Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 24.novembra 82.nolikumu

2019.gada 25.jūlijāNr. 23

protokols Nr. 10, 8. punkts

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jūrmalas Valsts ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde vispārējās un interešu izglītības programmu īstenošanai.

2. Ģimnāzijas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie normatīvie akti.

3. Ģimnāzija ir pastarpinātas pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika: karogs un logo, himna, grāmatvedība, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Ģimnāzija lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu Ģimnāzijas veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos

4. Ģimnāzijas juridiskā adrese: Raiņa ielā 55, Jūrmalā, LV–2011, Latvija. Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 26.nolikumu

5. Dibinātāja juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV- 2015, Latvija.

II. Ģimnāzijas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

6. Ģimnāzijas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu augstus sasniegumus pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās izglītības valsts standartā noteiktajām prasībām, sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām .

7. Ģimnāzijas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

8. Ģimnāzijas uzdevumi ir:

8.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas;

8.2. īstenot reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas;

8.3. nodrošināt izglītojamajam iespēju apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpinājumam, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību, turpināt izglītošanos un spēju uzņemties atbildību ;

8.4. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;

8.5. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;

8.6. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;

8.7. sadarboties ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības ieguvi;

8.8. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;

8.9. mācību un audzināšanas procesā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus;

8.10. sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;

8.11. racionāli un lietderīgi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus.

III. Ģimnāzijā īstenojamās izglītības programmas

9. Ģimnāzija īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

9.1. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu - kods 11011111;

9.2. Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu - kods 11013111;

9.3. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - kods 11015611.

9.4. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – kods 23011111;

9.5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – kods 31011011;

9.6. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodas) programmu – kods 31012011;

9.7. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu – kods 31013011.

9.8. Papildināts ar domes 2020.gada 24.septembra 26.nolikumu

10. Ģimnāzija ir tiesīga izstrādāt savas izglītības programmas atbilstoši valsts izglītības standartiem un normatīviem. Tās licencē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

11. Ģimnāzija ir tiesīga pastāvīgi īstenot interešu izglītības, tālākizglītības un citas izglītības programmas.

IV. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju Ģimnāzijā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Ģimnāzijas Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Ģimnāzijas iekšējie normatīvie akti.

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgums ir 40 minūtes. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām un klases audzinātāja stundu atspoguļo mācību priekšmetu stundu saraksts, ko apstiprina Ģimnāzijas direktors .

14. Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē Ģimnāzijā notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

15. Ģimnāzijas 1. klasē izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē un to pieņemšanas termiņiem.

16. Izglītojamo uzņemšanas kārtību (izņemot uzņemšanu 1. klasē) Ģimnāzijā nosaka noteikumi par skolēnu uzņemšanas, atskaitīšanas un pārcelšanas kārtību Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, kas saskaņoti ar dibinātāju.

17. Ģimnāzija nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts standartā noteikto. Katra mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar Ģimnāzijas direktoru katra semestra sākumā.

18. Izglītības programmu apguvi apliecina liecība, ko izglītojamajam izsniedz divas reizes gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās.

19. Mācību nedēļas ilgums ir piecas darba dienas.

20. Fakultatīvās nodarbības organizē 1.-9.klašu izglītojamajiem ārpus izglītojamo mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz vecāku rakstiskiem iesniegumiem.

21. Individuālās nodarbības organizē izglītojamajiem ārpus mācību stundu laika pēc brīvprātības principa, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja vai izglītojamā (ja izglītojamais vecāks par 18 gadiem) rakstiska iesnieguma.

22. Ģimnāzija piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības visiem izglītojamajiem ārpus izglītojamo mācību stundu laika.

23. Saskaņā ar attiecīgo izglītības programmu, katra klase mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem drīkst izmantot ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā.

V. Izglītojamā pienākumi un tiesības

24. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

25. Ģimnāziju vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Ģimnāzijas direktora galvenie pienākumi papildus likumā noteiktajiem ir:

26.1. nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējā izglītības likuma, Bērnu tiesību likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu atbilstošo normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un Izglītības pārvaldes izdoto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Ģimnāzijā;

26.2. vadīt Ģimnāzijas darbu un būt atbildīgam par Ģimnāzijas darba rezultātiem;

26.3. nodrošināt Ģimnāziju ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem u.c. darbiniekiem;

26.4. informēt atbilstošas valsts un pašvaldības institūcijas gadījumos, kad tiek konstatēta izglītojamo tiesību un interešu neievērošana vai pret izglītojamo vērsta vardarbība Ģimnāzijā vai ārpus tās;

26.5. nodrošināt lietvedības, grāmatvedības un arhīva darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem;

26.6. būt atbildīgam par datorizētās datu bāzes pastāvīgu aktualizāciju un datu saglabāšanu;

26.7. organizēt un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un sanitāro normu ievērošanu.

26.8. savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros lemt par Ģimnāzijas intelektuālo, finanšu, materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam;

26.9. atbildēt par racionālu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam un budžetam un valdījumā nodotās pašvaldības mantas lietošanu un apsaimniekošanu.

27. Ģimnāzijas direktora tiesības ir:

27.1. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;

27.2. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;

27.3. apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus u.c. Ģimnāzijas darbību reglamentējošos dokumentus;

27.4. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām savā kompetencē esošajos jautājumos apstiprinātā budžeta ievaros;

27.5. ilgstošas prombūtnes laikā, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, norīkot direktora pienākumu veikšanai direktora vietnieku;

27.6. pieņemt un atbrīvot no darba pedagoģiskos un tehniskos darbiniekus, noteikt viņu pienākumus, tiesības un atbildību;

27.7. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu;

27.8. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros.

28. Pedagoga tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī darba līgumā un amata aprakstā.

29. Ģimnāzijas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī darba līgumā un amata aprakstā.

30. Ģimnāzijas direktors nosaka pedagogu, kuru darba samaksa tiek finansēta no valsts budžeta mērķdotācijas, skaitu un darba samaksu. Citu darbinieku skaitu un darba samaksu nosaka dibinātājs. Ģimnāzijas direktors ir tiesīgs sniegt priekšlikumus darbinieku skaita izmaiņām iestādē.

VII. Ģimnāzijas padomes, komisijas un pašpārvalde

31. Ģimnāzijas padomes izveidošanas kārtība un kompetence:

31.1. Ģimnāzijas direktoram ir pienākums nodrošināt Ģimnāzijas padomes izveidošanu un darbību;

31.2. Ģimnāzijas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Ģimnāzijas padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.

32. Ģimnāzijas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence:

32.1. Ģimnāzijas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un padomes reglaments;

32.2. Ģimnāzijas pedagoģisko padomi vada Ģimnāzijas direktors.

32.3. Ģimnāzijas pedagoģiskā padome organizē pedagoģiskos konsīlijus, kuros analizē izglītojamo mācību sasniegumu dinamiku, adaptācijas procesu un individuālo pieeju izglītojamajiem. Konsīlijā piedalās visi attiecīgās klases vai klašu grupas mācību priekšmetu pedagogi, atbalsta personāls un direktora vietnieki. Pedagoģiskais konsīlijs notiek pēc nepieciešamības.

33. Metodisko komisiju kompetence:

33.1. Metodiskās komisijas nodrošina pedagogu profesionālo darbības kvalitāti, veicinot savstarpējo sadarbību;

33.2. metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar reglamentu, ko izdod direktors;

33.3. metodisko komisiju darbu vada Ģimnāzijas izglītības metodiķis.

34. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Ģimnāzijā un līdzdarbotos Ģimnāzijas darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, izglītojamie ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi - Ģimnāzistu Domi. Ģimnāzistu Domes darbību atbalsta Ģimnāzijas direktors un pedagogi.

35. Ģimnāzistu Dome ir koleģiāla sabiedriska izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko saskaņojot ar direktoru, izdod Ģimnāzistu Dome.

VIII. Ģimnāzijas iekšējo normatīvo aktu pieņemšana un administratīvo aktu
vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

36. Ģimnāzija saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī ģimnāzijas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā iekšējās kārtības noteikumus un drošības noteikumus, un citus iekšējos normatīvos aktus.

37. Ģimnāzijas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Ģimnāzijas direktoram.

38. Ģimnāzijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam.

VIII. Ģimnāzijas saimnieciskā darbība

39. Ģimnāzija ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Ģimnāzijas nolikumā noteikto.

40. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un apstiprinātā budžeta ietvaros, Ģimnāzijas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Ģimnāzijai nepieciešamo darbu veikšanu, projektiem un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

41. Ģimnāzijas saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Iegūtos līdzekļus, saskaņojot ar Ģimnāzijas padomi, izmanto Ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu.

IX. Ģimnāzijas finansēšanas avoti un kārtība

42. Ģimnāzijas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

43. Ģimnāzijas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus Dibinātājs ik gadus nodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros. Valsts piedalās Ģimnāzijas finansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

44. Ģimnāzija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga saņemt papildu finanšu līdzekļus:

44.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

44.2. sniedzot maksas pakalpojumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā;

44.3. no citiem ieņēmumiem.

X. Ģimnāzijas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

45. Ģimnāziju reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XI. Ģimnāzijas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

46. Ģimnāzija, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Ģimnāzijas nolikumu. Ģimnāzijas nolikumu apstiprina Dibinātājs.

47. Grozījumus Ģimnāzijas nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Ģimnāzijas direktora, Ģimnāzijas padomes vai Ģimnāzijas pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

48. Grozījumus nolikumā izstrādā Ģimnāzija un apstiprina Dibinātājs.

XII. Citi noteikumi

49. Ģimnāzija normatīvajos aktos un Dibinātāja noteiktajā kārtībā:

49.1. veic dokumentu un arhīvu pārvaldību;

49.2. sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu;

49.3. informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu;

49.4. nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem;

49.5. nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību skolā;

49.6. nodrošina izglītojamo ēdināšanu;

49.7. sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Ģimnāzijā un tās organizētajos pasākumos, tajā skaitā:

49.7.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

49.7.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

50. Ģimnāzija ir Jūrmalas sākumskolas “Atvase” izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

51. Šis nolikums stājas spēkā 2019.gada 23.augustā.

52. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8. maija nolikums Nr.19 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikums Nr.4 “Jūrmalas sākumskolas “Atvases” nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis