Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.12.2019. Stājas spēkā 01.07.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 50

protokols Nr. 15, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33
“Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju,
norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un
tūrisma objektiem izvietošanas kārtību
Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5.un 7.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33 “Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2014, 254 (5314)) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 19.3.apakšpunktu.

1.2. Izteikt 36., 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

“36. Par šo noteikumu pārkāpšanu zemesgabala, ēkas vai telpu grupas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

37. Par virziena rādītāja uz tūrisma objektiem patvaļīgu izvietošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.

38. Administratīvā pārkāpuma procesu par 36. un 37.punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.50
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.novembra saistošajos noteikumos Nr.33
“Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju,
norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un
tūrisma objektiem izvietošanas kārtību
Jūrmalas pilsētā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā izvieto ielu nosaukuma plāksnes, ēku un telpu grupu numura zīmes, norādes uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli, atbilstoši nosakot piemērojamos naudas sodu apmērus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. 19.3 apakšpunkta svītrošana veikta, jo nav aktuāla Jūrmalas pilsētai.

2.2. 36., 37., 38. punkta grozījumi izdarīti ņemot vērā, ka ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā Administratīvās atbildības likums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pieņemt lēmumu par administratīvā procesa uzsākšanu pilnvarotas Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Lēmumu par soda piemērošanu pieņem Jūrmalas pilsētas Administratīvā komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF