Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr. 154

protokols Nr. 6, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas
Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana”
īstenošanu”

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz 2019.gada 3.septembra Būvdarbu līgumu Nr.1.2-16.4.2/1266 un 2020.gada 27.marta SIA “RERE Meistari” iesūtītām Būvniecības koptāmēm par papildu būvdarbiem Būvdarbu līguma Nr.1.2-16.4.2/1266 ietvaros, saskaņā ar 2020.gada 24.marta SIA “Arhitekts Muižzemnieks” iesūtītā cenu piedāvājuma par papildu ekspertīzi izmaiņu rasējumiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 602 599.65 EUR (viens miljons seši simti divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 65 centi):

5.1. projekta attiecināmās izmaksas 769 785.68 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 68 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 19.57% jeb 150 611.80 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 80 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 80.43% jeb 619 173.88 EUR (seši simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro un 88 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (12.06% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 92 870.79 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro un 79 centi);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (68.37% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 526 303.09 EUR (pieci simti divdesmit seši tūkstoši trīs simti trīs euro un 09 centi).

5.2. projekta neattiecināmo izmaksu summa, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 832 813.97 EUR (astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro un 97 centi).”.

2. Izteikt Lēmuma 6.3.punktu šādā redakcijā:

“6.3. Finansējums, lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai ir 832 813.97 EUR (astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro un 97 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir paredzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada budžeta.”.

3. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF