Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 241

protokols Nr. 7, 50. punkts

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā,
ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otro izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.590 “Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, zemesgabala 465/980 domājamo daļu ar kadastra Nr.1300 007 4907, ar kopējo platību 980 m2 un ēku (dispečerpunktu) ar kadastra apzīmējums 1300 007 4907 001, (turpmāk – nekustamais īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 59 877 EUR, izsoles soli 4 192 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 3.janvārim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2020.gada 7.janvārī paredzēto nekustamā īpašuma izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Līdz ar to nekustamā īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka pēc pirmās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.

Nekustamajam īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 29.augustā

Pirmās izsoles

sākumcena

Piedāvātā otrās izsoles

sākumcena

(samazinājums 20% apmērā)

VZD zemes

kadastrālā vērtība

2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2019.gada 15.oktobrī

Zemes daļa – 465 m2

20900

3 943,48

28 776,34

Ēka (dispečerpunkts)

31 100

10 577

28 233,19

Kopā:

52 000

59 877

47 902

14 520,48

57 009,53

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 7.maija sēdē (protokols Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma otrās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot otrās izsoles sākumcenu 47 902 EUR (cenas samazinājums 20% apmērā), noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles soli (7%) – 3354 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.590 “Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas un zemesgabala 465/980 domājamās daļas pirmās izsoles organizēšanu”, 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 7.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/6) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, ēkas (dispečerpunkta) ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 001 un zemesgabala 465/980 domājamās daļas kadastra Nr. 1300 007 4907, (turpmāk – nekustamais īpašums), pirmo izsoli.

2. Atsavināt nekustamo īpašumu, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot:

2.1. otrās izsoles sākumcenu 47 902 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divi euro);

2.2. otrās izsoles soli – 3354 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro);

2.3. otrās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. otrās izsoles nodrošinājumu 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas, tas ir 4790,20 EUR ( četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un divdesmit centi).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF