Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 238

protokols Nr. 7, 47. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 20.februārī pieņēma lēmumu Nr.56 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8157, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 33,3 m2, kopīpašuma 333/974 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611 001, tajā skaitā 333/974 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 3611 002, 1300 026 3611 004 un kopīpašuma 333/974 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611, kura kopējā platība ir 1652 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 5 153 EUR, izsoles soli 361 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 17.aprīlim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2020.gada 23.aprīlī paredzēto dzīvokļa īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 25.novembrī

Pirmās izsoles sākumcena

Piedāvātā

otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

VZD kadastrālā vērtība

2019.gada 30.septembrī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2020.gada 2.janvārī

2 500

5 153

4 123

5 153

3 231,49

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 29.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/5) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 4 123 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles soli (10%) – 413 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.56 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 29.aprīļa sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/5) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 901 8157, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt dzīvokļa īpašumu, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 4 123 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro);

2.2. otrās izsoles soli – 413 EUR (četri simti trīspadsmit euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 70 EUR (septiņdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 412,30 EUR ( četri simti divpadsmit euro un trīsdesmit centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF