Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr. 184

protokols Nr. 6, 42. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7801, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 52,4 m2, kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809 001, kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809, kura kopējā platība ir 5793 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.29), nostiprinātas 2011.gada 10.maijā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000177395 29.

Dzīvokļa īpašums Nr.29 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas 1.stāvā.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14/355 izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.29, konstatēja, ka dzīvoklī ir nepieciešams veikt remontu sienām, griestiem, grīdām, kā arī jāveic elektroinstalāciju un santehnikas nomaiņu (2018.gada 19.decembra apsekošanas akts Nr.8.1-27/15).

Ievērojot dzīvokļa slikto tehnisko stāvokli, SIA “BŪVBALSTS”, sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.29 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 24 611,15 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2020.gada 11.februāra sēdē (protokola Nr.1.2-24/2) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.29 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.29 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 24.februārī

VZD kadastrālā vērtība

2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2020.gada 17.martā

24 500

11 975

7 382,94

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr.29 tirgus vērtību, kā arī ievērojot to, ka 96% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 112 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 4 dzīvokļi), Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.29, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.29 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.29 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 3.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/4) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.29 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 24 500 EUR, izsoles soli – 1715 EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 3.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/4), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7801, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 52,4 m2, kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809 001 un kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809, kura kopējā platība ir 5793 m2, ( turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.29).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.29:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 24 500 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro);

2.2. izsoles soli 1715 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.29 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.29 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF