Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 11.02.2019. Stājas spēkā 12.02.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 24.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
“Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 “Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” (“Latvijas Vēstnesis”, 83 (4686), 2013., LV, 10 (4816), 2013., LV, 29 (4835), 2013., LV, 237 (5043)) šādus grozījumus:

Aizstāt 5.1. un 5.2.apakšpunktā skaitli “285” ar skaitli “500”.

1. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Bērna, kurš ir piedzimis 2019.gadā, vecākam, aizbildnim vai adoptētājam, kura deklarētā dzīvesvieta Jūrmalas pilsētā ir vairāk kā 6 mēneši pirms bērna piedzimšanas, ir tiesības pieprasīt pabalstu jaundzimušo aprūpei 500 EUR apmērā. Ja pabalsts par 2019.gadā dzimušu bērnu ir saņemts pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, tad pabalsta saņēmējam ir tiesības iesniegt iesniegumu pabalsta pārrēķināšanai, lai varētu saņemt starpību starp 500 EUR un iepriekš izmaksāta pabalsta summu. Attiecībā uz pabalsta aprēķināšanu par 2018.gadā dzimušu bērnu, piemērojama šo saistošo noteikumu redakcija, kas bija spēkā uz bērna piedzimšanas brīdi.”

2. Svītrot 15.1, 15.2 un 16.punktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
“Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saistošie noteikumi paredz palielināt Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei līdz 500,00 EUR.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pašvaldības pabalsts jaundzimušo aprūpei tiek palielināts, lai varētu nodrošināt lielāku atbalstu jaundzimušā bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšana ir bijusi Jūrmalas pilsētā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2019.gadā tiek plānoti papildus izdevumi 132 212 EUR apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pabalsta administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā. Nav nepieciešamas konsultācijas, jo saistošo noteikumu regulējums ir labvēlīgs privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis