Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 7.novembra 77.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2023. gada 27. jūlijāNr. 46

protokols Nr. 8, 46. punkts

Profesionālās ievirzes sporta skolas
“Jūrmalas Futbola skola”
nolikums

Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 77.nolikumu

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22. panta pirmo un otro daļu,
profesionālās izglītības
likuma 15. panta
pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Profesionālās ievirzes sporta skola “Jūrmalas Futbola skola” (turpmāk – Iestāde) ir Jūrmalas domes (turpmāk arī – Dibinātājs) dibināta sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas futbolā.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta likums un citi normatīvie akti, kā arī Dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kas atrodas Jūrmalas Izglītības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) funkcionālā pakļautībā, un tai var būt savs zīmogs un simbolika. Iestādes finanšu līdzekļu apriti nodrošina Pārvalde tai atvērtajos norēķinu kontos kredītiestādēs un Valsts kasē. Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 77.nolikumu

4. Iestādes juridiskā adrese ir Skolas iela 5, Jūrmala, LV-2016, Latvija.

5. Dibinātāja juridiskā adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV- 2015, Latvija.

6. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Iestāde izmanto Jūrmalas Sporta servisa centra apsaimniekošanā esošo sporta infrastruktūru un citu Dibinātāja dibināto izglītības iestāžu sporta infrastruktūru.

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķi ir:

7.1. attīstīt futbolu kā augstu sasniegumu sportu un nodrošināt konkurētspējīgu futbola sistēmu;

7.2. izveidot un uzturēt Latvijas Futbola federācijas A līmeņa Akadēmijas prasībām atbilstošu futbola struktūru;

7.3. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanos;

7.4. motivēt izglītojamos aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, veicinot apzināties sporta pozitīvo ietekmi uz personības izaugsmi;

7.5. veicināt izglītojamo vērtību orientācijas veidošanos sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties sporta profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā un paplašina karjeras iespējas darbībai profesionālajā futbolā;

7.6. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, valsti, demokrātijas un morāles vērtībām.

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša sporta un audzinoša darbība .

9. Iestādes uzdevumi ir:

9.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā un interešu izglītības programmas futbolā;

9.2. nodrošināt Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasību izpildi atbilstoši A līmeņa futbola akadēmijas statusam;

9.3. nodrošināt organizatoriski metodisko vadību Iestādes īstenotajām profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmām un mācību sporta darbam vispārizglītojošajās izglītības iestādēs;

9.4. nodrošināt Iestādes pedagogu un treneru profesionālās kompetences pilnveidi;

9.5. koordinēt un vadīt pedagogu un treneru profesionālā līmeņa paaugstināšanu un tālākizglītību;

9.6. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā un interešu izglītības programmas futbolā;

9.7. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi, Jūrmalas valstspilsētu un Latvijas valsti;

9.8. nodrošināt iespējas un apstākļus izglītojamo fiziskajai un intelektuālajai attīstībai, veselības uzlabošanai un nostiprināšanai, personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai;

9.9. veikt izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu ar izglītojamajiem, veicinot viņu veselības nostiprināšanu un sporta meistarības pilnveidi;

9.10. sagatavot izglītojamos dalībai dažāda līmeņa un vecuma grupu Latvijas čempionātos futbolā;

9.11. sagatavot izglītojamos valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlasēm;

9.12. nodrošināt nepieciešamos apstākļus profesionāla futbolista sagatavošanai;

9.13. popularizēt futbolu, sportu un veselīgu dzīvesveidu;

9.14. nodrošināt izglītojamajiem regulāru veselības pārbaudi;

9.15. nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas;

9.16. organizēt un vadīt dažāda līmeņa futbola pasākumus, sacensības Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, iesaistot Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestādes un citas organizācijas, kā arī organizēt ar futbolu saistītas apmācības un seminārus;

9.17. nodrošināt Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasību izpildi atbilstoši Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikumam;

9.18. sadarboties ar Jūrmalas Sporta skolu, vispārizglītojošajām izglītības iestādēm un citu nozaru iestādēm un institūcijām sportiskas, sociāli iekļaujošas vides veicināšanai un fiziski aktīvas kopienas veidošanai Jūrmalas valstspilsētā;

9.19. sadarboties ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

9.20. sadarboties ar valsts, pašvaldības institūcijām, Latvijas Futbola federāciju un citām nevalstiskajām organizācijām;

9.21. racionāli un efektīvi izmantot Iestādei piešķirtos finanšu, materiālos un personāla resursus ;

9.22. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību Iestādes vai Dibinātāja tīmekļvietnē;

9.23. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus un veikt citus pasākumus, kas nepieciešami Iestādes mērķu sasniegšanai.

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas šādas izglītības programmas:

10.1. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas pamatizglītības pakāpē profesionālās ievirzes programmu futbolā. Programmas kods 20V 813 001;

10.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē profesionālās ievirzes programmu futbolā. Programmas kods 30V 813 001.

11. Iestāde izstrādā un īsteno interešu izglītības programmas futbolā, kas ir apstiprinātas Dibinātāja noteiktajā kārtībā.

12. Iestāde, saskaņojot ar Dibinātāju un ievērojot normatīvo aktu prasības, ir tiesīga izstrādāt savas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas futbolā, licencējot tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Futbola federācijas vai pašu izstrādātās mācību treniņu programmas, uz kuru pamata treneri izstrādā tematiskos plānus, kurus izvērtē Iestādes pedagoģiskā padome un apstiprina Iestādes direktors.

14. Iestādes mācību plāni tiek veidoti saskaņā ar Iestādes profesionālās ievirzes izglītības licencētajām izglītības programmām futbolā un Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasībām.

15. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas, personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam un, kas ir apstiprinātas Dibinātāja noteiktajā kārtībā.

IV. Izglītības procesa organizācija

16. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta likums, Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas nolikums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi Iestādes vadītāja (turpmāk – Iestādes direktors) vai Pārvaldes vadītāja izdotie tiesību akti un lēmumi.

17. Izglītības process Iestādē nodrošina izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

18. Iestādes īstenotā izglītība ir brīvprātīga. Izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā grupā un atskaitīšana no Iestādes notiek saskaņā ar Iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas saskaņoti ar Dibinātāju, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības .

19. Izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek laika periodā no augusta līdz septembrim, papildus uzņemšana var tikt noteikta no novembra līdz decembrim. Ja atbilstošajā mācību grupā ir brīva vieta, izglītojamie var tikt uzņemti mācību gada laikā.

20. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai Iestādē, pārbaudot izglītojamā vispārējo fizisko attīstību un fiziskos dotumus futbolā

21. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai Iestāde nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam.

22. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver:

22.1. teorētiskās un praktiskās nodarbības;

22.2. nodarbības ar grupu vai tās daļu;

22.3. individuālās nodarbības;

22.4. meistarības sacensību un masu pasākumu organizāciju un piedalīšanos tajos;

22.5. sporta meistarības pilnveidošanu mācību - treniņu un vasaras nometnēs;

22.6. talantīgu jauniešu atlasi un viņu spēju attīstīšanu.

23. Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasību izpilde ietver:

23.1. mācību treniņa nometnes;

23.2. padziļinātu teorētisko un taktisko sagatavotību;

23.3. izglītojamo papildus mācību treniņu nodarbības;

23.4. specializētas vārtsargu mācību treniņu nodarbības;

23.5. pedagogu analītiskās sanāksmes;

23.6. fizisko īpašību un tehnisko iemaņu testēšanu;

23.7. dalību dažāda līmeņa un vecuma grupu Latvijas čempionātos;

23.8. audzēkņu pārstāvniecību dažāda vecuma grupu nacionālajās izlasēs;

23.9. specializētas talantīgāko audzēkņu nodarbības.

24. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda/nodarbība, tās ilgums ir 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un nepieciešamības gadījumā individuālajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos.

25. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzi profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.

26. Iestādes mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 4 līdz 19 gadu vecumam.

27. Iestāde organizē darbu pēc nodarbību saraksta, ar kuru tiek iepazīstināti pedagogi, izglītojamie un izglītojamo vecāki. Izmaiņas nodarbību sarakstā var izdarīt Iestādes direktors, direktora vietnieks vai cita ar Iestādes direktora rīkojumu norīkota persona.

28. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, kas notiek sistemātiski saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmā noteiktajiem kritērijiem, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

29. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku, kā arī Latvijas Futbola federācijas jaunatnes futbola klubu akreditācijas prasības.

30. Lēmumu par izglītojamo pārcelšanu nākamajā mācību grupā pieņem Iestādes direktors, izdodot rīkojumu.

31. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

32. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

33. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbilstība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

34. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo Iestādes direktors atbilstoši Dibinātāja apstiprinātajam darbinieku skaita sarakstam .  Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu .

35. Iestādes pedagogu un treneru tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Darba likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos. Ped agoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts .

36. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts .

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi

37. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbilstība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Sporta likumā un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos, kā arī Latvijas Futbola federācijas nolikumos un starptautiskos futbola nozari reglamentējošos normatīvos aktos.

38. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence

39. Iestādes direktors sadarbībā ar Pārvaldi nosaka Iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot Iestādes padomes izveidošanu un darbību.

40. Iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence:

40.1. Iestādes direktoram ir pienākums nodrošināt Iestādes padomes izveidošanu un darbību;

40.2. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar Iestādes padomes reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar Iestādes direktoru, izdod padome.

41. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence:

41.1. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu, ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai;

41.2. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Izglītības likums un pedagoģiskās padomes reglamentējošs normatīvais akts, ko izdod Iestādes pedagoģiskā padome;

41.3. Iestādes pedagoģisko padomi vada Iestādes direktors;

41.4. Iestādes pedagoģiskās padomes sastāvā ir Iestādes direktors, Iestādes direktora vietnieks, visi Iestādē strādājošie pedagogi, treneri un var tikt iekļautas Iestādes ārstniecības personas. Pedagoģisko padomi sasauc ne retāk kā reizi semestrī un tās sēdes protokolē.

42. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, ar Iestādes direktora un pedagogu atbalstu izglītojamie pēc savas iniciatīvas ir tiesīgi veidot izglītojamo pašpārvaldi.

43. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar Iestādes direktoru, izdod izglītojamo pašpārvalde.

44. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm Iestādē un līdzdarbotos Iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot vecāku, izglītojamo interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot Iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka Iestādes padomes apstiprināts reglaments.

45. Šajā nolikuma nodaļā minētajām iestādes pašpārvaldes institūcijām ir konsultatīvs raksturs.

VIII. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

46. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

47. Iestādes iekšējos normatīvos aktus izdod iestādes direktors, saskaņojot ar Pārvaldi.

IX. Iestādes saimnieciskā darbība

48. Iestādes finanšu un saimniecisko darbību saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto nodrošina Dibinātāja izveidotas iestādes saskaņā ar nolikumiem. Iestāde nav patstāvīgs nodokļu maksātājs. Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 77.nolikumu

48.1 Papildināts ar domes 2023.gada 7.novembra 77.nolikumu

X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

49. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.

50. Iestāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga saņemt papildu finanšu līdzekļus:

50.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā;

50.2. sniedzot maksas pakalpojumus Dibinātāja noteiktajā kārtībā;

50.3. Latvijas Futbola federācijas atbalsta programmu ietvaros;

50.4. no citiem ieņēmumiem.

51. Iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finanšu un materiālos līdzekļus Dibinātājs ik gadu nodrošina apstiprinātā budžeta ietvaros.

52. Finanšu līdzekļu plānošanas un izmantošanas kārtību, ievērojot iekšējos un ārējos normatīvos aktus, nosaka Pārvalde. Grozīts ar domes 2023.gada 7.novembra 77.nolikumu

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

53. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.

54. Iestāde p ar tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

55. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.

56. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Iestādes Dibinātāja iniciatīvas, Iestādes direktora, Iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Iestādes Dibinātājs.

57. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

58. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

59. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Jūrmalas Izglītības pārvaldei, Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV 2015 vai nosūtot elektroniski uz oficiālo e-adresi vai e-pasta adresi: infoizglitiba@jurmala.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

60. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

61. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus un citus speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

62. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 24. septembra nolikums Nr. 27 “Jūrmalas Futbola skolas nolikums”.

63. Šis nolikums stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF