Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 386.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2020.gada 21.maijāNr. 216

protokols Nr. 7, 21. punkts

Par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle”
2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā

Jūrmalas pilsētas dome 2020.gada 11.maijā ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” (turpmāk - SIA “Dzintaru koncertzāle”) vēstuli Nr.1-5/57 (reģistrēta 2020.gada 11.maijā ar Nr. 1.1-37/20S-7750 ) par izmaiņām SIA “Dzintaru koncertzāle” 2020.gada vasaras plānotajā koncertu programmā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju kopš 2020.gada 12.marta.

Saskaņā 2020.gada 21.februārī noslēgto vienošanos Nr.1.2-16.11/20-232 pie 2014.gada 30.septembra Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma Nr. 1.2-16/1252 (turpmāk – Vienošanās) SIA “Dzintaru koncertzāle” 2020.gadā plānoja organizēt 83 pasākumus un nodrošināt deviņus pasākumus par kopējo izdevumu summu 1 301 539 euro (viens miljons trīs simti viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit deviņi euro), no kuriem 433 151 euro (četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro) tiktu segti no SIA “Dzintaru koncertzāle” ieņēmumiem, bet 868 388 euro (astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro) tiktu segti no Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma, kas ietver arī daļēju izdevumu kompensāciju par Dzintaru koncertzāles ēku kompleksa un pieguļošās teritorijas apsaimniekošanu, un tiek definēta kā zāles pašizmaksa.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” Covid-19 pandēmijas ierobežošanai valstī ieviestās ārkārtējās situācijas laikā ir noteikti publisku pasākumu rīkošanas ierobežojumi, kas liedz SIA “Dzintaru koncertzāle” pildīt uzņemtās saistības ar Jūrmalas pilsētas domi noslēgtās Vienošanās ietvaros, kā arī liedz gūt cita veida saimnieciskos ieņēmumus, kas tiktu izlietoti pasākumu rīkošanas, īpašuma apsaimniekošanas un darbinieku atalgojuma izmaksām. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 ”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 9.jūnijam, nosakot daļējus atvieglojumus kultūras pasākumu organizēšanā, līdz ar to SIA “Dzintaru koncertzāle” ir aktualizējusi apstiprināto koncerta plānu periodam no 2020.gada 1.jūnija līdz 30.septembrim, lai atbilstoši Ministru kabineta izstrādātajiem sanitārajiem protokoliem koncertus varētu piedāvāt apraidei sadarbībā ar Latvijas Televīziju un “LMT straume”.

Plānotie translējamie koncerti ir:

1. 2020.gada 6.jūnijā Vasaras sezonas atklāšanas koncerts, kurā koncertēs Latvijas radio Bigbends un Raimonds Pauls.

2. 2020.gada 25.jūlijā koncerts Jūrmalas festivāla ietvaros “Dzimuši Latvijā solisti”, kurā koncertēs Raimonds Ozols, Reinis Zariņš, Aleksandrs Antoņenko, Kristīne Balanas un jaunie solisti. Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 386.lēmumu

3. 2020.gada 24.jūlijā Saullēkta koncerts Dzintaru pludmalē ar Ivetu Apkalnu.

4. 2020.gada 2.augustā koncerts Jūrmalas festivāla ietvaros, kurā koncertēs Aleksandrs Antoņenko un Reinis Zariņš.

5. 2020.gada 9.septembrī Gidona Kremera un Georgija Osokina koncerts.

Atbilstoši Kultūras ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra norādījumiem lēmums par pasākumu pārcelšanu vai atcelšanu tiek lemts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, līdz ar to nav atcelti apstiprinātā darba plāna pasākumi laika posmā no 2020.gada 12.marta līdz brīdim kamēr spēkā ir kultūras pasākumu ierobežojošie nosacījumi.

Saskaņā ar SIA “Dzintaru koncertzāle” iesniegto interneta un televīzijā plānoto pasākumu izdevumu un ieņēmumu tāmes periodā no 2020.gada 1.jūnija līdz 30.septembrim projektu, piecu augstāk minēto pasākumu rīkošanas un tiešraižu izmaksas ir 133 812 euro (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro) tai skaitā Dzintaru koncertzāles Lielās zāles izmaksas ir 16 452 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro). Tiek plānoti ieņēmumi 15 200 EUR apmērā, t.sk. biļešu un translāciju ieņēmumi 7 000 euro (septiņi tūkstoši euro) apmērā. Klātienē izmantojamu biļešu vietā tiks piedāvāts iegādāties translācijas pieejas kodu, kas ir jauns pakalpojuma veids un nav šobrīd ir grūti prognozējams iegādātā pakalpojuma apjomu. Līdz ar to plānotie ieņēmumi ir indikatīvi. Augstāk minēto koncertu izdevumi tiek plānoti iepriekš apstiprināto izdevumu ietvaros.

Ņemot vērā to, ka Kultūras jomu tieši skar ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” valstī noteiktie ārkārtējās situācijas ierobežojumi, nosakot pasākumu organizēšanas un cilvēku pulcēšanās ierobežojumus, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā un arī Jūrmalā, kultūras institūcijas kultūras pasākumus pārnes uz digitālo vidi, nodrošinot nepārtrauktu kultūras pieejamību sabiedrībai, kā arī, lai sekmētu kultūras jomas, tai skaitā arī SIA “Dzintaru koncertzāle” kvalitatīvo koncertprogrammu attīstības saglabāšanu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt SIA „Dzintaru koncertzāle” sagatavoto plānoto translējamo pasākumu plānu periodam no 2020.gada 1.jūnija līdz 30.septembrim.

2. Noteikt šādu koncertu īstenošanas un tiešraižu laikus: Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 386.lēmumu

2.1. 2020.gada 6.jūnijā Vasaras sezonas atklāšanas koncerts, kurā koncertēs Latvijas radio Bigbends un Raimonds Pauls.

2.2. 2020.gada 25.jūlijā koncerts Jūrmalas festivāla ietvaros “Dzimuši Latvijā solisti”, kurā koncertēs Raimonds Ozols, Reinis Zariņš, Aleksandrs Antoņenko, Kristīne Balanas un jaunie solisti.

2.3. 2020.gada 24.jūlijā Saullēkta koncerts Dzintaru pludmalē ar Ivetu Apkalnu.

2.4. 2020.gada 2.augustā koncerts Jūrmalas festivāla ietvaros, kurā koncertēs Aleksandrs Antoņenko un Reinis Zariņš.

2.5. 2020.gada 9.septembrī Gidona Kremera un Georgija Osokina koncerts.

3. Uzdot SIA „Dzintaru koncertzāle” organizēt un nodrošināt translāciju Latvijas Televīzijā un “LMT straumē” 2.punktā noteiktiem koncertiem ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējumu apstiprinātā Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” ietvaros saskaņā ar pielikumā pievienoto ieņēmumu – izdevumu tāmi (Plānoto translējamo pasākumu izdevumu un ieņēmumu tāme).

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Kultūras nodaļai un Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums XLSX Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 386.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF