Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 213

protokols Nr. 7, 18. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu dambretistam

Izvērtējot Gunta Valnera 2020.gada 8.aprīļa iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu norādītos sasniegumus sportā un tam pievienotos dokumentus, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.3.apakšpunktu un 15.punktu, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2020.gada 14.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu sportistam Guntim Valnerim 4300,00 EUR apmērā, pēc nodokļu nomaksas, par izcīnīto 3.vietu Pasaules kausa kopvērtējumā starptautiskajā dambretē.

2. Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas Sporta servisa centra direktora p.i. un Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegto iesniegumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF