Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.01.2020. Stājas spēkā 31.01.2020.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2019.gada 19.decembrīNr. 54

protokols Nr. 16, 27. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.2panta pirmo un piekto daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta
piekto daļu, Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
27., 30., 31. un 31.1punktu
Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pabalsts) aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldība bārenim piešķir:

2.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.3. pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

2.4. mājokļa pabalstu. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

3. Iesniegumu pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde).

4.  Pabalstus bārenim piešķir bez bāreņa ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

5. Pabalstu izmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu, pārskaitot uz bāreņa norādīto kontu kredītiestādē.

6. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksājamo naudas līdzekļu apmērs patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 327,00 euro. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.saistošajiem noteikumiem

7. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 euro apmērā. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.saistošajiem noteikumiem

8. Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai izglītības ieguves atbalstam ir 109,00 euro, vai bārenim invalīdam – 163,00 euro. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 7.saistošajiem noteikumiem

9. Bārenis ir tiesīgs 6. un 7.punktā minēto pabalstu pieprasīt sešu mēnešu laikā no ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas dienas.

10. Bārenim ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem izglītības ieguves atbalstam Ministru kabineta noteikumos noteiktā kārtībā.

11. Bārenim, atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, no dienas, kad bārenis sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt mājokļa pabalstu 12 mēnešus kalendāra gadā. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

12. Mājokļa pabalsta aprēķinam bārenis iesniedz īres vai apsaimniekošanas līguma kopiju, uzrādot līguma oriģinālu, un: Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

12.1. reizi mēnesī iesniedz rēķinus/kvītis par mājsaimniecības faktiskajiem ar mājokļa lietošanu saistītajiem izdevumiem;

12.2. mājokļa pabalsta ar cieto kurināmo piešķiršanai bārenis reizi kalendārā gadā iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par cietā kurināmā iegādi (maksājumam jābūt veiktam esošā kalendārā gada ietvaros) vai komersanta izsniegtu rēķinu cietā kurināmā iegādei.

13. Aprēķinot mājokļa pabalstu, tiek piemērotas 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas, izņemot izdevumus cietā kurināmā iegādei, kuri nevar pārsniegt 9 euro par mājokļa normatīvās platības vienu kvadrātmetru. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts, nepārsniedzot faktiskos ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

14. Mājokļa pabalsts tiek pārskaitīts bāreņa norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem vai, ja tas nav iespējams, uz bāreņa norādīto kontu kredītiestādē. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

14.1 Mājokļa pabalstu piešķir par vienu mēnesi un tā izmaksa tiek veikta reizi mēnesī. Papildināts ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem

15. Pabalstu nepiešķir un tā izmaksu pārtrauc, ja:

15.1. bārenis rakstveidā atsakās no pabalsta;

15.2. zudis tiesisks pamats saņemt pabalstu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Svītrots ar domes 2021.gada 30.septembra 43.saistošajiem noteikumiem


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.54
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas”

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 28., 30., 31., 31.1 un 31.2 punktu pašvaldībai ir jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Atbilstoši minētajam saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu saistošo noteikumu sociālās palīdzības jomā sadrumstalotību, jo pilngadību sasniegušie jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās paliek kā īpaši neaizsargāta sabiedrības grupa un patstāvīgas dzīves uzsākšanas sākumā sastopas ar vairākiem izaicinājumiem, kuru risināšanā nepieciešama informācija.

Tāpat arī Tiesībsargs saskaņā ar atzinumu "Par sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes" aicina pašvaldību nodrošināt, lai jaunieši vienkāršā un viņiem saprotamā veidā saņem informāciju par visām savām tiesībām un sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Tiesībsargs konstatējis, ka pašvaldībās ir atšķirīga prakse, iekļaujot saistošajos noteikumos par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem arī sociālās garantijas bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību. Tiesībsargs secina, ka šāda prakse nav atbalstāma, jo tā neatbilst augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem, turklāt tas minētajām iedzīvotāju grupām rada sajūtu, ka viņi tiek nepamatoti uzskatīti par pabalstu un palīdzības saņēmējiem. Līdz ar to pamatojoties uz Tiesībsarga atzinumu, kā arī Labklājības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām saskaņā ar Tiesībsarga ieteikumiem, nepieciešams jauns saistošo noteikumu projekts par sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalstu izmaksa tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalstu administrēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi ir izskatīti Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis