Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 26.novembrīNr. 48

protokols Nr. 21, 19. punkts

Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā”
līdzfinansēšanas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un līdzfinansēti projekti radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšanai Jūrmalas pilsētā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

2. Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir sekmēt starptautiska mēroga, ilglaicīgus, inovatīvus un kultūras izpausmju daudzveidību sekmējošus projektus Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu radošu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu sabiedrībai un popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgas kultūras un radošās industrijas norises vietu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

3. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma saņemšanu var jebkurš Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants (turpmāk – projekta pieteicējs), kura viena projekta kopējās attiecināmās* izmaksas ir ne mazākas kā 200 000 euro (divi simti tūkstoši euro). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

4. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet ne vairāk kā 100 000 euro (viens simts tūkstoši euro), ar projekta peļņu, kas nepārsniedz 8% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām un atbilst Nolikuma 36.2.apakšpunktā noteiktajam;

5. Projekts netiek atbalstīts, ja tas attiecīgā budžeta gadā ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu no cita projektu konkursa.

6. Konkursu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Kultūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa). Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

7. Nolikums tiek publicēts Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

8. Informācija par projektu iesniegšanu Konkursam tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv ne vēlāk kā 20 darba dienas pirms projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

9. Atbilstoši Nolikuma 12. punktam aizpildītu projekta dokumentāciju Konkursam līdz projektu iesniegšanas termiņa beigām (publikācijā norādīto datumu ieskaitot) var iesniegt:

9.1. nosūtot pa pastu domei uz adresi Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015 papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi “Projektu konkurss “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā””. Uz aploksnes jānorāda projekta pieteicēja rekvizītus (projekta pieteikuma reģistrācijas dienas datums domē ir publikācijā norādītais datums ieskaitot); Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

9.2. personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi “Projektu konkurss “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā””. Uz aploksnes jānorāda projekta pieteicēja rekvizītus; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

9.3. elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Projektu konkurss “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā””. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Ja elektroniski iesūtītais pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz.

10. Nolikuma 12.3.punktā norādītā projekta tāme (3.pielikums), kura ir iesniegta 9.1. vai 9.2.punktā noteiktajā kārtībā, papildus jāiesniedz elektroniski MS Excel formātā, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi kulturas_nodala@jurmala.lv. Par abu iesniegto tāmju savstarpējo atbilstību atbild projekta pieteicējs.

III. Projekta noformēšana un saturs

11. Projekts jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām. Projektam ir jābūt sakārtotam atbilstoši Nolikuma 12.punktā norādītajai pieteikuma daļu secībai. Ja projekts tiek iesniegts papīra formātā, projektam un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām (cauršūtām) un sanumurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu, projektu jāiesniedz 7 (septiņos) eksemplāros. Par visu iesniegto eksemplāru savstarpējo atbilstību atbild projekta pieteicējs.

12. Projektā jāiekļauj šādi dokumenti:

12.1. projekta pieteikuma veidlapa (1. pielikums);

12.2. projekta apraksts (2. pielikums);

12.3. projekta tāme (3. pielikums):

12.3.1. MS Excel formātā, kurā jānorāda visi ar projekta īstenošanu saistītie plānotie (prognozētie) izdevumi (t.sk. visas nodevas, nodokļi, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, autortiesību samaksa u.c. maksājumi) un visi ar projekta īstenošanu saistītie plānotie (prognozētie) ieņēmumi (viss esošais un plānotais projekta pieteicēja un/vai citu projekta līdzfinansētāju līdzfinansējums, plānotie ieņēmumi no biļešu tirdzniecības (norādot ieejas biļešu cenas un biļešu skaitu, dalības maksas), kur projekta pieteicēja prognoze balstīta projekta pieteicēja darbības pieredzē. Tāmē iespējams iekļaut mantisko nodrošinājumu saskaņā ar Nolikuma 45.punktu;

12.3.2. Projekta tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu projekta aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu; tāmē atsevišķi norāda pašvaldībai prasītos naudas līdzekļus un to sadalījumu pa pozīcijām saskaņā ar Nolikuma 37.punktu.

12.3.3. Projekta tāmē neiekļauj tādas izmaksas, kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids (piemēram, “Citi izdevumi”, “Neparedzētie izdevumi” u.tml.) un Nolikuma 39.punktā norādītās izmaksas.

12.4. Par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz uzrādīto izmaksu pamatojumi par plānoto pakalpojumu;

12.5. vienošanās par projekta īstenošanu , kas noslēgta starp projekta pieteicēju un attiecīgās projekta īstenošanas vietas īpašnieku vai valdītāju (4.pielikums);

12.6. projekta vadītāja un projekta darba grupas locekļu “Dzīves un darba gājums (CV)”, kas sniedz informāciju par projekta pieteicēju zināšanām, darba pieredzi (īpaši līdzvērtīgu projektu īstenošanā) un profesionālajām iemaņām;

12.7. projekta pieteicēja uzņēmuma saimnieciskās darbības ekonomiskā dzīvotspēja saskaņā ar Nolikuma 69.punktu (5.pielikums);

12.8. gadījumā, ja projekta pieteicējam ir noslēgts rezervācijas līgums par projekta norises vietu, projekta pieteicējs iesniedz rezervācijas līguma kopiju un bankas konta apstiprinātu izdruku par veiktiem maksājumiem (saskaņā ar Nolikuma 46.punktu);

12.9. pieteikumam var pievienot arī citus dokumentus pēc projekta pieteicēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par projektu.

13. Projekta dokumentus paraksta projekta pieteicēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis.

14. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par projekta pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertās informācijas patiesumu, t.sk. par plānotās peļņas neuzrādīšanu.

15. Projekta pieteicējs apņemas saņemt piekrišanas no citiem Projekta darba grupas locekļiem un projekta vadītāja attiecībā uz domei iesniegtajiem personas datiem un to apstrādi, kas saistīts ar Projekta izskatīšanu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

16. Projekta pieteicējam ir tiesības pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to Nodaļu.

17. Projekta saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

18. Projektus, kas nav atbalstīti ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pretendenti var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie projektu pieteikumi tiek iznīcināti. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

IV. Projektu vērtēšana

19. Projektu izvērtēšanu un īstenošanas uzraudzību veic ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija) un projektu īstenošanas uzraudzības darba grupa (turpmāk – Darba grupa), kur atbildības jomas tiks noteiktas atbilstoši domes darbinieku kompetencei.

20. Darba grupas vai Vērtēšanas komisijas vadītājam objektīva priekšstata gūšanai projektu izvērtēšanā ir tiesības pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām. Pieaicinātās personas nepiedalās projektu vērtēšanā.

21. Darba grupa 20 darba dienu laikā pēc Konkursa termiņa beigām veic projektu administratīvo kritēriju izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam. Darba grupa ir tiesīga pieprasīt, lai projekta pieteicējs trīs darba dienu laikā precizē vai papildina informāciju par savu projektu, ja tas nepieciešams projekta vērtēšanai. Pēc informācijas saņemšanas Darba grupa projektu precizējumus izskata atkārtoti piecu darba dienu laikā. Pēc projektu administratīvo kritēriju izvērtēšanas Darba grupa sagatavo un sniedz priekšlikumu Vērtēšanas komisijai lēmuma par projektu atbilstību vai neatbilstību administratīvajiem kritērijiem pieņemšanai.

22. Vērtēšanas komisijas sēde tiek sasaukta pēc Darba grupas ierosinājuma ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā pēc Konkursa termiņa beigām. Vērtēšanas komisijas sēdes ir slēgtas.

23. Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par Darba grupas sagatavoto priekšlikumu par Projekta atbilstību vai neatbilstību administratīvajiem kritērijiem un vērtē projektus pēc Nolikuma 7.pielikumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

24. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt tie projektu pieteicēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteiktajiem kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Maksimālais iespējamais punktu skaits vienam projektam ir 50 punkti. Minimālais punktu skaits 20 punkti.

25. Nepietiekama finansējuma gadījumā un, ja vairāki projekti ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas locekļiem balsojot, kur izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

26. Ar Vērtēšanas komisijas lēmumu noraidīti tiek projekti saskaņā ar Nolikuma 35.punktu.

27. Lēmums par projekta apstiprināšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un līdzfinansējuma apjomu vai projekta noraidīšanu, pamatojoties uz Darba grupas sniegto informāciju un priekšlikumiem, tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas sēdē un stājas spēkā vienlaicīgi ar līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – līgums) spēkā stāšanās brīdi.

28. Pirms Vērtēšanas komisijas sēdes katrs Vērtēšanas komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav personīgi ieinteresēts kādā no Konkursam iesniegtajiem projektiem.

29. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt projektu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas termiņu ne ilgāk kā par 20 darba dienām, par to trīs darba dienu laikā rakstiski informējot projektu iesniedzējus, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītajām e-pasta adresēm.

30. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt no projektu pieteicējiem papildu informāciju vai dokumentus, nosūtot pieprasījumu projekta pieteicējam uz projektā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pieprasīto informāciju vai dokumentus projekta pieteicējs sniedz trīs darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par projekta noraidīšanu.

31. Vērtēšanas komisija ir tiesīga atteikt Nolikuma 45.punktā norādītā mantiskā nodrošinājuma iekļaušanu projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

32. Par Konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiek rakstiski informēti 10 darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektos norādītājām elektroniskajām pasta adresēm.

33. Informācija par atbalstītajiem projektiem tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

34. Atbalstītās projektu aktivitātes tiek līdzfinansētas no Nodaļas budžeta Konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības budžeta gadā.

35. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

35.1. projekta pieteicējs nav izpildījis visas Nolikuma 12.punkta prasības;

35.2. projekta pieteicējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju, projekta pieteikuma iesniegšanas un līguma slēgšanas dienā ir nodokļu vai nodevu parādi, kas pārsniedz 150 euro;

35.3. projekta pieteicējam uz projekta iesniegšanas brīdi ir parāda saistības pret pašvaldību;

35.4. ja projekta pieteicēja uzņēmuma apgrozījums saimnieciskajā gadā pirms pieteikuma iesniegšanas pārsniedz 50 000 000 euro (piecdesmit miljoni euro);

35.5. neatbilst vismaz vienam Nolikuma 7.pielikuma administratīvajam kritērijam;

35.6. vienā no kvalitatīvajiem kritērijiem vairākums no balsstiesīgiem vērtēšanas komisijas locekļiem piešķir 0 punktus;

35.7. ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms ir nepietiekams, projekti ar mazāko punktu skaitu tiek noraidīti;

35.8. kas saņem mazāk par minimālo punktu skaitu saskaņā ar Nolikuma 24.punktu.

36. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts:

36.1. ja neizpildās Nolikuma 35.punktā minētie nosacījumi;

36.2. ja projekts atbilst Nolikuma mērķim, atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr.651/2014 (2014.gada 17.jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu (turpmāk - Regula Nr.651/2014) 53.panta 7.punktam, saskaņā ar Nolikuma 37.punktu, projekta aktivitāšu īstenošanai tiek piešķirts pašvaldības finansējums, kas nepārsniedz 50% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 100 000 EUR (viens simts tūkstoši euro), pašvaldības piešķirtā budžeta ietvaros. Pašvaldības līdzfinansējuma summa nepārsniedz starpību starp Nolikuma 37.punktā minētajām attiecināmām atbalstāmajām izmaksām un iespējamo projekta peļņu projekta īstenošanas periodā saskaņā ar Nolikuma 4.punktu, pretējā gadījumā tiek izmantots atgūšanas mehānisms, pamatojoties uz Līguma 2.5. un 2.6.punktiem.

37. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās** izmaksas projektiem ir:

37.1. projekta mākslinieciskās un/vai tehniskās izmaksas;

37.2. projekta norises vietas izmaksas;

37.3. projekta īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma noma;

37.4. projekta publicitātes izdevumi, bet ne vairāk kā 10% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām;

37.5. ceļa izdevumi, ja tie ir ietverti radošā personāla kopējā atlīdzībā.

38. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

38.1. izmaksas, ko projektā finansē no citiem finanšu avotiem, kas nav publisks finansējums;

38.2. atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis;

38.3. ceļa izdevumi.

39. Projekta neatbalstāmās izmaksas ir:

39.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

39.2. projekta administratīvās izmaksas;

39.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

39.4. kredītmaksājumi, procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

40. Par projekta kopējām attiecināmām izmaksām tiek uzskatītas projekta izmaksas, kas saskaņā ar projekta tāmi ir uzsāktas pēc līguma noslēgšanas.

41. Vērtēšanas komisijas noteiktā pašvaldības līdzfinansējuma apjomā izdevumi projekta īstenošanai var tikt veikti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

42. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, dome trīs mēnešu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms projekta plānotās īstenošanas sākuma, noslēdz ar projekta pieteicēju līgumu (6.pielikums), ko paraksta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīts līguma noslēgšanas brīdis. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

43. Ja Nolikuma 42.punktā noteiktajā laikā līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts, Vērtēšanas komisija var atcelt lēmumu par piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu.

44. Pašvaldības līdzfinansējums projekta pieteicējam tiek pārskaitīts uz projekta īstenošanai paredzētu atsevišķu bankas kontu atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (6.pielikums) noteiktajai kārtībai.

45. Projekta pieteicējs daļu no pašu finansējuma (projekta pieteicēja finansējums, biļešu pārdošanas ieņēmumi, projekta pieteicēja piesaistītais finansējums) var aizstāt ar projekta partnera sniegtu mantisku nodrošinājumu, bet ne vairāk kā 20 (divdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma. Šādā gadījumā projekta pieteicējs projektam pievieno mantiskā nodrošinājuma sniedzēja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Šādā gadījumā mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam projekta īstenošanā, iekļautam projekta aprakstā (2.pielikums) un projekta tāmē (3.pielikums). Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

46. Projekta pieteicējs no pašu finansējuma daļas var veikt norises vietas rezervācijas maksājumus pirms Konkursa noslēguma vai līdzfinansējuma līguma noslēgšanas, ja nepieciešama savlaicīga telpu rezervācija. Šādā gadījumā projekta pieteicējs projektam pievieno norises vietas rezervācijas līguma kopiju un bankas konta apstiprinātu izdruku par veiktiem maksājumiem. Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā, norises vietas rezervācijas avansa maksājumi ir attiecināmi uz projekta pieteicēja pašu finansējuma daļas izdevumiem.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

47. Projekta pieteicējam un projekta īstenotājam ir jābūt vienai un tai pašai juridiskajai personai.

48. Projekta pieteicējs nodrošina projektā paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim un līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pielikumā pievienotajai projekta tāmei, kā arī nepieļauj projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām, kuras nav minētas projektā.

49. Projekta pieteicējs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši ar domi noslēgtajā līgumā noteiktajam termiņam un nosacījumiem. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

50. Projekta pieteicējs nodrošina, ka projekta īstenošanai tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts bankā, kurā tiek ieskaitīti tikai ar projekta īstenošanu saistīti attiecināmie izdevumi, atbilstoši līgumā norādītajam finansēšanas mērķim un līgumam pievienotajai projekta tāmei. Ar projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

51. Projekta pieteicējam ir jānodrošina priekšfinansējums līdzfinansējuma summas apmērā.

52. Projekta pieteicējs nodrošina projekta publicitāti presē un citos masu informācijas, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un vizuālo informāciju projekta īstenošanas vietā, saskaņojot to ar domi Līgumā paredzētajā kārtībā, informāciju nosūtot uz elektroniskā pasta adresēm: marketings@jurmala.lv, kulturas_nodala@jurmala.lv. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

53. Pašvaldības pārstāvim ir tiesības izlases veidā veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un projekta īstenošanas uzraudzību, par ko tiek sagatavots un parakstīts akts. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

54. Darba grupai, konstatējot, ka saskaņā ar atskaiti projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta aprakstam, projekta tāmei vai projekta finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, aktivitātēm vai projekta pieteicējs ir pārkāpis citus Nolikuma vai noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kura var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu un/vai pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu.

55. Projekta finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts. Šādā gadījumā proporcionāli tiek samazināts pašvaldības līdzfinansējums. Ja projekta peļņa pārsniedz Nolikuma 4.punktā noteikto pieļaujamo apmēru, tad pašvaldības līdzfinansējums tiek samazināts par pieļaujamās un faktiskās peļņas starpību.

VII. Darba grupas un Komisijas tiesības un pienākumi

56. Vērtēšanas komisija un Darba grupa savā darbībā ievēro šā Nolikuma noteikumus.

57. Vērtēšanas komisija sastāv no septiņiem locekļiem, t.sk. komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka. Darba grupa sastāv no trīs locekļiem, t.sk. grupas vadītāja.

58. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs locekļi. Darba grupa ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā divi locekļi. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vai Darba grupas vadītāja balss.

59. Vērtēšanas komisijas kompetencē ir:

59.1. 30 darba dienu laikā pēc publikācijā par Konkursa pieteikumu iesniegšanu norādītā termiņa beigām izskatīt Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus, aizpildot individuālas vērtēšanas lapas par kvalitatīvajiem kritērijiem, kas ir protokola neatņemama sastāvdaļa, un lemt par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apmēru;

59.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, norādot pamatojumu;

59.3. pieprasīt papildu informāciju no projekta pieteicēja;

59.4. noraidīt projektus, kas neatbilst Nolikuma prasībām un projekta vērtēšanas kritērijiem;

59.5. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;

59.6. apstiprināt projektu atskaiti;

59.7. lemt par līdzfinansējuma piešķiršanas apmēra izmaiņām vai tā pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu, ja projekts īstenots neatbilstoši Nolikumam un līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumiem;

59.8. sasaukt Vērtēšanas komisijas ārkārtas sēdes;

59.9. pieaicināt neatkarīgus ekspertus (bez tiesībām balsot);

59.10. veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.

60. Darba grupas kompetencē ir:

60.1. atvērt projektu pieteikumu aploksnes;

60.2. 20 darba dienu laikā pēc publikācijā par Konkursa pieteikumu iesniegšanu norādītā termiņa beigām veikt projektu pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 7.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem;

60.3. sniegt priekšlikumus Vērtēšanas komisijai;

60.4. pieprasīt papildu informāciju no projektu iesniedzējiem;

60.5. pagarināt vai mainīt ar projekta īstenošanu saistītus termiņus, kas neietekmē projekta mērķa īstenošanu;

60.6. izskatīt projektu iesniedzēju iesniegumus un pieņemt lēmumu, kas neietekmē projekta mērķa īstenošanu;

60.7. sasaukt Darba grupas ārkārtas sēdes;

60.8. pieaicināt neatkarīgus ekspertus (bez tiesībām balsot);

60.9. izvērtēt projektu atskaiti, iesniedzot apstiprināšanai Vērtēšanas komisijai;

60.10. administratīvo kritēriju izvērtējuma apkopojumu iesniegt Vērtēšanas komisijai lēmuma pieņemšanai un priekšlikumus par projektu pieteikumiem, kas atbilst Nolikuma 7.pielikuma administratīvajiem kritērijiem;

60.11. izvērtēt un iesniegt Vērtēšanas komisijai lēmuma pieņemšanai priekšlikumus par projektu atskaiti;

60.12. veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.

61. Ja Vērtēšanas komisijas loceklis vai Darba grupas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta pieteikuma izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Vērtēšanas komisijas vai Darba grupas locekļus un nepiedalās attiecīgā projekta pieteikuma vērtēšanā.

62. Vērtēšanas komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs un Darba grupas darbu vada tās vadītājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Vērtēšanas komisijas un Darba grupas lēmumi tiek pieņemti attiecīgās sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis Vērtēšanas komisijas vai Darba grupas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vai Darba grupas vadītāja balss.

63. Vērtēšanas komisijas un Darba grupas sēdes tiek protokolētas. Protokols ir elektronisks dokuments un Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs vai Darba grupas vadītājs un protokolētājs, kurš nav Vērtēšanas komisijas vai Darba grupas loceklis, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Vērtēšanas komisijas un Darba grupas locekļi elektroniski tiek iepazīstināti ar protokolu.

64. Konkursa dokumenti glabājas Nodaļā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

65. Vērtēšanas komisija var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai Konkursam apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

66. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Vērtēšanas komisija var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

VIII. REGULAS NR.651/2014 atbalsta nosacījumi projektu pieteicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

67. Pašvaldības līdzfinansējums projektam tiek piešķirts:

67.1. piemērojot Regulas Nr.651/2014, ar ko noteiktās atbalsta kategorijas atzītas par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014.gada 26.jūnijs, Nr.L 187) 1.panta 1.daļas j) punktu, 4.panta 1.daļas z) punktu, 53.panta 2. daļas d) un e) punktu, 3.daļas b) punktu un nepārsniedzot Regulas Nr.651/2014 1.panta 2.daļas a) un b) punktā noteiktos noteikumus un apmēru;

67.2. ja tiek ievēroti Regulas Nr.651/2014 1.panta 2.daļas c) un d) punktu nosacījumi;

67.3. ar nosacījumu, ka uz projekta pieteicēju neattiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums, kā noteikts Regulas Nr.651/2014 1.panta 4.daļas a) punktā;

67.4. piemērojot Regulas Nr.651/2014 1.panta 3.punkta a)-c) punktu nosacījumus.

68. Šī nolikuma ietvaros piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālajā projektā, tai skaitā nevar apvienot ar citā valsts atbalsta programmā vai projektā sniegto de minimis atbalstu.

69. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem atbilstoši Regulas Nr.651/2014 1.panta 4.daļas c) apakšpunktam saskaņā ar grūtībās nonākuša uzņēmuma definīciju atbilstoši Regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punktam.

70. Ja uzņēmums darbojas gan izslēgtajās nozarēs, kas minētas Regulas Nr.651/2014 1.panta 3.daļas a), b) vai c) apakšpunktā, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Regulas Nr.651/2014 darbības joma, projektā iekļautās izmaksas un aktivitātes ir jānošķir no izslēgtajām darbībām un nozares, lai darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no līdzfinansējuma, kas piešķirts saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 1.panta 3.daļu.

71. Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.651/2014 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt Domei visu projekta ietvaros nelikumīgi saņemto pašvaldības līdzfinansējumu, kas piešķirts saskaņā ar Regulu Nr.651/2014, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

72. Piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu, Domei ir publicēšanas pienākums atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 9.panta 1. un 4.daļai. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

73. Pašvaldība un finansējuma saņēmējs nodrošina Komisijas regulas Nr.651/2014 12.pantā noteikto nosacījumu par dokumentu glabāšanu izpildi.

74. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas termiņš tiek noteikts atbilstoši Regulas Nr.651/2014 58.panta 4.daļai un 59.pantam.

IX. Noslēguma jautājumi

75. Vērtēšanas komisijas un Darba grupas lēmumus projekta pieteicējam ir tiesības apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

76. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.651/2014 11.pantu Domei (atbalsta sniedzējam) Eiropas Komisijai 20 darba dienu laikā pēc šī Nolikuma projekta spēkā stāšanās ir jānosūta kopsavilkuma informācija par šo atbalsta pasākumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

*attiecināmās izmaksas – ir projekta tāmē iekļautas izmaksas, kuras plānots segt pēc konkursa noslēguma un Līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas brīža saskaņā ar Nolikuma 40.punktu, tajā skaitā Nolikuma 46.punktā minētās izmaksas.

**atbalstāmās izmaksas – ir projekta tāmē iekļautas izmaksas, kurām potenciāli var saņemt finansējumu no pašvaldības budžeta saskaņā ar Nolikuma 37.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

Pielikums Nr.2 DOC Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

Pielikums Nr.3 PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

Pielikums Nr.7 PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

Pielikums Nr.8 PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 39.nolikumu

Pielikums Nr.8.1. DOC


Lejupielāde: DOC un PDF