Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.01.2020. Stājas spēkā 31.01.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2024.gada 25.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

2019.gada 19.decembrīNr. 54

protokols Nr. 16, 27. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas

Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.2panta pirmo un piekto daļu un Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.
un 31.1 punktu
Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pabalsts) aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldība bārenim piešķir: Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

2.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.3. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.4. dzīvokļa pabalstu. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

3. Iesniegumu pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde). Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4. Pabalstus bārenim piešķir bez bāreņa ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

5. Pabalstu izmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu, pārskaitot uz bāreņa norādīto kontu kredītiestādē.

6. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 150 euro apmērā, vai bārenim invalīdam kopš bērnības – 300 euro apmērā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.saistošajiem noteikumiem

7. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 350 euro apmērā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.saistošajiem noteikumiem

8. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, vai bārenim invalīdam - divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.saistošajiem noteikumiem

9. Bārenis ir tiesīgs 6. un 7.punktā minēto pabalstu pieprasīt sešu mēnešu laikā no ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas dienas. Svītrots ar domes 2022.gada 25.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

10. Bārenim ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem izglītības ieguves atbalstam Ministru kabineta noteikumos noteiktā kārtībā.

11. Bārenim, atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no dienas, kad bārenis sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 12 mēnešus kalendāra gadā. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

12. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bārenis, papildus 3.puntā minētajam iesniegumam, Pārvaldē iesniedz: Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

12.1. īres un apsaimniekošanas līguma kopiju, uzrādot līguma oriģinālu;

12.2. par pēdējiem trīs pilniem mēnešiem izdevumus apliecinošus dokumentus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģijas, apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, patērētā ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanai), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.

13. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts par pēdējiem trīs mēnešiem atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktajiem normatīviem. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

14. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts bāreņa norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem vai, ja tas nav iespējams, uz bāreņa norādīto kontu kredītiestādē. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

14.1 Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

15. Pabalstu nepiešķir un tā izmaksu pārtrauc, ja:

15.1. bārenis rakstveidā atsakās no pabalsta;

15.2. zudis tiesisks pamats saņemt pabalstu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.54

(protokols Nr.16, 27.punkts)
Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Jūrmalas pilsētā

1. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kad tas sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai (turpmāk – bārenis), izmantojami šādi normatīvie izdevumi:

1.1. par dzīvojamās telpas īri – saskaņā ar noslēgtā īres līguma nosacījumiem un nepārsniedzot 2.punktā noteiktu normatīvo platību, bet ne vairāk kā 3 euro mēnesī par 1 m2;

1.2. nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām – saskaņā ar noslēgtā apsaimniekošanas līguma nosacījumiem un nepārsniedzot 2.punktā noteiktu normatīvo platību, bet ne vairāk kā 0,70 euro mēnesī par 1 m2;

1.3. par apkuri no 1.novembra līdz 30.aprīlim, izņemot 1.3.2.apakšpunktā noteikto un ievērojot 2.punktā noteikto normatīvo platību:

1.3.1. centralizētā apkure – atbilstoši komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai;

1.3.2. ar cieto kurināmo – pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā 9 euro par 1 normatīvās platības m2 kalendāra gada ietvaros (1,5 euro par 1 normatīvās platības m2 mēnesī, periodam no 1.novembra līdz 30.aprīlim);

1.3.3. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, no maksājuma kvītī norādītā kopējā patēriņa mēnesī atskaitot pielikuma 1.6.punktā noteikto patēriņu, bet ne vairāk kā 0,85 euro par kvadrātmetru mēnesī;

1.3.4. ar elektrību – 0,85 euro par kvadrātmetru mēnesī.

1.4. par aukstā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajam maksājumam un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 3 m3 izmaksām mēnesī;

1.5. par karstā ūdens patēriņu atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajam maksājumam un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 2 m3 izmaksām mēnesī;

1.6. par gāzi, ja mājoklī ir gāzes pavards, atbilstoši dabasgāzes patēriņa pārskatam, bet ne vairāk kā 6 m3 mēnesī;

1.7. par balonu gāzi – 6 euro mēnesī;

1.8. par elektroenerģiju 6 euro mēnesī vai 12 euro mēnesī, ja dzīvoklī ir elektriskā plīts;

1.9. par sauso sadzīves atkritumu izvešanu – saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto, bet ne vairāk kā 2 euro mēnesī;

1.10. par asenizācijas pakalpojumu apmaksā ne biežāk kā vienu reizi sešos mēnešos atbilstoši maksājumu kvītī norādītam maksājuma apmēram, bet ne vairāk par 25 euro vienai pakalpojuma sniegšanas reizei;

2. Normatīvās platības dzīvojamo telpu īrei, apsaimniekošanas izdevumiem un apkurei par dzīvojamo platību bārenim, atbilstoši valsts nozīmes informācijas sistēmās vai īres līgumā norādītajai informācijai, bet ne vairāk kā 40 m2. Ja vienu dzīvojamo telpu īrē vairāki bāreņi, tad normatīvā platība tiek aprēķināta, sadalot dzīvojamo platību proporcionāli dzīvokļa pabalsta pieprasītāju skaitam, bet nepārsniedzot 40 m2 vienai personai.


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.54
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 28., 30., 31., 31.1 un 31.2 punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Atbilstoši minētajam saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu saistošo noteikumu sociālās palīdzības jomā sadrumstalotību, jo pilngadību sasniegušie jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās paliek kā īpaši neaizsargāta sabiedrības grupa un patstāvīgas dzīves uzsākšanas sākumā sastopas ar vairākiem izaicinājumiem, kuru risināšanā nepieciešama informācija.

Tāpat arī Tiesībsargs saskaņā ar atzinumu "Par sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes" aicina pašvaldību nodrošināt, lai jaunieši vienkāršā un viņiem saprotamā veidā saņem informāciju par visām savām tiesībām un sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Tiesībsargs konstatējis, ka pašvaldībās ir atšķirīga prakse, iekļaujot saistošajos noteikumos par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem arī sociālās garantijas bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību. Tiesībsargs secina, ka šāda prakse nav atbalstāma, jo tā neatbilst augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem, turklāt tas minētajām iedzīvotāju grupām rada sajūtu, ka viņi tiek nepamatoti uzskatīti par pabalstu un palīdzības saņēmējiem. Līdz ar to pamatojoties uz Tiesībsarga atzinumu, kā arī Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām saskaņā ar Tiesībsarga ieteikumiem, nepieciešams jauns saistošo noteikumu projekts par sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalstu izmaksa tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalstu administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi ir izskatīti Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā.


Priekšsēdētājs

G.Truksnis