Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.04.2023. Stājas spēkā 19.04.2023.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr. 3

protokols Nr. 3, 3. punkts

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu.

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē licencēto makšķerēšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošā Varkaļu kanāla makšķerēšanas zonā.

2. Licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanāla makšķerēšanas zonā organizē saskaņā ar biedrības “Vides Aizsardzības Asociācija” izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā (pielikumā).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 53 "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā".

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDFPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 3

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošā Varkaļu kanāla makšķerēšanas zonā, kas palīdzēs aizsargāt zivju resursus Varkaļu kanālā;

1.2. Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajos noteikumos Nr. 53 "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā", kas līdz šim noteica makšķerēšanas licencēšanas kārtību Varkaļu kanālā, nav paredzēts licenču maksas samazinājums Latvijas Goda ģimenēm saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", 38.¹ punktu;

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu:

2.1.1. nav ietekmes uz ieņēmumu daļa;

2.1.2. nav ietekmes uz izdevumu daļu;

2.1.3. nav ietekmes uz citām pozīcijām budžeta ieņēmumu vai izdevumu daļā.

2.2. nav nepieciešami resursi sakarā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, esošo institūciju kompetences paplašināšanai, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. sociālā ietekme – saistošo noteikumi paredz samazinātu licences maksu bērniem līdz 16 gadiem, personām kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, licencētās makšķerēšanas vietas krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība;

3.2. ietekme uz vidi - licencētā makšķerēšana ieviesta un turpinās regulēt ierobežotu vērtīgu zivju (termins Zvejniecības likuma izpratnē) un makšķernieku skaitu, lai samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem. Licencētā makšķerēšana sniegs papildu līdzekļus zivju aizsardzībai, t. sk. maluzvejniecības novēršanai un makšķerēšanas attīstībai;

3.3. saistošie noteikumi neietekmēs iedzīvotāju veselību;

3.4. saistošajiem noteikumiem netiek paredzēta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. saistošo noteikumu piemērošanā privātpersonas var vērsties pie biedrības “Vides Aizsardzības Asociācija”, reģistrācijas numurs: 50008135431, adrese: Saules iela 18, Ķegums, Ogres novads, LV-5020, kontakttālrunis +37129411377, e-pasts: atbalsts@inspektori.lv;

4.2. privātpersonas makšķerēšanas licences var iegādāties tīmekļvietnē www.manacope.lv, visas licences tiek sagatavotas un izsniegtas elektroniski pēc to veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Licences fiziskā formā netiek izsniegtas , kā tas bija paredzēts Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 53 “Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”.

4.3. fiziskas personas par izvēlēto licences veidu, kuru ir tiesīgs iegādāties, maksā cenu, kas norādīta Nolikuma 7. pantā.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, lai pašvaldība varētu pildīt funkcijas, kas paredzētas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", 3. punktā;

5.2. saistošo noteikumu īstenošanā tiek iesaistīts Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas Vides aizsardzības vecākais speciālists, kas uzrauga pilnvarojuma līguma kvalitātes izpildi;

5.3. nav paredzēts piešķirt jaunus pienākumus, uzdevumus esošajiem darbiniekiem vai veidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

6.1. saistošo noteikumu izpildē ir iesaistīta Jūrmalas Valstspilsētas administrācija, kas pilnvaro biedrību “Vides Aizsardzības Asociācija” (reģ. Nr. 50008135431) organizēt licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības;

6.2. nav paredzēta jaunu institūciju izveide, esošo likvidācija vai reorganizācija;

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

7.1. saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai;

7.2. samērīguma tests:

7.2.1. pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai;

7.2.2. nav saudzējošāku līdzekļu leģitīmā mērķa sasniegšanai;

7.2.3. pašvaldības rīcība ir atbilstoša.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

8.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā veiktas konsultācijas ar biedrību “Vides Aizsardzības Asociācija” (reģ. Nr. 50008135431);

8.2. saistošo noteikumu projekts publicēts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tīmekļvietnē - www.jurmala.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti;

8.3. sabiedrības pārstāvji neizteica ne priekšlikumus, ne iebildumus;

8.4. pēc saistošo noteikumu projekta publicēšanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, netika saņemts neviens viedoklis;

8.5. Saistošajiem noteikumiem pievienotais nolikums saskaņots ar Zemkopības ministriju, Valsts zinātnisko institūtu “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” un Valsts vides dienestu;

8.6. cita veida saziņa un konsultācijas nav notikušas.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF