Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 18.jūnijāNr. 262

protokols Nr. 8, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625
“Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apstiprināšanu”

2019.gada 5.decembrī Latvijas Republikas Saeima 1.lasījumā pieņēma likumprojektu “Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā” (Nr.475/Lp13), ar ko Teritorijas attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumi papildināti ar 17. un 18. punktu. Minētā likuma 17.punkta redakcija paredz nodrošināt administratīvi teritoriālās reformas procesu 2019., 2020. un 2021.gadā, jaunus šā likuma 20.panta 1., 2. un 3.punktā noteiktos pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus apstiprina pašvaldības dome, kas ievēlēta 2021.gada pašvaldību vēlēšanās. Savukārt 18.punkta redakcija noteic, ka līdz 17.punktā noteikto pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanai pašvaldības domei ir tiesības pagarināt spēkā esošo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu darbības termiņus, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt citus nepieciešamos grozījumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punktu, ja attīstības programmas darbības termiņš ir beidzies, tā ir spēkā līdz jaunas attīstības programmas apstiprināšanai.

Papildus tam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savā 2019.gada 5.aprīļa vēstulē pašvaldībām norādīja, ka pašvaldību attīstības programmās iekļautie investīciju plāni ir cieši saistīti ar nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos plānotajiem atbalsta pasākumiem pašvaldībām, līdz ar to aicināja pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā ņemt vērā nacionālā līmeņa lēmumus, politikas plānošanas dokumentus un to izstrādes laika grafiku.

No minētā izriet, ka Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izpildes termiņš ir pagarināms līdz brīdim, kad tiek apstiprināta jauna attīstības programma Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, ievērojot lietderības principu un rīkojoties saimnieciski ar publiskās personas finanšu līdzekļiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

Papildu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2019.gada 26.septembra lēmumam Nr.474 “Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros)”, dome 2019.gada 30.septembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza projekta iesniegumu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē. Šī gada 13.februārī domē ir saņemts projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas lēmums apstiprināt projekta iesniegumu ar nosacījumiem, kas paredz precizēt apstiprinātās Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam pielikumu “Investīciju plāns”.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu par vidēja termiņa prioritāšu un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu noteikšanu vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.pantu, un ņemot vērā Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 12.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

”5. Noteikt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim;

6. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.”;

2. Aizstāt Attīstības programmas 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2018.–2020.gadam ar Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2020.–2022.gadam, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF

Pielikuma pielikums PDF

Pielikuma pielikuma pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF