Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 257

protokols Nr. 7, 66. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.202
“Par atbrīvošanu no nomas maksas”

Likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību ” (turpmāk - likums) 13. panta pirmā daļa noteic, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Jūrmalas pilsētas domē ir saņemti iesniegumi no komersantiem, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” darbojas nozarēs, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir noteikti ierobežojumi un saimnieciskās darbības veikšana nav iespējama.

Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.202 “Par atbrīvošanu no nomas maksas” (turpmāk - Lēmums Nr.202) netika paredzēts deleģējums Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai pieņemt lēmumu par atbrīvojumu no nomas maksas, Lēmumā Nr.202 būtu izdarāmi grozījumi.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumiem Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija”, Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktu un 4.punktu, 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Lēmumā Nr.202 šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Par laika posmu, no 2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, piemērot:

1.1. nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;

1.2. nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.180 3.punktā noteikto.”

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikt, ka nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums piemērojams Ministru kabineta 2020.gada 24.marta noteikumos Nr.151 “Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” noteikto nozaru komersantiem, kuriem ir noslēgti nekustamā īpašuma vai zemes nomas līgumi ar Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – komersants (nomnieks)), pamatojoties uz komersanta (nomnieka) iesniegumu, kurā norādīta atbilstība Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktā un 4.1.apakšpunktā noteiktajam.”

3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai pieņemt lēmumu par telpu un zemes nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

4. Papildināt 4.punktu aiz vārda “izskatīšanai” ar vārdiem “par telpu un zemes nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF