Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 24.novembra 82.nolikumu

2020.gada 24.septembrīNr. 26

protokols Nr. 15, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikumā Nr.23
“Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Ģimnāzijas juridiskā adrese: Raiņa ielā 55, Jūrmala, LV–2011, Latvija. Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas: Raiņa ielā 53, Jūrmala, LV-2011, Latvija; Skolas ielā 3, Jūrmala, LV-2011, Latvija; Raiņa ielā 118, Jūrmala, LV-2016, Latvija.”

2. Papildināt 9.punktu ar 9.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.8. Vispārējās vidējās izglītības programmu – kods 31016011.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis