Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.01.2020. Stājas spēkā 08.01.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 30.marta 3.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 19.decembrīNr. 53

protokols Nr. 16, 16. punkts

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē licencēto makšķerēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonā.

2. Licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonā organizē saskaņā ar biedrības “Vides Aizsardzības Asociācija” izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā (pielikumā).

3. Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.53
“Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

Paskaidrojuma raksta detaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

2019.gada 1.jūlijā spēku zaudēja Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”, kas noteica kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja – makšķerēšana Varkaļu kanāla makšķerēšanas zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, līdz ar to atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” ir izstrādāts un saskaņots jauns nolikums par licencēto mašķerēšanu (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi ietver makšķerēšanas nosacījumus, licenču saturu, veidus un samaksu par tām, makšķernieku un organizētāja tiesības un atbildību u.c. jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Licencētā makšķerēšana ieviesta un turpinās regulēt ierobežotu vērtīgu zivju (termins Zvejniecības likuma izpratnē) un makšķernieku skaitu, lai samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem. Licencētā makšķerēšana sniegs papildus līdzekļus zivju aizsardzībai, t. sk. maluzvejniecības novēršanai un makšķerēšanas attīstībai.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “ Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 5.2. apakšpunktu. Minēto Ministru kabineta noteikumu 3. punkts noteic, ka licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā Varkaļu kanālā makšķerēšanas zonas valdītājs saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta otro daļu ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība.

Licencēto makšķerēšanu minētajā teritorijā, pamatojoties Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmumu Nr.216 “Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā” un 2019. gada 13.jūnija Pilnvarojuma līgumu Nr.1.2-16.11/905, organizē biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija” (turpmāk - Organizētājs).

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 13.punktam, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem Noteikumiem, bet Organizētājs atbild par Noteikumos ietverto prasību izpildi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu ieviešana nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. To īstenošana veicina zivju resursu saudzīgu izmantošanu un licencētās makšķerēšanas vietas sakoptību un kontroli.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

 Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 8.punktam Organizētājs nodrošina licenču pieejamību, reizi pusgadā uzskaita pārdotās un izsniegtās licences, kā arī nodrošina no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 8.5.apakšpunktu. Visi licenču īpašnieki ir reģistrēti licenču iegādes vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei.

6. Informācija par konsultācijām

Konsultācijas notika ar Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, Valsts vides dienesta atbildīgajām personām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis