Organizēt neformālās izglītības seminārus, apmācības, projektus”, P 5.4.2. “Jauniešu ar īpašām vajadzībām un sabiedrībā atstumto grupu jauniešu iesaistīšana pasākumos, kas veicina šo jauniešu iesaistīšanos aktivitātēs un sabiedriskajos procesos” un rīcību U 5.1.“Veidot izpratni par neformālās izglītības būtību un izmantošanas iespējām”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.472 “Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā”, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2019.gada 9.decembra lēmumu Nr.2-5/466 “Par projekta “Take a step forward” pieteikuma Nr. 2019-3-LV02-KA105-002906 apstiprināšanu”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektu “Take a step forward!”/”Sper soli uz priekšu!” (turpmāk – projekts) kā projekta vadošajam partnerim partnerībā ar projekta partneriem – “Viesoji istaiga Jaunimo laisvalaikio centras”, Lietuvā, “Euri slid” Itālijā, “Check in” Portugālē un “Hang kep kulturalis egyesulet” Ungārijā.

2. Noteikt projekta mērķi – Veicināt jauniešos apziņu par sociālo un personisko prasmju pilnveidošanas nozīmīgumu diskriminācijas novēršanā, izmantojot teātra metodes.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. Projekta jauniešiem veicināta apziņa par sociālo un personisko prasmju pilnveidošanas nozīmīgumu diskriminācijas novēršanā;

3.2. veicināta projekta jauniešu izpratne par cilvēktiesību jautājumiem;

3.3. apzināti jauniešu diskriminācijas un sociālās atstumtības cēloņi un radītas rekomendācijas to novēršanai;

3.4. veicināta starpkultūru pieredzes apmaiņa;

3.5. nostiprināta starptautiskā sadarbība jaunatnes jomā Jūrmalas pilsētai ar Lietuvas, Portugāles, Ungārijas un Itālijas jauniešu organizācijām un jauniešu centrie m.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 30.maijam. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 212.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 25.marta 115.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 597.lēmumu

5. Noteikt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra kā projekta vadošā partnera projekta kopējās izmaksas 17 330,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk attiecināmo izmaksu summa 17 330,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piešķirtais Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100 %.

6. Projekta priekšfinansējumu 3 466,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro un 00 centi) jeb 20 % apmērā no 5. punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta. Grozīts ar domes 2021.gada 25.marta 115.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 597.lēmumu

6.1 Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 212.lēmumu

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF Grozīts ar domes 2021.gada 25.marta 115.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 16.decembra 597.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF