Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 5.maija 2.noteikumiem

2019.gada 26.septembrīNr. 3

protokols Nr. 13, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta noteikumos Nr.1
“Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas,
lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas
kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta noteikumos Nr.1 “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 16.punkta ievaddaļā vārdus “ja tas nav sasniedzis pilngadību” ar vārdiem un skaitli “ja tas nav sasniedzis 15 gadu vecumu”.

2. Aizstāt 17.punktā vārdus “Ja izglītojamais ir sasniedzis pilngadību” ar vārdiem un skaitli “Ja izglītojamais ir sasniedzis 15 gadu vecumu”.

3. Aizstāt 19.punktā vārdus “pilngadīgs izglītojamais” ar vārdiem un skaitli “15 gadu vecumu sasniegušais izglītojamais”.

4. Aizstāt 45.punktā vārdus “ja tas nav sasniedzis pilngadību” ar vārdiem un skaitli “ja tas nav sasniedzis 15 gadu vecumu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis