Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 18.jūnijāNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Ņikita Ņikiforovs, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Zane Leite

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības attīstības nodaļas vadītājs

Vairis Ļaudams

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes deinstitucionalizācijas projekta koordinatore

Daina Brasa

Kultūras nodaļas vecākā referente

Kristīne Zelicka

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Attīstības pārvaldes vadītāja

Gundega Ose

Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Santa Barone-Upeniece

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Smildziņa

Majoru vidusskolas direktore

Ilze Ose

Lielupes pamatskolas direktora p.i.

Irina Mičiūniene

Mākslas skolas direktore

Taiga Vaišļa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Līga Rokjāne

“Jūrmalas kapi” direktors

Guntars Lasis

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

8.

Par Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta “Zinātnieks Ķemeros” noslēgumu

9.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

11.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 "Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanā"

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.419 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis””

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte””

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.466 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna””

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.467 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte””

19.

Par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, kas nosaka izglītojamo ēdināšanas maksas apmēru izglītības iestādēs, atcelšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

21.

Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” noslēgumu

22.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu "Datorgrafika" un "Darbs materiālā - animācija" mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

23.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

25.

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Festivāls Summertime – aicina Inese Galante” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

26.

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.647 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”

28.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”

29.

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

30.

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

31.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” noslēgumu

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas finansētā projekta ““Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

34.

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

36.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā, konservāciju

37.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu

40.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

41.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1 - 52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

46.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 77-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

47.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-402, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

48.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par zemesgabala daļas Sloka 0011, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu

54.

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

55.

Par zemesgabala Dzirnavu ielā 5, Jūrmalā nomu

56.

Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.192 „Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu"

58.

Par zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

59.

Par valstij piekritīgā dzīvokļa Nr.22 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 26A, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 9, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 39, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 16, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 12, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 30, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 26, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 27, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 75, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 15, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

72.

Par zemes vienību daļu 1300 013 1202 8001 (Lielupe) un 1300 013 1109 8001 (Slokas iela 83), Jūrmalā, maiņu

73.

Par nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes valdījumā

74.

Par nekustamā īpašuma Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

75.

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādu papildu jautājumu:

· Par 2017.gada 22.maija Nekustamā īpašuma līguma Nr.1.2-16.3.2/731 izbeigšanu (Rūpniecības iela 19, Jūrmalā)

Un no sēdes darba kārtības noņem jautājumu:

· Par zemes vienību daļu 1300 013 1202 8001 (Lielupe) un 1300 013 1109 8001 (Slokas iela 83), Jūrmalā, maiņu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma iekļaut papildu jautājumu sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav)), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu

5.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu

6.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”

8.

Par Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta “Zinātnieks Ķemeros” noslēgumu

9.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

11.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

13.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 "Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanā"

15.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.419 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis””

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte””

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.466 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna””

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.467 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte””

19.

Par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, kas nosaka izglītojamo ēdināšanas maksas apmēru izglītības iestādēs, atcelšanu

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”

21.

Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” noslēgumu

22.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu "Datorgrafika" un "Darbs materiālā - animācija" mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

23.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”

25.

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Festivāls Summertime – aicina Inese Galante” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

26.

Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.647 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”

28.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”

29.

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu

30.

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

31.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” noslēgumu

32.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas finansētā projekta ““Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu

33.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

34.

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā

35.

Par būves nojaukšanu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

36.

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā, konservāciju

37.

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu

40.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

41.

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

42.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

43.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

45.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1 - 52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

46.

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 77-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

47.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-402, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

48.

Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”

50.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

52.

Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

53.

Par zemesgabala daļas Sloka 0011, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu

54.

Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu

55.

Par zemesgabala Dzirnavu ielā 5, Jūrmalā nomu

56.

Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

57.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.192 „Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu"

58.

Par zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

59.

Par valstij piekritīgā dzīvokļa Nr.22 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

60.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 26A, Jūrmalā

61.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā

62.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11, Jūrmalā

63.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 9, Jūrmalā

64.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 39, Jūrmalā

65.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 16, Jūrmalā

66.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 12, Jūrmalā

67.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 30, Jūrmalā

68.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 26, Jūrmalā

69.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 27, Jūrmalā

70.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 75, Jūrmalā

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 15, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai

72.

Par nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes valdījumā

73.

Par nekustamā īpašuma Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu

74.

Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu

75.

Par 2017.gada 22.maija Nekustamā īpašuma līguma Nr.1.2-16.3.2/731 izbeigšanu (Rūpniecības iela 19, Jūrmalā)

2. Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā (lēmums Nr.258)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.259)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu (lēmums Nr.260)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa nepiešķiršanu.

5. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.261)

Ziņotājs:

Z.Leite

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.

6. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” (lēmums Nr.262)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta lēmuma projekta papildinātā redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu papildināto redakciju (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmums Nr.263)

Ziņotājs:

S.Barone-Upeniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.108 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.

8. Par Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta “Zinātnieks Ķemeros” noslēgumu (lēmums Nr.264)

Ziņotājs:

I.Smildziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekta “Zinātnieks Ķemeros” noslēgumu.

9. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu (lēmums Nr.265)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (lēmums Nr.266)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 "Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”.

11. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu (lēmums Nr.267)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē” (lēmums Nr.268)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”.

13. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” (lēmums Nr.269)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.468 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 "Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanā" (lēmums Nr.270)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumā Nr.514 "Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" īstenošanā".

15. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.419 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis”” (lēmums Nr.271)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.419 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Taurenītis””.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”” (lēmums Nr.272)

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.466 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna”” (lēmums Nr.273)

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.467 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”” (lēmums Nr.274)

Ziņotājs:

J.Batina

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.468 “Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte””.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.466 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Katrīna””.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta lēmumā Nr.467 “Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte””.

19. Par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, kas nosaka izglītojamo ēdināšanas maksas apmēru izglītības iestādēs, atcelšanu (lēmums Nr.275)

Ziņotājs:

J.Batina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, kas nosaka izglītojamo ēdināšanas maksas apmēru izglītības iestādēs, atcelšanu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums” (nolikums Nr.16)

Ziņotājs:

I.Mičiūniene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums”.

21. Par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” noslēgumu (lēmums Nr.276)

Ziņotājs:

I.Ose

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektors” projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035289 “Vēro, dalies, audz” noslēgumu.

22. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu "Datorgrafika" un "Darbs materiālā - animācija" mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu (lēmums Nr.277)

Ziņotājs:

T.Vaišļa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu "Datorgrafika" un "Darbs materiālā - animācija" mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu.

23. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums (nolikums Nr.17)

Ziņotājs:

L.Rokjāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikumu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums” (nolikums Nr.18)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā Nr.35 “Projektu konkursa mērķprogrammas “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums”.

25. Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Festivāls Summertime – aicina Inese Galante” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.278)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Festivāls Summertime – aicina Inese Galante” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

26. Par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.279)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par izmaiņām projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” ietvaros līdzfinansētā projektā “Klasiskās mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” koncerti” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.647 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu” (lēmums Nr.280)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.647 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”.

28. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” (lēmums Nr.281)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem deleģēšanas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”.

29. Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu (lēmums Nr.282)

Ziņotājs:

G.Lasis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu.

30. Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

31. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” noslēgumu (lēmums Nr.283)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekta „Sniegt iespēju bērniem/ Empower Kids” noslēgumu.

32. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas finansētā projekta ““Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu (lēmums Nr.284)

Ziņotājs:

D.Brasa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas finansētā projekta ““Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”” īstenošanu.

33. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejā lemtajam, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Izsakās:

R.Parasigs-Parasiņš - ņemot vērā to, ka sagatavotajā saistošo noteikumu projektā ir arī paredzēta līdzekļu piešķiršana gājēju ceļa seguma atjaunošanai, kas Pilsētsaimniecības un drošības komitejā tika atbalstīta kā Pilsētplānošanas nodaļas iniciatīva, lūdz pēc domes sēdes sociālajos tīklos nepublicēt informāciju, par to, ka dome ir atbalstījusi gājēju ceļu rekonstrukciju kā viņa ierosināto iniciatīvu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”.

34. Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā (lēmums Nr.285)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Asaru prospektā 61, Jūrmalā.

35. Par būves nojaukšanu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.286)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā.

36. Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā, konservāciju (lēmums Nr.287)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Peldu ielā 1, Jūrmalā, konservāciju.

37. Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju (lēmums Nr.288)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Poruka prospektā 35, Jūrmalā, konservāciju.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.289)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 20, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

39. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu (lēmums Nr.290)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, un nosaukuma piešķiršanu.

40. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.291)

41. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.292)

42. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.293)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-310, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

44. Par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.295)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Meža prospektā 58A-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

45. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1 - 52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.296)

46. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 77-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.297)

47. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-402, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.298)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1 - 52, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

2. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 77-36, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

3. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-402, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

48. Par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.299)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-208, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

43. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.294)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83-69, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

49. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” (lēmums Nr.300)

Ziņotājs:

A.Grants

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu”.

50. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.301)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

51. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

52. Par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

53. Par zemesgabala daļas Sloka 0011, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu (lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Sloka 0011, Jūrmalā, atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu.

54. Par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Ērgļu iela 1307, Jūrmalā, daļas nomu.

55. Par zemesgabala Dzirnavu ielā 5, Jūrmalā nomu (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzirnavu ielā 5, Jūrmalā nomu.

56. Par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Viktorijas ielā 59A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu.

57. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.192 „Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu" (lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.192 „Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu".

58. Par zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

59. Par valstij piekritīgā dzīvokļa Nr.22 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par valstij piekritīgā dzīvokļa Nr.22 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā.

60. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 26A, Jūrmalā (lēmums Nr.311)

61. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā (lēmums Nr.312)

62. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.313)

63. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.314)

64. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 39, Jūrmalā (lēmums Nr.315)

65. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 16, Jūrmalā (lēmums Nr.316)

66. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 12, Jūrmalā (lēmums Nr.317)

67. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 30, Jūrmalā (lēmums Nr.318)

68. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 26, Jūrmalā (lēmums Nr.319)

69. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 27, Jūrmalā (lēmums Nr.320)

70. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 75, Jūrmalā (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms jautā, vai, šobrīd izdodot būvatļaujas, tiek nekavējoties veikts darbs, lai precizētu nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību?

S.Brauere atbild, ka darbs notiek paralēli, inventarizējot gan iepriekš realizētos, gan jaunos objektus.

G.Truksnis uzdot Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i. A.Grantam līdz nākamajai domes sēdei uz Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdi sagatavot ziņojumu par kārtību un termiņiem, kādā tiek pārbaudīts un precizēts, vai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis atbilst gan iepriekš, gan tagad izdoto būvatļauju norādītajam uz zemes vienības esošo ēku galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 26A, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 101, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ģertrūdes prospektā 11, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kanālu ielā 9, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 39, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kaudzīšu ielā 16, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Konkordijas ielā 12, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 30, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 26, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 27, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 75, Jūrmalā.

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 15, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai (lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 15, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai.

72. Par nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes valdījumā (lēmums Nr.323)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes valdījumā.

73. Par nekustamā īpašuma Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lēdurgas ielā 20A, Jūrmalā, patapinājuma līguma izbeigšanu.

74. Par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamo papildu telpu nomu un vienošanās noslēgšanu.

75. Par 2017.gada 22.maija Nekustamā īpašuma līguma Nr.1.2-16.3.2/731 izbeigšanu (Rūpniecības iela 19, Jūrmalā) (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, Ņ.Ņikiforovs, G.Grūba, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2017.gada 22.maija Nekustamā īpašuma līguma Nr.1.2-16.3.2/731 izbeigšanu (Rūpniecības iela 19, Jūrmalā).

Sēde slēgta plkst.11.45

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 23.jūlijā plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 26.jūnijā


Lejupielāde: DOC un PDF