Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2020.gada 26.novembrīNr.21

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Anita Adijāne, Elizabete Krivcova, Rita Sproģe, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Andris Čuda, Larisa Loskutova, Guntis Grūba, Aivars Ozoliņš, Rolands Parasigs-Parasiņš, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs (piedalās no plkst.11.20).

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Personāla nodaļas vadītāja

Līga Tesnova

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Vairis Ļaudams

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Sandra Brauere

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Kovaļevska

Kultūras nodaļas vadītāja vietniece

Kristīne Zelicka

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Projektu nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Šponberga

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Mārtiņš Rikšis

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Mežsaimniecības nodaļas vadītājs

Atis Sapronovs

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elvis Venters

Jūrmalas sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Labklājības pārvaldes Projektu koordinatore

Līga Terehova

Pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks” vadītāja

Inta Černaja

Pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” vadītāja

Anita Auziņa

Vaivaru pamatskolas direktore

Inese Kārkliņa

Pašvaldības policijas priekšnieks

Uldis Bēniņš

Jūrmalas ostas pārvaldes pārvaldnieka p.i.

Laura Sutta

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”

5.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu

6.

Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

10.

Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu

11.

Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas un sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

13.

Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā

14.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Austras koks" nolikums

15.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

17.

Projektu konkursa „Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

20.

Par projekta „Seniori gadalaiku griežos” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

21.

Par projekta „Ar draugiem dzīvot prieks” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

24.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

25.

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā

26.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 95, Jūrmalā

27.

Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā

28.

Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 6, Jūrmalā

29.

Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 18, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Tērbatas ielā 13, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Turaidas ielā 100, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 21, Jūrmalā

33.

Par zemes vienību Zušu ielā 2A, Jūrmalā, un Matrožu ielā 10, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

34.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 41A, Jūrmalā, un Turaidas ielā 36, Jūrmalā, adrešu likvidēšanu un piešķiršanu

35.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu

38.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”

40.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

42.

Par telpu Skolas ielā 44, Jūrmalā, un Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, turpmāku izmantošanu

43.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-119, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

44.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-203, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

45.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-504, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-47, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 -17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

50.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

51.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

52.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-59, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

53.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-100, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

54.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-108, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-119, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

56.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

57.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, atsavināšanu

59.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.68 Skolas ielā 35, Jūrmalā, atsavināšanu

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

62.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

63.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.254 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu" atcelšanu

64.

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

65.

Par zemesgabala Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

66.

Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu

67.

Par zemesgabala Jāņa Pliekšāna iela 0060, Jūrmalā, daļas nomu

68.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

69.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

70.

Par 2018.gada 28.decembra nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma termiņa pagarināšanu

71.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 1, Jūrmalā

72.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 5, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 2B, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 8, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ganību ceļš 3, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jelgavas ielā 14, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 70, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 32A, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 3, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķeguma ielā 8, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krūzes iela 6, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielais prospekts 10, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospekts 14, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mūzikas ielā 3, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 104, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 53, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 21, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 2, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piejūras 1A, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pils ielā 5, Jūrmalā

92.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

93.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

94.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 7A, Jūrmalā

95.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7147, Jūrmalā

96.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 11, Jūrmalā

97.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sporta 1/3, Jūrmalā

98.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 14A, Jūrmalā

99.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukroga ceļā 3, Jūrmalā

100.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30A, Jūrmalā

101.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 43, Jūrmalā

102.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 1A, Jūrmalā

103.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14, Jūrmalā

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu iela 42, Jūrmalā

105.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēsmas ielā 11, Jūrmalā

106.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viestura ielā 31, Jūrmalā

107.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.511 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā"

108.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.603 „Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā”

G.Truksnis ierosina iekļaut sēdes darba kārtībā šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443 “Par Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikumā

· Par Vaivaru pamatskolas maksas pakalpojumiem

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””

· Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

iekļaut papildu jautājumus sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš, U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

Apstiprināt darba kārtību:

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”

5.

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu

6.

Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

7.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

8.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”

10.

Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443 “Par Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikumā

12.

Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas un sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”

14.

Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā

15.

Par Vaivaru pamatskolas maksas pakalpojumiem

16.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Austras koks" nolikums

17.

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

19.

Projektu konkursa „Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

22.

Par projekta „Seniori gadalaiku griežos” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

23.

