Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova (nepiedalās no plkst.11.00-11.03), Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja vietniece

Daiga Paule

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja vietnieks

Vitālijs Kurpelis

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Kultūras nodaļas vadītāja

Agnese Miltiņa

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Santa Barone-Upeniece

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Smildziņa

Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra direktore

Evija Majore

Pumpuru vidusskolas direktore

Daina Bruņeniece

Sākumskolas “Ābelīte” direktore

Natālija Zarāne

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Jūrmalas ostas pārvaldnieks

Andrejs Bērziņš

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” noslēgumu

3.

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.34 “Vaivaru pamatskolas nolikums”

10.

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu izglītības iestādei “Sākumskola “Ābelīte””

11.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 “Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

12.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā (“Iepazīt vienam otru, izmantojot dažādus konkursus”)

13.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā“(“Liec man dzīvot un es dzīvošu, un pasaule dzīvos”)

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

15.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

16.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

17.

Par “Jūrmalas festivāla” atklāšanas koncerta “Veltījums Marisam Jansonam” ģenerālmēģinājumu

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

21.

Par debitoru parādu norakstīšanu

22.

Par būves nojaukšanu Vienības prospektā 41, Jūrmalā

23.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu

24.

Par zemes vienību Kāpu ielā 86, Jūrmalā, un Kāpu ielā 88, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kaudzīšu ielā 20, Jūrmalā, un Kaudzīšu ielā 22, Jūrmalā

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunatnes ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 53, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tirzas ielā 4, Jūrmalā, un Tirzas ielā 6, Jūrmalā

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.503 "Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā" un detālplānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

33.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

34.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”

35.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-505, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

36.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu"

40.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62, Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Valtera prospektā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

48.

Par dzīvokļa īpašumu Nr.63 Tallinas ielā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

49.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

50.

Par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, daļas nomu

51.

Par zemesgabala Oļģerta iela 2112, Jūrmalā, daļas nomu

52.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

53.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

54.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā

55.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000060084

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 17, Jūrmalā

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 55, Jūrmalā

58.

Par telpu nomas maksas piemērošanas kārtību izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā

59.

Par atbrīvošanu no nomas maksas

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.149 “Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā”

Un no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Par “Jūrmalas festivāla” atklāšanas koncerta “Veltījums Marisam Jansonam” ģenerālmēģinājumu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, ), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, R.Sproģe, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” noslēgumu

3.

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.34 “Vaivaru pamatskolas nolikums”

10.

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu izglītības iestādei “Sākumskola “Ābelīte””

11.

Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.149 “Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 “Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

14.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā (“Iepazīt vienam otru, izmantojot dažādus konkursus”)

15.

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā“(“Liec man dzīvot un es dzīvošu, un pasaule dzīvos”)

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”

17.

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

18.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

19.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

22.

Par debitoru parādu norakstīšanu

23.

Par būves nojaukšanu Vienības prospektā 41, Jūrmalā

24.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu

25.

Par zemes vienību Kāpu ielā 86, Jūrmalā, un Kāpu ielā 88, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kaudzīšu ielā 20, Jūrmalā, un Kaudzīšu ielā 22, Jūrmalā

28.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunatnes ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

29.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

30.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 53, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

31.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

32.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tirzas ielā 4, Jūrmalā, un Tirzas ielā 6, Jūrmalā

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.503 "Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā" un detālplānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

34.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”

36.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-505, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

37.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

38.

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

39.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu"

41.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

44.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

45.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

46.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62, Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

47.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Valtera prospektā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

48.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

49.

Par dzīvokļa īpašumu Nr.63 Tallinas ielā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

50.

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

51.

Par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, daļas nomu

52.

Par zemesgabala Oļģerta iela 2112, Jūrmalā, daļas nomu

53.

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

54.

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

55.

Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā

56.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000060084

57.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 17, Jūrmalā

58.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 55, Jūrmalā

59.

Par telpu nomas maksas piemērošanas kārtību izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā

60.

Par atbrīvošanu no nomas maksas

2. Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” noslēgumu (lēmums Nr.151)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” noslēgumu.

3. Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 8 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.-2026.gadam apstiprināšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

Ienāk E.Krivcova.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.154)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu” (lēmums Nr.155)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.7)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

A.Bērziņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.320 “Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.34 “Vaivaru pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.8)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa ziņo, ka nolikuma projektu ir nepieciešams papildināt ar 5. un 6.punktu, izsakot tos šādā redakcijā:

“ 5. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

“33. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.”

6. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

“37. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav)), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta nolikumā Nr.34 “Vaivaru pamatskolas nolikums”.

10. Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu izglītības iestādei “Sākumskola “Ābelīte”” (lēmums Nr.156)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu izglītības iestādei “Sākumskola “Ābelīte””.

11. Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā (lēmums Nr.157)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.149 “Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā” (lēmums Nr.158)

Ziņotājs:

I.Vasmanis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.149 “Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā”.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 “Sākumskolas „Ābelīte” nolikums” (nolikums Nr.9)

Ziņotājs:

N.Zarāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 “Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”.

14. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā (“Iepazīt vienam otru, izmantojot dažādus konkursus ” (lēmums Nr.159)

Ziņotājs:

D.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā (“Iepazīt vienam otru, izmantojot dažādus konkursus”).

15. Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā“(“Liec man dzīvot un es dzīvošu, un pasaule dzīvos”) (lēmums Nr.160)

Ziņotājs:

D.Bruņeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā“(“Liec man dzīvot un es dzīvošu, un pasaule dzīvos”).

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr.364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā”.

17. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā.

18. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums” (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”.

19. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums” (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

A.Miltiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību” (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

22. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.164)

Ziņotājs:

V.Kurpelis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

23. Par būves nojaukšanu Vienības prospektā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.165)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Vienības prospektā 41, Jūrmalā.

24. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu (lēmums Nr.166)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu.

25. Par zemes vienību Kāpu ielā 86, Jūrmalā, un Kāpu ielā 88, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.167)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Kāpu ielā 86, Jūrmalā, un Kāpu ielā 88, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.168)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kaudzīšu ielā 20, Jūrmalā, un Kaudzīšu ielā 22, Jūrmalā (lēmums Nr.169)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kaudzīšu ielā 20, Jūrmalā, un Kaudzīšu ielā 22, Jūrmalā.

28. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunatnes ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.170)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunatnes ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

29. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.171)

30. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 53, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.172)

31. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.173)

32. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tirzas ielā 4, Jūrmalā, un Tirzas ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.174)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 53, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

4. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tirzas ielā 4, Jūrmalā, un Tirzas ielā 6, Jūrmalā.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.503 "Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā" un detālplānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu (lēmums Nr.175)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 12 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 3 (A.Čuda, G.Grūba, R.Parasigs-Parasiņš ) ), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.503 "Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu detālplānojuma teritorijā" un detālplānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

34. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.176)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 10 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 4 (G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

35. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu” (lēmums Nr.177)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.458 “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”.

36. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-505, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.178)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-505, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

37. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.179)

38. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.180)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

39. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.181)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu" (lēmums Nr.182)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu".

41. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.183)

42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.184)

43. Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.185)

44. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.186)

45. Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.187)

46. Par dzīvokļa īpašuma Nr.62, Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.188)

47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Valtera prospektā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

3. Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.62, Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Valtera prospektā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.190)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

49. Par dzīvokļa īpašumu Nr.63 Tallinas ielā 42, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu Nr.63 Tallinas ielā 42, Jūrmalā, atsavināšanu.

50. Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

51. Par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.193)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, daļas nomu.

52. Par zemesgabala Oļģerta iela 2112, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.194)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Oļģerta iela 2112, Jūrmalā, daļas nomu.

53. Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu.

54. Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.196)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

55. Par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā (lēmums Nr.197)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā.

56. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000060084 (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000060084.

57. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 17, Jūrmalā.

58. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 55, Jūrmalā (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 55, Jūrmalā.

59. Par telpu nomas maksas piemērošanas kārtību izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par telpu nomas maksas piemērošanas kārtību izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā.

60. Par atbrīvošanu no nomas maksas (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, G.Truksnis, I.Kausiniece, R.Sproģe, E.Krivcova, U.Kronblūms, L.Loskutova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no nomas maksas.

Sēde slēgta plkst.11.32

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 21.maijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 28.aprīlī


Lejupielāde: DOC un PDF