Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 647

protokols Nr. 17, 51. punkts

Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas
pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.pantu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 2. un 3.pantu, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes Nr.P2.9. “Dzīvojamā fonda attīstība” rīcības virziena Nr.2.9.1. “Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība” aktivitāti Nr.115 “Jūrmalas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības plānošana un plānu realizācija”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Konceptuālo ziņojumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu par atbildīgo struktūrvienību Konceptuālajā ziņojumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību noteikto rīcību īstenošanai un koordinēšanai sadarbībā ar citām struktūrvienībām atbilstoši to kompetencei.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai reizi gadā veikt Konceptuālajā ziņojumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību noteikto rīcību novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par īstenotajām rīcībām un to ieviešanas statusu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai līdz katra kalendārā gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai uzraudzības ziņojumu par Konceptuālajā ziņojumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību noteikto rīcību īstenošanu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai:

6.1. publicēt lēmumu Jūrmalas pašvaldības oficiālajā interneta mājaslapā www.jurmala.lv;

6.2. publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības vietējā bezmaksas izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOCX

Pielikums pielikumam XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF