Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr. 7

protokols Nr. 6, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50
„Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu
teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un
vērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda
vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra
rīkojuma Nr.569 „Par integrētu teritoriālo
investīciju projektu iesniegumu atlases
nodrošināšanas deleģēšanu republikas
pilsētu pašvaldībām” 2.1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Komisijas lēmumi tiek pieņemti komisijas sēdēs. Komisijas sēdes ir klātienes vai attālinātas.”

2. Papildināt ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

“35.1 Attālinātā komisijas sēdē lēmumi tiek pieņemti, izmantojot elektronisko rakstisko procedūru, šādā kārtībā:

35.11. attālinātā komisijas sēde notiek elektroniski, izmantojot komisijas locekļu darba elektroniskā pasta adreses:

35.11.1 Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbiniekiem – darba elektroniskā pasta adreses;

35.11.2. komisijas locekļiem, kas nav Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbinieki – elektroniskā pasta adreses, kas norādītas attiecīgās iestādes deleģējuma vēstulēs;

35.12. pēc vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja rīkojuma attālināto komisijas sēdi uzsāk komisijas tehniskais sekretārs. Komisijas tehniskais sekretārs elektroniski informē komisijas locekļus par jaunas elektroniskās rakstiskās procedūras uzsākšanu un tās termiņu, nosūta komisijas locekļiem nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai, atzinuma projektu un lēmumprojektu (ja attiecināms) un aicina komisijas locekļus elektroniski iesūtīt viedokļus par izskatāmo jautājumu un/vai balsot (ja attiecināms);

35.13. attālinātās komisijas sēdes norises termiņš ir vismaz divas darba dienas. Komisijas locekļi var lūgt pagarināt minēto termiņu, ja jautājuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks;

35.14. Komisijas locekļi attālinātās komisijas sēdes termiņā var elektroniski nosūtīt komisijas tehniskajam sekretāram un pārējiem komisijas locekļiem viedokļus par vērtējamo jautājumu un/vai balsojumu par atzinuma projektu;

35.15. lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsojumā ir piedalījusies ne mazāk kā puse no balsstiesīgo komisijas locekļu skaita;

35.16. ja noteiktajā termiņā balsojumā nav piedalījusies vairāk kā puse no balsstiesīgo komisijas locekļu skaita, elektronisko rakstisko procedūru pārtrauc vai pagarina tās termiņu;

35.17. attālinātā komisijas sēde ir pabeigta, kad ir beigusies balsošana, t.i., iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

35.17.1. ir beidzies attālinātajai komisijas sēdei noteiktais norises termiņš (balsošanai noteiktais laiks);

35.17.2. visi balsstiesīgie komisijas locekļi, kas piedalās attālinātajā komisijas sēdē, ir iesūtījuši savus balsojumus;

35.17.3. ir nobalsojis pietiekams skaits balsstiesīgo komisijas locekļu konkrētā lēmuma pieņemšanai.”

3. Papildināt ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

“48.1 Komisijas attālinātās sēdes protokolā norāda tās sākuma un beigu datumu, komisijas locekļus, kuriem nosūtīta informācija saskaņā ar nolikuma 35.1 punktu, komisijas locekļiem nosūtīto informāciju, komisijas locekļu iesūtītos viedokļus, balsojumu rezultātus.”

4. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

“51. Vērtēšanas komisijas sēdes protokola projektu Vērtēšanas komisijas sekretārs pēc Vērtēšanas komisijas sēdes elektroniski nosūta Vērtēšanas komisijas locekļiem.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF