Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.02.2021. Stājas spēkā 20.02.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2024.gada 25.janvāra 3.saistošajiem noteikumiem

2021.gada 28.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 34. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu
Nr.857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 27., 30., 31.
un 31.1 punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” (Latvijas Vēstnesis 2020, Nr.21) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksājamo naudas līdzekļu apmērs patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 327,00 euro.”

2. Aizstāt 7.punktā skaitli “350” ar skaitli “820,05”.

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam ir 109,00 euro, vai bārenim invalīdam – 163,00 euro. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.7
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.829 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk - MK noteikumi Nr.857) nosaka sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas. MK noteikumu Nr.857 27., 30., 31. un 31.1 punkti nosaka sociālo garantiju, ko nodrošina pašvaldības, minimālos apmērus.

1.2. Ievērojot MK noteikumos Nr.857 noteiktos sociālo garantiju minimālos apmērus, saistošie noteikumi paredz noteikt lielāku pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksājamo naudas līdzekļu apmēru patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kā arī vienreizēja pabalsta apmēru sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2021.gada 1.janvārī stājas spēkā 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.829 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Saistošajos noteikumos noteikto sociālo garantiju apmēru ir jānosaka atbilstoši augstākstāvoša normatīva aktā noteiktajam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumi tiks īstenoti Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam kārtējam kalendārajam gadam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Atbalsta administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo saistošie noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.


Priekšsēdētājs

G.Truksnis