Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.09.2019. Stājas spēkā 07.09.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 33

protokols Nr. 12, 42. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā,
un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”
91.punktu

1. Apstiprināt zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, lokālplānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Dabas vērtības” un “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”.

2. Ar šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi atzīt par izpildītu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kuros veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2451.1.apakšpunktu attiecībā uz zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, un atzīt par spēku zaudējušām grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apgrūtinājumi” un “Sarkano līniju plāns” daļā, kas attiecas uz zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, aizvietojot tās ar lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas karti “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”.

3. Papildināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” grafisko daļu ar lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, grafiskās daļas karti “Dabas vērtības”, daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ar lokālplānojumā zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, izveidotajām funkcionālajām zonām Publiskās apbūves teritorijas (P69), Transporta infrastruktūras teritorijas (TR6) un Dabas un apstādījumu teritorijas (DA7), un lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

4. Ar šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanas brīdi atzīt par spēku zaudējušiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22 “Par detālplānojuma projekta “Bulduri 1001” saistošās daļas apstiprināšanu” apstiprinātajā detālplānojumā “Zemes gabalam “Bulduri 1001”” noteiktos piekļuves risinājumus (sarkanās līnijas) zemes vienībai 4.līnijā 1A, posmā no 4.līnijas līdz zemes vienības robežai.

5. Zemesgabalu 4.līnijā 1A, Jūrmalā, 5.līnijā 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra saistošo noteikumu Nr.22 “Par detālplānojuma projekta “Bulduri 1001” saistošās daļas apstiprināšanu” prasības tiktāl, ciktāl šie saistošie noteikumi nenosaka citādi.

6. Zemesgabala 4.līnijā 1A, Jūrmalā paredzēto apbūvi un labiekārtojumu projektē ievērojot lokālplānojuma grafiskās daļas kartē “Apbūves priekšlikums zemes vienībai 4.līnijā 1A. Ārtelpas koncepcija” noteiktos pamatprincipus, nepieciešamības gadījumā precizējot apbūves un labiekārtojuma izvietojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Saistītā informācija:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF


Lejupielāde: DOC un PDF