Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 212

protokols Nr. 7, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661
“Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās
Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības
Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos”
projekta “Take a step forward!”/“Sper soli
uz priekšu!” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra 2020.gada 20.janvāra noslēgto dotācijas līgumu NR. 2019-3-LV02-KA105-002906, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.661 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/“Sper soli uz priekšu!” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.maijam.”

2. Papildināt ar 6.1punktu šādā redakcijā:

“6.1 Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF