Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 244

protokols Nr. 7, 53. punkts

Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā,
atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.489 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Meža prospekts 3304, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu” ir veikta zemes vienības Meža prospekts 3304, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3304, ar kopējo platību 13709 m2, reālā sadale, izveidojot trīs patstāvīgas zemes vienības:

- zemes vienība 13616 m2 platībā, saglabājot adresi Meža prospekts 3304, Jūrmalā;

- zemes vienības daļa 61 m2 platībā, kā starpgabals ar mērķi turpmāk pievienot to zemes vienībai Meža prospekts 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4402, un piešķirot starpgabalam nosaukumu Meža prospekts 1100, Jūrmalā;

- zemes vienības daļa 32 m2 platībā, kā starpgabals ar mērķi turpmāk pievienot to zemes vienībai Meža prospekts 30, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4404, un piešķirot starpgabalam nosaukumu Meža prospekts 1111, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību Meža prospekts 1100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0100, ar kopējo platību 61 m2, nostiprinātas 2020.gada 10.janvārī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596299 (turpmāk – zemesgabals).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1), bet nav sarkanajās līnijās. Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).

Zemesgabala apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekli;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumam;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 1.panta 11.punkta (a) apakšpunktā noteikto zemesgabals klasificējams kā zemes starpgabals, jo tā platība ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību.

Ar Domes 2019.gada 26.septembra lēmumu Nr.489 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Meža prospekts 3304, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu” Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai uzdots pēc zemesgabala reģistrācijas zemesgrāmatā un sertificēta vērtētāja vērtējuma saņemšanas nodrošināt zemes starpgabala atsavināšanu un tā pievienošanu zemesgabalam Meža prospektā 28, Jūrmalā.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Meža prospektā 28, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4402, (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.50.

Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 5.punkts noteic, ka zemes vienības projektē ar kompaktu konfigurāciju un likvidē starpgabalus, ja tas ir iespējams. Ievērojot zemesgabala novietojumu, un to, ka zemesgabals (zemes starpgabals) ne šobrīd, ne nākotnē nav nepieciešams pašvaldības un tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, Dome saskaņā ar Atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu var ierosināt zemesgabala atsavināšanu.

Lai likvidētu zemes starpgabalu, zemesgabals atsavināms zemesgabalam piegulošā zemesgabala īpašniekam. Līdz ar to, šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības uz zemesgabala (zemes starpgabala) atsavināšanu var izmantot Nekustamā īpašuma īpašnieks, kura zemei piegul attiecīgais zemesgabals.

Atsavināšanas likuma 37.panta piektā daļa noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants) nosūta tām atsavināšanas paziņojumu. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants).

Zemesgabalam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 6.aprīlī

VZD kadastrālā vērtība

2020. gada l. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2020.gada 27.aprīlī

6 300

34

34

Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” zemesgabala novērtēšanas izdevumi ir 181,50 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 7.maija sēdē (protokola Nr.8.2-7/6) izskatīja jautājumu par zemesgabala atsavināšanu un nolēma to atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu un nosacīto cenu noteikt 6482 EUR saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteikto tirgus vērtību, kas palielināta par novērtēšanas izdevumiem un noapaļota līdz veselam EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 37.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 7.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/6), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 13.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu (zemes starpgabalu) Meža prospektā 1100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0111, (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 0100), ar kopējo platību 61 m2 (turpmāk – zemesgabals).

2. Apstiprināt zemesgabala nosacīto cenu 6482 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro).

3. Noteikt, ka zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu, samaksu veicot viena mēneša laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas brīža.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt nekustamā īpašuma Meža prospektā 28, Jūrmalā, īpašniekiem – Vārds Uzvārds zemesgabala atsavināšanas paziņojumu (Pielikums).

5. Ja šā lēmuma 4.punktā minētā nekustamā īpašuma īpašnieks viena mēneša laikā no atsavināšanas paziņojuma saņemšanas brīža sniedz atbildi un lūdz noslēgt zemesgabala pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu un Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā samaksā visu pirkuma maksu, atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala pirkuma līguma (Atsavināšanas paziņojuma 2.pielikums) noslēgšanu.

6. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt 5.punktā minēto pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 21.maija lēmumam Nr.244

(protokols Nr.7, 53.punkts)

Zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā,

kadastra Nr.1300 007 0111,

(turpmāk – Objekts)

ATSAVINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

1. Informācija par Objektu

1.1.

Adrese

Meža prospekts 1100, Jūrmalā

1.2.

Kadastra numurs

1300 007 0111

1.3.

Kadastra apzīmējums

1300 007 0100

1.4.

Objekta sastāvs

kopējā platība 61 m2

1.5.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2020.gada 10.janvārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596299

1.6.

Objekta apgrūtinājumi

- zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

- individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumam;

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu.

1.6.

Atļauts pārdot

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __. ______ lēmums Nr._____ “Par zemesgabala Meža prospektā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu”

2. Informācija par pirmpirkuma tiesīgo personu

2.1.

Nekustamā īpašuma Meža prospektā 28, Jūrmalā, īpašnieks

Vārds Uzvārds

2.2.

Īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

2012.gada 30.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.50.

3. Atsavināšanas pamatnosacījumi

3.1.

Atsavināšanas veids

Pārdošana par brīvu cenu

3.2.

Objekta pirkuma maksa (nosacītā cena)

6482 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro)

3.3.

Maksāšanas līdzekļi

EUR

Objekta pārdošana ar tūlītēju samaksu

3.4.

Pirkuma maksa

6482 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro)

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtība

4.1. Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) ar 2020.gada __________lēmumu Nr.___ “Par zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprina Objekta atsavināšanas paziņojumu (turpmāk - Paziņojums) un trīs nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta to ierakstītā vēstulē pirmpirkuma tiesīgajai personai (turpmāk - Persona). Paziņojums uzskatāms par saņemtu no brīža, kad Persona ar savu parakstu apliecinājusi, ka šo Paziņojumu saņēmusi.

4.2. Personai rakstisks Apliecinājums (Paziņojuma pielikums) par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, Objekta pirkuma samaksas apliecinošs dokuments atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.punktam, Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti jāiesniedz Domē ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šā Paziņojuma saņemšanas dienas.

4.3. Jebkuri nosacījumi no Personas puses, ar ko tiek atrunāta pirmpirkuma tiesību izmantošana, vai jebkuras prasības mainīt Paziņojuma nosacījumus, tiek uzskatīti par Personas atteikumu pirkt Objektu.

4.4. Ja Persona kopā ar Apliecinājumu ir iesniegusi Domē Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus un sniegtas pieprasītās ziņas, kā arī Domes kontā ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.punktam, uzskatāms, ka Persona ir devusi piekrišanu Objekta pirkuma līguma noslēgšanai.

4.5. Dome organizē pirkuma līguma parakstīšanu ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no dienas, kad Persona ir iesniegusi Paziņojuma pielikumā minēto Apliecinājumu un Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētos dokumentus, ja:

4.5.1. Paziņojuma 4.2.punktā noteiktajā termiņā ir iesniegts rakstisks Apliecinājums pirkt Objektu un iesniegti Paziņojuma 6. un 7.sadaļā minētie dokumenti un sniegtas pieprasītās ziņas, un tie atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2. Domes kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22 ir ieskaitīta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.punktam.

4.6. Persona ir atbildīga par iesniegtajos dokumentos uzrādīto ziņu patiesumu, un Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

4.7. Personai Objekta pirkuma līgums jāparaksta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par Objekta pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā samaksāta Objekta pirkuma maksa atbilstoši šā Paziņojuma 3.4.punktam.

4.8. Ja Persona neizmanto pirmpirkuma tiesības, pārkāpjot Paziņojumā noteikto termiņu vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma par pirkuma līguma slēgšanu saņemšanas dienas vai pagarinātajā termiņā, Dome lemj par Objekta turpmāko izmantošanu.

5. Citi noteikumi

5.1. Īpašuma tiesības uz Objektu pircējs iegūst ar īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus Pircēja īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.2. Ar Objekta pirkuma līguma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Pircējam ir pienākums pildīt saistības attiecībā uz maksājumiem par īpašuma faktisko lietošanu.

6. Iesniedzamo dokumentu saraksts

6.1. Apliecinājums pirkt Objektu saskaņā ar Atsavināšanas paziņojumu (Pielikums).

6.2. Maksājumu apliecinošs dokuments par Paziņojuma 3.4.punktā norādītā maksājuma samaksu.

6.3. Ja Personas vārdā līgumu slēdz pilnvarotā persona, pilnvaras kopija, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms (uzrādot oriģinālu).

7. Pielikums

1. Pielikums - Apliecinājuma veidlapa uz 1 lpp.

2. Pirkuma līguma projekts un nodošanas – pieņemšanas akts uz 4 lpp.


1.pielikums

Zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

Fiziskas personas

A P L I E C I N Ā J U M S

Es,__________________________________________________________________

(vārds un uzvārds)

apliecinu, ka vēlos pirkt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Meža prospektā 1100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0111, kas sastāv no zemes vienības, kadastra apzīmējums 1300 007 0100, kopējā platība 61 m2, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada _____________ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Meža prospektā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu” apstiprināto Objekta atsavināšanas paziņojumu.

Pielikumā: pievienoti dokumenti uz ____ lpp.

Iesniedzot apliecinājumu, kā arī parakstot pirkuma līgumu personai vai tās pilnvarotai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Deklarētā adrese:_______________________________________________________________

Faktiskā adrese:_______________________________________________________________

Personas kods: _________________ - _______________.

Tālrunis: ______________________ e-pasts:______________________________

Esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi nodrošināt pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv.

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

_______________________________________

(paraksts)

2020. gada ____.________________________


2.pielikums

Zemesgabala Meža prospekts 1100, Jūrmalā,

atsavināšanas paziņojumam

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2020.gada ___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ____ lēmumu “Par zemesgabala Meža prospektā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu”, no vienas puses, un

________________________, personas kods ______________(turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada __._______ lēmumu Nr.____ “Par zemesgabala Meža prospektā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU – zemesgabalu Meža prospektā 1100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 00111, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 1300 007 0100, ar kopējo platību 61 m2.

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2020.gada 10.janvārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000596299.

1.4. OBJEKTAM piegulošā zemesgabala īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Meža prospektā 28, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 007 4402, PIRCĒJAM nostiprinātas 2012.gada 30.maijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.50.

1.5. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

OBJEKTA pirkuma maksa ir 6482 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit divi euro), kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai un kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 2020.gada ______________.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. PIRCĒJS, parakstot Līgumu apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t .sk. Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.4. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.6. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams reģistrācijai zemesgrāmatā, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.9. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

PIRCĒJS

_______________________

Personas kods: ____________

Deklarētā adrese: ____________

____________________


Pielikums

2020.gada _____________

Pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 2020.gada __._________ noslēgto Pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora _________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada ____.______ lēmumu “Par zemesgabala Meža prospektā 1100, Jūrmalā, atsavināšanu”, nodod un

________________________, personas kods _____________, pārņem savā valdījumā zemesgabalu Meža prospekts 1100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 0111, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 0100, kopējā platība 61 m2 (turpmāk – zemesgabals).

_________________________, _______________, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms zemesgabala stāvoklis un viņš pieņem zemesgabalu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________

PIEŅEM

__________________________

Personas kods ____________

Deklarētā adrese: ____________

___________________


Lejupielāde: DOC un PDF