Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 27.janvāra 4.nolikumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 18.jūnijāNr. 17

protokols Nr. 8, 23. punkts

Jūrmalas bāriņtiesas nolikums
Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas
darbības noteikumi” 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā īsteno bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu

2. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir noteikta Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos, pašvaldības un Jūrmalas domes (turpmāk – Dome) rīkojumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 4.nolikumu

3. Bāriņtiesas adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV 2015.

4. Bāriņtiesai metodisko palīdzību attiecībā uz darbu mantojuma lietu kārtošanā sniedz Tieslietu ministrija.

5. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Dome.

II. Bāriņtiesas izveide un struktūra

6. Bāriņtiesu pašvaldības vārdā izveido, reorganizē un likvidē Dome. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 4.nolikumu

7. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

8. Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un pieci Bāriņtiesas locekļi. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu

9. Bāriņtiesas priekšsēdētāju un Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku pieņem darbā Dome. Dome uzdod Bāriņtiesas priekšsēdētājam pieņemt darbā Bāriņtiesas locekļus. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu

10. Bāriņtiesas organizatorisko struktūru, darbinieku skaita sarakstu apstiprina Dome pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja ieteikuma.

11. Bāriņtiesa savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām. Grozīts ar domes 2022.gada 27.janvāra 4.nolikumu

III. Bāriņtiesas darbība

12. Bāriņtiesas priekšsēdētājs, papildus normatīvajos aktos noteiktajam:

12.1. nodrošina Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un šim nolikumam;

12.2. nodrošina Bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniedz pārskatu par tās darbību Domei pēc pieprasījuma;

12.3. vada rīcības sēdes organizatorisku jautājumu apspriešanai.

12.4. pieņem lēmumus, kas attiecināmi uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, tai skaitā, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka darba izpildes novērtēšanu, piemaksu, papildatvaļinājuma piešķiršanu u.c. Papildināts ar domes 2022.gada 27.janvāra 4.nolikumu

13. Bāriņtiesas sēdes tiek nozīmētas vienu reizi nedēļā, otrdienās, nepieciešamības gadījumā tiek noteiktas ārkārtas sēdes, par kurām tiek paziņots iepriekš.

14. Bāriņtiesa nodrošina administratīvā procesa dalībniekiem tiesības iepazīties ar lietas materiāliem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja no lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums. Iepazīšanās ar lietas materiāliem tiek nodrošināta trīs darbdienu laikā Bāriņtiesas telpās, Bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē, iepriekš saskaņotā laikā. Iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta dienā, kad attiecīgo lietu izskata Bāriņtiesas sēdē. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu

15. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un Bāriņtiesas locekļi apmeklētājus pieņem šādos laikos:

15.1. pirmdienās no pulksten 15.00 līdz 18.00. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu

15.2. ceturtdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 24.nolikumu

16. Bāriņtiesas priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem 15.punktā norādītajā laikā, apmeklētājiem iepriekš piesakoties.

17. Bērnus un aizgādnībā esošas personas Bāriņtiesa pieņem Bāriņtiesas darba laikā, neatkarīgi no apmeklētāju pieņemšanas laika.

18. Bāriņtiesa ievieto aploksnē informāciju, kuras izpaušana var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna, vai aizgādnībā esošas personas psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Bāriņtiesas lietas dalībniekiem nav tiesības iepazīties ar aploksnē ievietoto informāciju.

IV. Noslēguma jautājums

19. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikums Nr.9 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis