Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 26.oktobra 75.nolikumu

2020.gada 20.februārīNr. 4

protokols Nr. 3, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1
„Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikumā Nr.1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu”;

2. Izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā:

“4.4. JCB ir sekojošas struktūrvienības:

4.4.1. Centrālā bibliotēka ar šādām apakšstruktūrvienībām –

4.4.1.1. Komplektēšanas un apstrādes nodaļa;

4.4.1.2. Lasītāju apkalpošanas nodaļa;

4.4.1.3. Bērnu nodaļa.

4.4.2. Asaru bibliotēka;

4.4.3. Bulduru bibliotēka;

4.4.4. Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka;

4.4.5. Ķemeru bibliotēka;

4.4.6. Kauguru bibliotēka.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis