Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 257.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 23.aprīlīNr. 202

protokols Nr. 6, 60. punkts

Par atbrīvošanu no nomas maksas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa izplatību valstī ir i zsludināts visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību ” 13. pants noteic, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” ir noteiktas nozares kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punkts noteic, ka publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas iznomātājs (turpmāk – iznomātājs), pamatojoties uz komersanta (nomnieka) iesniegumu, uz noteiktu laika periodu, sākot no 2020. gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", vienpusēji, neveicot grozījumus nomas līgumā, saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu piemēro nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, ja komersants vienlaikus atbilst visiem šajos noteikumos noteiktiem kritērijiem.

Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā un darbojas n ozarēs, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu, Ministru kabineta noteikumus Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”, Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktu un 4.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Par laika posmu, no 2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, piemērot nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktā noteikto. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 257.lēmumu

2. Noteikt, ka nomas maksas samazinājums piemērojams ar Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem (nomniekiem), pamatojoties uz komersanta (nomnieka) iesniegumu, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai zemes nomas līgumi ar Jūrmalas pilsētas domi. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 257.lēmumu

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai pieņemt lēmumu par telpu un zemes nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 257.lēmumu

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības komersantu (nomnieku) iesniegto iesniegumu izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā. Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 257.lēmumu

5. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt telpu un zemes nomas maksas uzskaiti un pārrēķinu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā pieņemtajiem lēmumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF