Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku kopā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103
2020.gada 23.aprīlīNr. 158

protokols Nr. 6, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.149
“Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem
ārkārtējas situācijas laikā”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums) 4.3.3 un 4.3.4 apakšpunktu, kas noteic kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta dotācija un mērķdotācija un s askaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 2.aprīļa vēstuli Nr. 4-7e/20/1047 “Par brīvpusdienu apmaksu ārkārtējas situācijas laikā”, kurā informēts par MK rīkojumā noteiktā finansējuma izlietojuma kārtību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.marta lēmumā Nr.149 “Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Nodrošināt darba dienās ar siltām pusdienām Jūrmalas pilsētā dzīvojošos bērnus to dzīvesvietās no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Silto pusdienu piegādi nodrošināt Jūrmalas pilsētas pamatskolai un Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.”

2. Papildināt ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1 Izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirto aprīlī un maijā valsts budžeta dotāciju izlietot pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kuri nāk no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), izņemot Jūrmalas pilsētas pamatskolas izglītojamos.”

3. Papildināt ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

“1.2 Noteikt valsts budžeta dotācijas apjomu 1.-9.klašu izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm brīvpusdienām – 2.50 EUR vienam izglītojamajam mācību dienai.”

4. Papildināt ar 1.3 punktu šādā redakcijā:

“1.3 Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei nodrošināt ēdināšanas pakalpojuma apmaksu lēmuma 1.2 punktā noteiktajā apmērā bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri netiek ēdināti par valsts budžeta līdzekļiem.”

5. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Nodrošināt bērnus no daudzbērnu ģimenēm ar pārtikas pakām un to piegādi sadales vietā, izņemot Jūrmalas pilsētas pamatskolas izglītojamos.”

6. Papildināt ar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 un 2.5 punktu šādā redakcijā:

“2.1 Izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirto aprīlī un maijā valsts budžeta dotāciju izlietot pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9. klašu izglītojamo pārtikas pakām, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), izņemot Jūrmalas pilsētas pamatskolas izglītojamos.

2.2 Noteikt valsts budžeta dotācijas apjomu pārtikas pakai 1.-9.klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm – 2.00 EUR vienam izglītojamajam mācību dienai (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

2.3 Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei nodrošināt pārtikas paku apmaksu lēmuma 2.2 punktā noteiktajā apmērā bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri netiek ēdināti par valsts budžeta līdzekļiem.

2.4 Jūrmalas pilsētas pamatskolai nodrošināt ar pārtikas pakām savus izglītojamos lēmuma 2.2 punktā noteiktajā apmērā, izlietojot speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija.

2.5 Ja bērns vienlaicīgi atbilst lēmuma 1. un 2.punktā noteiktajai atbalsta saņemšanas mērķgrupai, piešķirt vienu no atbalsta veidiem atbilstoši bērna likumiskā pārstāvja izvēlei.”

7. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei nodrošināt lēmuma 1.3, 2.3, 3., 4., 5 un 6. punktā noteiktā atbalsta pasākumu ieviešanu atbilstoši atbalsta sniegšanas kārtībai (pielikumā), kā arī piesaistot nevalstiskās organizācijas brīvprātīgā darba koordinēšanai.”

8. Papildināt ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

“8.1 Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi un Budžeta nodaļu nodrošināt šī lēmuma 1, 1.1, 1.2, 2., 2.1, 2.2, 2.4 un 2.5 punktā noteiktā izpildi.”

9. Izteikt lēmuma pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Daudzbērnu ģimenes pārtikas pakas saņemšanai piesakās Labklājības pārvaldē. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde (turpmāk - Izglītības pārvalde) nosaka pārtikas pakas daudzbērnu ģimenei izdales vietas. Izglītības pārvalde nosaka pārtikas pakas saņemšanas vietu noteiktai daudzbērnu ģimenei, ņemot vērā bērna izglītības iestādi vai ģimenes dzīvesvietu. Pārtikas paka tiek izsniegta iepriekš sazinoties ar daudzbērnu ģimenes bērnu likumisko pārstāvi un ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra vadlīnijas attiecībā uz Covid-19 ierobežošanu.”

10. Papildināt lēmuma pielikuma 8.punktu aiz vārdiem “Labklājības pārvaldei” ar vārdiem “un Izglītības pārvaldei”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis