Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 29.nolikumu

2020.gada 29.oktobrīNr. 30

protokols Nr. 19, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2
„Pumpuru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta
12.punktu un 22.panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 „Pumpuru vidusskolas nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“10.6. vispārējās vidējās izglītības programmu – kods 31016011”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis