Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 19.decembrīNr. 662

protokols Nr. 16, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas
2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 5.punktu, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), un ņemot vērā 2019.gada 17.decembra Apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Pilsētsaimniecības un drošības komitejas, Tūrisma un kurortoloģijas komitejas, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas un Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-28/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” ar jaunu g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” Jūrmalas pilsētas domes kompetencē esošo rīcību izpildei, saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. aizstāt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2017.–2019.gadam ar jaunu Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2018.–2020.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļu “Rīcības plāns”.

3. Uzdot Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram.

4. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikuma Nr.2 1.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 2.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 2.pielikuma pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 3.pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF