Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 209

protokols Nr. 7, 14. punkts

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2)
“Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes
“KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā”
projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla
iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai”
noslēgumu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam rīcības plāna rīcības virziena R3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.8 “Starptautiskās sadarbības attīstība” un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virziena R.3.2.3. “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi” aktivitāti Nr.161 “Starptautiskās sadarbības attīstība”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktam, un Vaivaru pamatskolas 2017.gada 1.novembrī noslēgto līgumu Nr.2017-1-LV01-KA219-035479_1 par programmas Erasmus+ projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu un pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras 2020.gada 31.marta paziņojumu Nr.8.-11.1/1712 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” skolu izglītības sektora projekta Nr.2017-1-LV01-KA219-035479_1 noslēguma atskaites apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sadarbības partnerību projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 27 135,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro) (2.pielikums “Projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa 100% jeb 27 135,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro un 00 centi), apmērā ir Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” finansējums.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF