Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 27

protokols Nr. 15, 100. punkts

Jūrmalas Futbola skolas nolikums

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu, Profesionālās izglītības
likuma 15.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas Futbola skola (turpmāk – Iestāde) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk arī – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās sporta ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas futbolā.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta likums un citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir savs nosaukums, zīmogs, noteikta parauga veidlapa un norēķinu konts kredītiestādē.

4. Iestādes juridiskā adrese ir Skolas iela 5, Jūrmala, LV-2016, Latvija.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV- 2015, Latvija.

6. Iestāde ikdienā izmanto Jūrmalas Sporta servisa centra apsaimniekošanā esošo sporta infrastruktūru un Jūrmalas pilsētas domes dibināto izglītības iestāžu sporta infrastruktūru.

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķi ir:

7.1. attīstīt futbolu kā augstu sasniegumu sportu un nodrošināt konkurētspējīgu futbola sistēmu;

7.2. izveidot Latvijas Futbola federācijas A līmeņa Akadēmijas prasībām atbilstošu futbola struktūru;

7.3. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanos;

7.4. motivēt izglītojamos aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi uz personības izaugsmi;

7.5. veicināt izglītojamo vērtību orientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties sporta profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā un paplašina karjeras iespējas darbībai profesionālajā futbolā;

7.6. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām.

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir profesionālās ievirzes un interešu izglītība futbolā.

9. Iestādes uzdevumi ir:

9.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā un interešu izglītības programmas futbolā;

9.2. nodrošināt Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasību izpildi A līmeņa futbola akadēmijas statusa iegūšanai;

9.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Iestādes īstenotajām profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmām un mācību sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;

9.4. nodrošināt Iestādes pedagogu un treneru profesionālās kompetences pilnveidi;

9.5. koordinēt un vadīt pedagogu un treneru profesionālā līmeņa paaugstināšanu un tālākizglītību;

9.6. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā un interešu izglītības programmas futbolā;

9.7. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi, Jūrmalas pilsētu un Latvijas valsti;

9.8. nodrošināt iespējas un apstākļus izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

9.9. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu ar izglītojamajiem, nodrošinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidi;

9.10. sagatavot izglītojamos dalībai dažāda līmeņa un vecuma grupu Latvijas čempionātos futbolā;

9.11. sagatavot izglītojamos pārstāvniecībai dažāda vecuma grupu nacionālajās izlasēs;

9.12. nodrošināt nepieciešamos apstākļus profesionāla futbolista sagatavošanai;

9.13. popularizēt futbolu, sportu un veselīgu dzīvesveidu;

9.14. nodrošināt izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Iestādē;

9.15. nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas;

9.16. organizēt un vadīt dažāda līmeņa futbola pasākumus, sacensības Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, iesaistot Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes un citas organizācijas, kā arī organizēt ar futbolu saistītas apmācības un seminārus;

9.17. nodrošināt Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasību izpildi atbilstoši spēkā esošam Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumam;

9.18. sadarboties ar Jūrmalas Sporta skolu, vispārizglītojošajām izglītības iestādēm un citu nozaru iestādēm un institūcijām sportiskas, sociāli iekļaujošas vides veicināšanai un fiziski aktīvas kopienas veidošanai Jūrmalas pilsētā.

9.19. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

9.20. sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām, Latvijas Futbola federāciju un citām nevalstiskajām organizācijām;

9.21. efektīvi, ekonomiski un racionāli izmantot Iestādei piešķirtos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.22. veikt citus pasākumus, kas nepieciešami Iestādes mērķu sasniegšanai.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas šādas izglītības programmas:

10.1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas pamatizglītības pakāpē profesionālās ievirzes programmu futbolā. Programmas kods 20V 813 001;

10.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē profesionālās ievirzes programmu futbolā. Programmas kods 30V 813 00 1.

11. Iestāde izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas futbolā, kas ir apstiprinātas Dibinātāja noteiktajā kārtībā.

12. Iestāde, saskaņojot ar Dibinātāju un ievērojot normatīvo aktu prasības, ir tiesīga izstrādāt savas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā, licencējot tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Futbola federācijas vai pašu izstrādātās mācību treniņu programmas, uz kuru pamata treneri izstrādā tematiskos plānus, kurus izvērtē Iestādes pedagoģiskā padome un apstiprina Iestādes direktors.

14. Iestādes mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar Iestādes profesionālās ievirzes izglītības licencētajām izglītības programmām futbolā un Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasībām.

15. Iestāde ir tiesīga izstrādāt un īstenot personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas ir apstiprinātas Dibinātāja noteiktajā kārtībā.

IV. Izglītības procesa organizācija

16. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta likums, Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes iekšējie normatīvie akti.

17. Izglītības process Iestādē nodrošina izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

18. Iestādes īstenotā izglītība ir brīvprātīga. Izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā grupā un atskaitīšana no Iestādes notiek saskaņā ar Iestādes noteikto kārtību, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

19. Izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek laika periodā no augusta līdz septembrim, papildus uzņemšana var tikt noteikta no novembra līdz decembrim. Izņēmuma gadījumos, ja atbilstošajā mācību grupā ir brīva vieta, izglītojamie var tikt uzņemti mācību gada laikā.

20. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai Iestāde nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam.

21. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver:

21.1. teorētiskās un praktiskās nodarbības;

21.2. nodarbības ar grupu vai tās daļu;

21.3. individuālās nodarbības;

21.4. meistarības sacensību un masu pasākumu organizāciju un piedalīšanos tajos;

21.5. sporta meistarības pilnveidošanu mācību - treniņu un vasaras nometnēs;

21.6. talantīgu jauniešu atlasi un viņu spēju attīstīšanu.

22. Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasību izpilde sevī ietver:

22.1. mācību treniņa nometnes;

22.2. padziļinātu teorētisko un taktisko sagatavotību;

22.3. izglītojamo papildus mācību treniņu nodarbības;

22.4. specializētas vārtsargu mācību treniņu nodarbības;

22.5. pedagogu analītiskās sanāksmes;

22.6. fizisko īpašību un tehnisko iemaņu testēšanu;

22.7. dalību dažāda līmeņa un vecuma grupu Latvijas čempionātos;

22.8. audzēkņu pārstāvniecību dažāda vecuma grupu nacionālajās izlasēs;

22.9. specializētas talantīgāko audzēkņu nodarbības.

23. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda/nodarbība, tās ilgums ir 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos.

24. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzi profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.

25. Iestādes mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 4 līdz 25 gadu vecumam.

26. Iestāde organizē darbu pēc nodarbību saraksta, ar kuru tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie un izglītojamo likumiskie pārstāvji. Izmaiņas nodarbību sarakstā var izdarīt Iestādes direktors, direktora vietnieks vai cita ar Iestādes direktora rīkojumu norīkota persona.

27. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas notiek sistemātiski saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmā noteiktajiem kritērijiem, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

28. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku, kā arī Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasības.

29. Lēmumu par izglītojamo pārcelšanu nākamajā mācību grupā pieņem Iestādes direktors, izdodot rīkojumu.

30. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

31. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

32. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbilstība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā, Eiropas parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula; turpmāk – Datu regula) un citos normatīvajos aktos.

33. Papildus šī nolikuma 32.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, Iestādes direktoram ir šādas tiesības:

33.1. atbilstoši kompetencei pārstāvēt iestādi attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī ar juridiskām un fiziskām personām;

33.2. iesniegt Dibinātajam priekšlikumus darba problēmu risināšanai;

33.3. uzņemt un atskaitīt no Iestādes izglītojamos Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

33.4. Dibinātāja noteiktajā kārtībā apstiprināt izglītības programmas, pedagogu tarifikācijas, darba plānus un izdot citus Iestādes darbību reglamentējošos dokumentus;

33.5. pārstāvēt Iestādi starptautiski, Iestādes vārdā sadarboties un, atbilstoši Dibinātāja lēmumam, slēgt sadarbības līgumus, t.sk. ar ārvalstu futbola klubiem un akadēmijām;

33.6. pēc savas iniciatīvas uz noteiktu laiku veidot darba grupas, ar Dibinātāja saskaņojumu piesaistot attiecīgus Dibinātāja speciālistus Iestādes mērķu un uzdevumu īstenošanai un specifisku jautājumu risināšanai un Iestādes darbību pilnveidojošu plānu sagatavošanai un izstrādei;

34. Papildus šī nolikuma 32.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, Iestādes direktoram ir šādi pienākumi:

34.1. nodrošināt Latvijas Futbola federācijas reglamentu un jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikuma un Dibinātāja izdoto normatīvo aktu un šī nolikuma ievērošanu un izpildi;

34.2. vadīt Iestādes darbu un būt atbildīgam par Iestādes darba rezultātiem;

34.3. nodrošināt Iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;

34.4. atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināt lietvedības, grāmatvedības un arhīva darbu;

34.5. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;

34.6. informēt atbilstošās valsts un pašvaldības institūcijas gadījumos, kad tiek konstatēta izglītojamo tiesību un interešu neievērošana vai pret izglītojamo vērsta vardarbība Iestādē vai ārpus tās;

34.7. organizēt un vadīt Iestādes budžeta pieprasījuma izstrādi un iesniegšanu Dibinātājam;

34.8. atbildēt par ekonomisku, racionālu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un valdījumā nodotās pašvaldības mantas lietošanu un apsaimniekošanu;

34.9. savas kompetences un apstiprinātā budžeta ietvaros lemt par Iestādes intelektuālo, finanšu, materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

34.10. nodrošināt savlaicīgu un precīzu pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Izglītības pārvaldei, Dibinātājam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Jūrmalas Sporta servisa centram, Latvijas Futbola federācijai u.c. Iestādes darbību kontrolējošām institūcijām, saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību un Iestādei saistošiem normatīvajiem aktiem;

35. Iestādes direktora un direktora vietnieka tiesības, pienākumus un atbilstību ieņemamajiem amatiem precizē viņu darba līgums un amata apraksts.

36. Iestādes pedagogu un treneru tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā, Datu regulā un citos normatīvajos aktos, kā arī darba līgumā un amata aprakstā.

37. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī darba līgumā un amata aprakstā.

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

38. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbilstība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Sporta likumā un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos, kā arī spēkā esošos Latvijas Futbola federācijas nolikumos un starptautiskos futbola nozari reglamentējošos normatīvos aktos.

39. Papildus šī nolikuma 38.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādas tiesības:

39.1. iegūt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītību futbolā;

39.2. saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;

39.3. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar citu personu godu un cieņu;

39.4. izveidot izglītojamo pašpārvaldi;

39.5. pretendēt uz iespēju pārstāvēt Iestādi atbilstoši savām spējām un interesēm dažāda līmeņa un vecuma Latvijas čempionātos;

39.6. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu laikā;

40. Papildus šī nolikuma 38.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajam, izglītojamajam ir šādi pienākumi:

40.1. paredzēto apmācības treniņu laiku pilnībā izmantot mācību treniņu nodarbībām;

40.2. uzņemties atbildību par savu sportisko rezultātu izaugsmi;

40.3. ar cieņu izturēties pret valsts, Jūrmalas pilsētas un Iestādes simboliku;

40.4. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem, ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;

40.5. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, treneriem, darbiniekiem, izglītojamajiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;

40.6. ievērot šī nolikuma un Iestādes iekšējās kārtības noteikumu prasības;

40.7. uzvesties un rīkoties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;

40.8. neņemt uz Iestādi mācību procesam nepiederošas lietas;

40.9. rūpēties par Iestādes autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas;

40.10. atbilstoši savām spējām pārstāvēt Iestādi Latvijas čempionātos un sacensībās, ja izglītojamais ir iekļauts attiecīgās vecuma grupas komandā;

40.11. rūpēties par Iestādes vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību.

VII. Iestādes padomju izveidošanas kārtība, to kompetence

41. Iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence:

41.1. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt Iestādes padomes izveidošanu un darbību;

41.2. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Iestādes padomes reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar Iestādes direktoru, izdod padome.

42. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence:

42.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu, ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai;

42.2. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Izglītības likums un pedagoģiskās padomes reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar Iestādes direktoru, izdod Iestādes pedagoģiskā padome ;

42.3. Iestādes pedagoģisko padomi vada Iestādes direktors;

42.4. Iestādes pedagoģiskās padomes sastāvā ir Iestādes direktora vietnieks, visi Iestādē strādājošie pedagogi, treneri un Iestādes ārstniecības personas. Pedagoģisko padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī un tās sēdes protokolē.

43. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, ar Iestādes direktora un pedagogu atbalstu izglītojamie pēc savas iniciatīvas ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi.

44. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar Iestādes direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

45. Iestādes padomei, pedagoģiskai padomei un izglītojamo pašpārvaldei ir konsultatīvs raksturs.

VIII. Iestādes nolikuma un citu iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtība

46. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Sporta likumu izstrādā Iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.

47. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja iniciatīvas, Iestādes vadītāja, Iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

48. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī šajā nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un Iestādes vadītājs izdod Iestādes iekšējos normatīvos aktus.

49. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Dibinātājam.

IX. Iestādes saimnieciskā darbība

50. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.

51. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Iestādes direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros par dažādu Iestādei nepieciešamo darbu veikšanu, projektiem un citiem pakalpojumiem, ja tie netraucē izglītības programmu īstenošanai.

52. Iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Iegūtos līdzekļus, saskaņojot ar Iestādes padomi, izmanto Iestādes materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un izdevumu segšanai, kas ir saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu.

53. Iestādes pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama tikai ar Dibinātāja piekrišanu.

X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

54. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.

55. Iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga saņemt papildu finanšu līdzekļus:

55.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

55.2. sniedzot maksas pakalpojumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā;

55.3. Latvijas Futbola federācijas atbalsta programmu ietvaros;

55.4. no citiem ieņēmumiem.

56. Iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus Dibinātājs ik gadu nodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros.

57. Iestādes finanšu līdzekļu uzskaites funkcijas veic Dibinātāja Centralizētā grāmatvedība.

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

58. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar Izglītības un zinātnes ministriju un paziņojot par to Izglītības iestāžu reģistram.

XII. Citi noteikumi

59. Iestāde normatīvajos aktos un Dibinātāja noteiktajā kārtībā:

59.1. veic dokumentu un arhīvu pārvaldību;

59.2. sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu;

59.3. informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu;

59.4. nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību Iestādē;

59.5. sadarbībā ar Dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību Iestādē un tās organizētajos pasākumos, tajā skaitā:

59.5.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

59.5.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

60. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus un citus speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

XIII. Noslēguma jautājumi

61. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 30.oktobrī.

62. Nolikuma 10.punkts stājas spēkā 2021.gada 4.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF