Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku kopā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103

2020.gada 27.martāNr. 149

protokols Nr. 5, 5. punkts

Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem
ārkārtējas situācijas laikā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu, kas noteic, ka visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, lai nodrošinātu atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem krīzes situācijā laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodrošināt darba dienās ar siltām pusdienām Jūrmalas pilsētā dzīvojošos bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

1.1 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

1.2 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

1.3 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

2. Nodrošināt daudzbērnu ģimenes ar pārtikas pakām, kuru vērtība ir 50,00 euro (piecdesmit euro, 00 centi), vienai ģimenei vienu reizi trīs nedēļu periodā, un to piegādi. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

2.1 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

2.2 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

2.3 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

2.4 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

2.5 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

3. Nodrošināt ar pārtikas pakām, kuru vērtība ir 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro, 00 centi) nedēļā, personas, kuras saņem pašvaldības nodrošinātu aprūpes mājās pakalpojumu par pašvaldības līdzekļiem.

4. Nodrošināt ar pārtikas pakām, kuru vērtība ir 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro, 00 centi) nedēļā, un ar to piegādi personas, kurām nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un kurām nav līdzekļu pārtikas iegādei, un kurām vienlaicīgi laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze vai kuras atrodas pašizolācijā (mājas karantīnā), jo tās ir noteiktas kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas.

5. Nodrošināt ar pārtikas pakām, kuru vērtība ir 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro, 00 centi) nedēļā, un ar to piegādi personas no Covid-19 infekcijas riska grupas, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu, kurām nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un kurām nav līdzekļu pārtikas iegādei.

6. Nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu piegādi personām, kuras atrodas pašizolācijā (mājas karantīnā) vai kurām laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kurām vienlaicīgi nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no tuviniekiem.

7. Lēmuma 4. un 5.puntā noteikto atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz pēc tam, kad persona minētajam mērķim ir izlietojusi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punktā noteikto pabalstu krīzes situācijā.

8. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei nodrošināt lēmumā noteiktā atbalsta pasākumu ieviešanu atbilstoši atbalsta sniegšanas kārtībai (pielikumā), kā arī piesaistot nevalstiskās organizācijas brīvprātīgā darba koordinēšanai. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

8.1 Papildināts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

9. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai informēt Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus par lēmumā noteiktajiem atbalsta veidiem un saņemšanas kārtību.

10. Lēmums ir spēkā līdz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” spēka zaudēšanai.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 27.marta lēmumam Nr.149

(protokols Nr.5, 5.punkts)
Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

Atbalsta sniegšanas kārtība

1. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) sazinās ar ģimenēm ar bērniem, kurām ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un nodrošina silto pusdienu piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā.

2. Labklājības pārvalde sazinās ar daudzbērnu ģimenēm, kuras ir sociālā dienesta redzeslokā, un nodrošina pārtikas pakas piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

3. Aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs saņem pārtikas paku no komersanta un nogādā to klientam dzīvesvietā.

4. Personas, kurām nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un kuriem nav līdzekļu pārtikas iegādei, un kurām vienlaicīgi laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze vai kuras atrodas pašizolācijā (mājas karantīnā), jo tās ir noteiktas kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas, telefoniski vai elektroniski vēršas Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, apliecinot piederību minētajai iedzīvotāju kategorijai, un norāda:

4.1. vārdu uzvārdu, personas kodu;

4.2. dzīvesvietas adresi, kontakta telefonu;

4.3. savu ģimenes ārstu;

4.4. pašizolācijas iemeslu.

5. Šīs kārtības 4.punktā noteiktajā gadījumā Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde veic informācijas pārbaudi valsts un pašvaldības informācijas sistēmās un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

6. Labklājības pārvalde var pieņemt lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz ārstniecības personas sniegtu atzinumu par personas piederību Covid-19 riska grupai un neiespējamību saņemt atbalstu no tuviniekiem.

7. Trūcīgās un maznodrošinātās personas, kuras atrodas pašizolācijā vai karantīnā, un kurām atbalstu nevar sniegt ģimenes locekļi var pieteikties Labklājības pārvaldē, lai pieteiktu Eiropas Pārtikas pakas īpaši aizsargājamām kategorijām piegādi dzīves vietā.

8. Lai sniegtu personām šajā kārtībā minēto atbalstu, Labklājības pārvaldei ir tiesības apstrādāt personas datus, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) apakšpunktu, kas nosaka, ka personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (piemērām, gadījumos, kad nepieciešams veikt pasākumus epidēmijas ierobežošanai un atbalsta sniegšanai), kā arī saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 2.punkta “i” apakšpunktu, īpašu kategoriju (veselības datu) personas datu apstrāde ir atļauta, ja apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā un aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai. Grozīts ar domes 2020.gada 23.aprīļa 158.lēmumu

9. Labklājības pārvaldei nav tiesību nodot citiem iedzīvotājiem vai trešajām personām informāciju, kas tai ir kļuvusi zināma par konstatētajām diagnozēm, bet pēc nepieciešamības Labklājības pārvalde var nodot šīs ziņas Slimību profilakses un kontroles centram vai citām atbildīgajām iestādēm, ņemot vērā šo iestāžu kompetenci.