Par projekta „Ar draugiem dzīvot prieks” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”

25.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

26.

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

27.

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā

28.

Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 95, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā

30.

Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 6, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 18, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Tērbatas ielā 13, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Turaidas ielā 100, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 21, Jūrmalā

35.

Par zemes vienību Zušu ielā 2A, Jūrmalā, un Matrožu ielā 10, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

36.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 41A, Jūrmalā, un Turaidas ielā 36, Jūrmalā, adrešu likvidēšanu un piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu

40.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu

41.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”

42.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

43.

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

44.

Par telpu Skolas ielā 44, Jūrmalā, un Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, turpmāku izmantošanu

45.

Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-119, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

46.

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-203, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

47.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

48.

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-504, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

49.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-47, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

50.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

51.

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 -17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

52.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

53.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

54.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-59, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

55.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-100, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

56.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-108, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

57.

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-119, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

58.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

59.

Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

60.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, atsavināšanu

61.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.68 Skolas ielā 35, Jūrmalā, atsavināšanu

62.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

63.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

64.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

65.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.254 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu" atcelšanu

66.

Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās

67.

Par zemesgabala Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

68.

Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu

69.

Par zemesgabala Jāņa Pliekšāna iela 0060, Jūrmalā, daļas nomu

70.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

71.

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

72.

Par 2018.gada 28.decembra nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma termiņa pagarināšanu

73.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 1, Jūrmalā

74.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 1, Jūrmalā

75.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 5, Jūrmalā

76.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 2B, Jūrmalā

77.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 8, Jūrmalā

78.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ganību ceļš 3, Jūrmalā

79.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jelgavas ielā 14, Jūrmalā

80.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 70, Jūrmalā

81.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 32A, Jūrmalā

82.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 3, Jūrmalā

83.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķeguma ielā 8, Jūrmalā

84.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krūzes iela 6, Jūrmalā

85.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielais prospekts 10, Jūrmalā

86.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospekts 14, Jūrmalā

87.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mūzikas ielā 3, Jūrmalā

88.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 104, Jūrmalā

89.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 53, Jūrmalā

90.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 21, Jūrmalā

91.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 2, Jūrmalā

92.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piejūras 1A, Jūrmalā

93.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pils ielā 5, Jūrmalā

94.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 14, Jūrmalā

95.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā

96.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 7A, Jūrmalā

97.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7147, Jūrmalā

98.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 11, Jūrmalā

99.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sporta 1/3, Jūrmalā

100.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 14A, Jūrmalā

101.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukroga ceļā 3, Jūrmalā

102.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30A, Jūrmalā

103.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 43, Jūrmalā

104.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 1A, Jūrmalā

105.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14, Jūrmalā

106.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu iela 42, Jūrmalā

107.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēsmas ielā 11, Jūrmalā

108.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viestura ielā 31, Jūrmalā

109.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.511 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā"

110.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.603 „Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā”

111.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””

112.

Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.639)

Ziņotājs:

L.Tesnova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.640)

Ziņotājs:

M.Rikšis

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumā Nr.306 “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāna 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālā ziņojuma uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē” (lēmums Nr.641)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam labās prakses pārneses projekta “KARTE VISIEM” īstenošanas turpināšanu II fāzē”.

5. Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu (lēmums Nr.642)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu.

6. Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (saistošie noteikumi Nr.30)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

7. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņotājs:

I.Šponberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 “Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”.

8. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos (lēmums Nr.643)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda izlietojuma programmas prioritāšu apstiprināšanu un finanšu saistību uzņemšanos.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (lēmums Nr.644)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu”.

10. Par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu (lēmums Nr.645)

Ziņotājs:

L.Sutta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta EST-LAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana”/ Project Est-Lat177 “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network maps” (EASTBALTIC HARBOURS) īstenošanu.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443 “Par Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikumā (lēmums Nr.645)

Ziņotājs:

L.Sutta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.443 “Par Jūrmalas pilsētas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” pielikumā.

12. Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas un sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi (saistošie noteikumi Nr.32)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas un sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”.

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā”.

14. Par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā (lēmums Nr.647)

Ziņotājs:

V.Ļaudams

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazinājumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un Jūrmalas Mākslas skolā.

15. Par Vaivaru pamatskolas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.648)

Ziņotājs:

I.Kārkliņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Vaivaru pamatskolas maksas pakalpojumiem.

16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Austras koks" nolikums (nolikums Nr.45)

Ziņotājs:

I.Černaja

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Austras koks" nolikumu.

17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums (nolikums Nr.46)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikumu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.47)

Ziņotājs:

J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

Ienāk Ņ.Ņikiforovs.

19. Projektu konkursa „Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (nolikums Nr.48)

Ziņotājs:

K.Zelicka

Izsakās:

U.Kronblūms izsaka priekšlikumu nolikumā paredzēt, ka uz līdzfinansējumu var pieteikties arī tādi pasākumi, kas iepriekš ir organizēti ne tikai Jūrmalas pilsētā, bet arī citās Eiropas valstīs.

R.Parasigs-Parasiņš izsaka priekšlikumu papildināt nolikuma projekta II daļu ar punktu, kas nosaka, ka pretendents, iesniedzot pieteikumu, maksā nodrošinājuma maksu 10% apmērā no pieprasītā līdzfinansējuma.

G.Truksnis - tā kā U.Kronblūma priekšlikums nav precīzi formulēts, uz balsošanu to neliek. Aicina deputātus balsot par R.Parasiga-Parasiņa priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Parasiga-Parasiņa priekšlikumu (“par” – 5 (U.Kronblūms, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), M.Stulpiņš nebalso)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 6 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), nolēma:

pieņemt projektu konkursa „Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikumu.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

21. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (saistošie noteikumi Nr.35)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

22. Par projekta „Seniori gadalaiku griežos” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.649)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projekta „Seniori gadalaiku griežos” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

23. Par projekta „Ar draugiem dzīvot prieks” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos (lēmums Nr.650)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par projekta „Seniori gadalaiku griežos” pārcelšanu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” (lēmums Nr.651)

Ziņotājs:

L.Terehova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.97 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu”.

25. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.652)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu”.

26. Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu (lēmums Nr.653)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu.

27. Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā (saistoši noteikumi Nr.36)

Ziņotājs:

U.Bēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt saistošos noteikumus “Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā”.

28. Par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 95, Jūrmalā (lēmums Nr.654)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Bulduru prospektā 95, Jūrmalā.

29. Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.655)

30. Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 6, Jūrmalā (lēmums Nr.656)

31. Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 18, Jūrmalā (lēmums Nr.657)

32. Par būves nojaukšanu Tērbatas ielā 13, Jūrmalā (lēmums Nr.658)

33. Par būves nojaukšanu Turaidas ielā 100, Jūrmalā (lēmums Nr.659)

34. Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.660)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš)), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Emīla Dārziņa ielā 14, Jūrmalā.

2. Par būves nojaukšanu Ezeru ielā 6, Jūrmalā.

3. Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 18, Jūrmalā.

4. Par būves nojaukšanu Tērbatas ielā 13, Jūrmalā.

5. Par būves nojaukšanu Turaidas ielā 100, Jūrmalā.

6. Par būves nojaukšanu Vikingu ielā 21, Jūrmalā.

35. Par zemes vienību Zušu ielā 2A, Jūrmalā, un Matrožu ielā 10, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu (lēmums Nr.661)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienību Zušu ielā 2A, Jūrmalā, un Matrožu ielā 10, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu.

36. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 41A, Jūrmalā, un Turaidas ielā 36, Jūrmalā, adrešu likvidēšanu un piešķiršanu (lēmums Nr.662)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Viktorijas ielā 41A, Jūrmalā, un Turaidas ielā 36, Jūrmalā, adrešu likvidēšanu un piešķiršanu.

37. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.663)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

38. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.664)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 27, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.665)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Glūdas ielā 26, Jūrmalā apstiprināšanu.

40. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.666)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā apstiprināšanu.

41. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu” (lēmums Nr.667)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 4 (M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda), U.Kronblūms un G.Grūba nebalso) nolēma:

pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā Nr.194 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu”.

42. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu (lēmums Nr.668)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams papildināt lēmuma projekta 1.punktu ar vārdiem: “ un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 19.novembra atzinumu”.

Izsakās:

U.Kronblūms iebilst pret to, ka, vairākkārt, mutiski un rakstiski ir lūdzis iespēju piedalīties Teritorijas plānojuma grozījumu priekšlikumu izvērtēšanas darba grupas sanāksmēs, taču šāda iespēja ir bijusi liegta.

V.Zvejniece atbild, ka darba grupas sanāksmes nebija publiskas, tādēļ tika organizētas publiskās apspriešanas un atsevišķas sanāksmes arī ar deputātiem apspriežot Teritorijas plānojuma grozījumu iepriekšējo redakciju.

U.Kronblūms sagatavotajā prezentācijā uzdod jautājumus un izsaka iebildumus par Teritorijas plānojuma grozījumiem šādās adresēs: Turaidas iela 73A; Turaidas iela 73B; Rīgas iela 50/52; Rīgas iela 41; Cīruļu iela 35.

G.Grūba – zemesgabals Turaidas iela 73A ir applūstošā teritorija, tas pat ir izvērtēts Apgabaltiesas tiesvedības procesā. Lēmums vēl nav stājies spēkā, bet, ja tas stāsies spēkā un Jūrmalas pilsētas dome nepildīs šo lēmumu, tad pats, personīgi, vērsīsies prokuratūrā. 2001., 2005. un 2007.gadā visas šīs teritorijas - Turaidas iela 73, Turaidas iela 100, J.Pliekšāna iela 102 un J.Pliekšāna iela 103 bija applūdušas.

U.Kronblūms nepiekrīt Teritorijas plānojuma grozījumiem iepriekš prezentācijā minētajās adresēs un uzskata, ka tie nav iestrādājami Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijā. Aicina deputātus sagatavoto lēmuma projektu neatbalstīt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu (“par” – 11 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, A.Čuda, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – 1 (U.Kronblūms), “atturas” – 3 (M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu.

43. Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu (lēmums Nr.669)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu.

44. Par telpu Skolas ielā 44, Jūrmalā, un Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, turpmāku izmantošanu (lēmums Nr.670)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par telpu Skolas ielā 44, Jūrmalā, un Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, turpmāku izmantošanu.

45. Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-119, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.671)

46. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-203, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.672)

47. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.673)

48. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-504, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.674)

49. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-47, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.675)

50. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.676)

51. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 -17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.677)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-119, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-203, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-120, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-504, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

5. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-47, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

6. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

7. Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 -17, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

52. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.678)

53. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.679)

54. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-59, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.680)

55. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-100, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.681)

56. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-108, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.682)

57. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-119, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.683)

Ziņotājs:

G.Kovaļevska

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Nometņu ielā 2A-214, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

2. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-17, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

3. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-59, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

4. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-100, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

5. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-108, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

6. Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-119, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu.

58. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.684)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

59. Par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.685)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 1 (U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Rankas ielā 3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

60. Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.686)

61. Par dzīvokļa īpašuma Nr.68 Skolas ielā 35, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.687)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par dzīvokļa īpašuma Nr.38 Tallinas ielā 40, Jūrmalā, atsavināšanu.

2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.68 Skolas ielā 35, Jūrmalā, atsavināšanu.

62. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli (lēmums Nr.688)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.

63. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.689)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

64. Par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.690)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

65. Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija lēmuma Nr.254 "Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu" atcelšanu

Ziņotājs:

S.Brauere

G.Truksnis noņem jautājumu no izskatīšanas, jo īpašnieks tomēr vēlas iegādāties šo īpašumu.

66. Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās (lēmums Nr.691)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.

67. Par zemesgabala Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.692)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Pļaviņu ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

68. Par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.693)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

U.Kronblūms lūdz S.Brauerei noskaidrot un personīgi viņu informēt par to, vai adresē Vēju iela 2 žogs jūras pusē ir likumīgs un vai tas atrodas tur, kur tam ir jābūt.

A.Čuda izsaka priekšlikumu līdz informācijas saņemšanai šī jautājuma izskatīšanu atlikt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe), “pret” – nav, “atturas” – 6 (M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba, U.Kronblūms)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Kāpu iela 1405, Jūrmalā, daļas nomu.

69. Par zemesgabala Jāņa Pliekšāna iela 0060, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.694)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemesgabala Jāņa Pliekšāna iela 0060, Jūrmalā, daļas nomu.

70. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.695)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

71. Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu (lēmums Nr.696)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 14 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – 1 (G.Grūba)), nolēma:

pieņemt lēmumu par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu.

72. Par 2018.gada 28.decembra nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.697)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par 2018.gada 28.decembra nekustamā īpašuma Ventspils šosejā 20A, Jūrmalā, nomas līguma termiņa pagarināšanu.

73. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.698)

74. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 1, Jūrmalā (lēmums Nr.699)

75. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.700)

76. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 2B, Jūrmalā (lēmums Nr.701)

77. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.702)

78. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ganību ceļš 3, Jūrmalā (lēmums Nr.703)

79. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jelgavas ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.704)

80. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 70, Jūrmalā (lēmums Nr.705)

81. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 32A, Jūrmalā (lēmums Nr.706)

82. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.707)

83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķeguma ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.708)

84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krūzes iela 6, Jūrmalā (lēmums Nr.709)

85. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielais prospekts 10, Jūrmalā (lēmums Nr.710)

86. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospekts 14, Jūrmalā (lēmums Nr.711)

87. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mūzikas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.712)

88. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 104, Jūrmalā (lēmums Nr.713)

89. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 53, Jūrmalā (lēmums Nr.714)

90. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.715)

91. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.716)

92. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piejūras 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.717)

93. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pils ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.718)

94. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.719)

95. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā (lēmums Nr.720)

96. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 7A, Jūrmalā (lēmums Nr.721)

97. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7147, Jūrmalā (lēmums Nr.722)

98. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.723)

99. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sporta 1/3, Jūrmalā (lēmums Nr.724)

100. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 14A, Jūrmalā (lēmums Nr.725)

101. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukroga ceļā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.726)

102. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30A, Jūrmalā (lēmums Nr.727)

103. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 43, Jūrmalā (lēmums Nr.728)

104. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.729)

105. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.730)

106. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu iela 42, Jūrmalā (lēmums Nr.731)

107. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēsmas ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.732)

108. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viestura ielā 31, Jūrmalā (lēmums Nr.733)

109. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.511 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā" (lēmums Nr.734)

110. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.603 „Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā” (lēmums Nr.735)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 1, Jūrmalā.

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 1, Jūrmalā.

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzērvju ielā 5, Jūrmalā.

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 2B, Jūrmalā.

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ērgļu ielā 8, Jūrmalā.

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ganību ceļš 3, Jūrmalā.

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jelgavas ielā 14, Jūrmalā.

8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 70, Jūrmalā.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūras ielā 32A, Jūrmalā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kalēju ielā 3, Jūrmalā.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķeguma ielā 8, Jūrmalā.

12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Krūzes iela 6, Jūrmalā.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Lielais prospekts 10, Jūrmalā.

14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospekts 14, Jūrmalā.

15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mūzikas ielā 3, Jūrmalā.

16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Raiņa ielā 104, Jūrmalā.

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 53, Jūrmalā.

18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rotas ielā 21, Jūrmalā.

19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 2, Jūrmalā.

20. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piejūras 1A, Jūrmalā.

21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pils ielā 5, Jūrmalā.

22. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Piestātnes ielā 14, Jūrmalā.

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā.

24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Priežu ielā 7A, Jūrmalā.

25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 7147, Jūrmalā.

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 11, Jūrmalā.

27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sporta 1/3, Jūrmalā.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 14A, Jūrmalā.

29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vārnukroga ceļā 3, Jūrmalā.

30. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 30A, Jūrmalā.

31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventspils šosejā 43, Jūrmalā.

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Varoņu ielā 1A, Jūrmalā.

33. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14, Jūrmalā.

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu iela 42, Jūrmalā

35. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēsmas ielā 11, Jūrmalā.

36. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viestura ielā 31, Jūrmalā.

37. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.511 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 18, Jūrmalā".

38. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.603 „Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā”.

111. Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA”” (lēmums Nr.736)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 13 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Ozoliņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – 2 (R.Parasigs-Parasiņš, A.Čuda)), nolēma:

pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrībā “PIEJŪRA””.

112. Par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.737)

Ziņotājs:

A.Sapronovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” – 15 (J.Lediņš, A.Adijāne, R.Sproģe, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, U.Kronblūms, L.Loskutova, E.Krivcova, D.Riņķe, M.Stulpiņš, A.Čuda, A.Ozoliņš, R.Parasigs-Parasiņš, G.Grūba), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma:

pieņemt lēmumu par sagatavoto kokmateriālu (kustamās mantas) izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.12.35

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2020.gada 17.decembrī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2020.gada 30.novembrī


Lejupielāde: DOC un PDF