Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr. 474

protokols Nr. 13, 17. punkts

Par dalību Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Daudzfunkcionāla
dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka
labiekārtojums Ķemeros)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 5.punktu, 10.punktu un 21.panta 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.645), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība”, rīcības virziena R1.6.1. “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstība”, aktivitāti Nr.21 “Daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, prioritātes P1.8. “Konferenču tūrisma attīstība”, aktivitāti Nr.22 “Jaunu dabas tūrisma objektu izveide un esošo dabas tūrisma objektu pilnveide”, rīcības virziena R1.8.1. “Lielām konferencēm nepieciešamās infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.46 “Darījumu tūrisma attīstība”, Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.-2020.gadam mērķa AM1 “Atpūtas, rekreācijas un viesmīlības pakalpojumu pilnveidošana un kvalitātes uzlabošana” uzdevuma U.1.4. “Dabas tūrisma piedāvājuma attīstības veicināšana un popularizēšana” pasākuma P.1.4.1. “Daudzfunkcionāla interaktīva dabas tūrisma objekta izveide Ķemeros”, Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma Nr.4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” aktivitāti Nr.4.4.2 “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa” un aktivitāti Nr.4.4.3. “Ielu apgaismojuma uzstādīšana pilsētā vēl neapgaismotajās ielās”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (turpmāk - projekts).

2. Atbalstīt projekta mērķi – revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas infrastruktūras pilnveidē, kas sekmē saimniecisko darbību un tūrisma piedāvājuma attīstību, atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai un sekmēt jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

3.1. īstenoti pasākumi tematiskajā plānojumā “Ķemeru attīstības vīzija”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.243 “Par tematiskā plānojuma “Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu”, noteiktā mērķa “Attīstīta infrastruktūra un uzņēmējdarbības vide” sasniegšanai, veicinot uzņēmējdarbību piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu;

3.2. realizēta iecere par sabiedriskas ēkas – daudzfunkcionāla un interaktīva dabas tūrisma objekta izbūvi zemes gabalā Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.356 “Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu”, tai skaitā:

3.2.1. izbūvēta sabiedriska ēka 3 956.65m2 platībā, kurā paredzētas telpas komersantu saimnieciskās darbības veikšanai un jaunu darba vietu radīšanai – 2 776.56 m2 platībā, tai skaitā konferenču zāle 250 personām, telpas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un pasākumu organizēšanai, pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zāles un mācību klases izglītības procesa nodrošināšanai, un telpas pašvaldībai noteikto autonomo funkciju veikšanai, kas nepieciešamas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” darbību īstenošanai – 1 180.09 m2 platībā;

3.2.2. izbūvēta publiski pieejama infrastruktūra sabiedriskās ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai, tai skaitā jauni inženiertīkli un video novērošanas sistēmas, gājēju celiņi un veloceliņi, jaunas automašīnu stāvvietas 193 automašīnu novietošanai;

3.2.3. izbūvēta Sēravotu iela, nodrošinot alternatīvu apbraukšanas iespēju maģistrālajai Emīla Dārziņa ielai;

3.3. realizēta iecere par sabiedriski pieejamas atpūtas infrastruktūras – meža parka izbūvi zemes gabalā Tūristu ielā 17, Jūrmalā, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.357 “Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”, atjaunojot esošo gājēju celiņu un apgaismojuma tīklu, un veidojot vidi tūrisma pakalpojumu attīstībai.

4. Sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

4.1. revitalizēta degradēta teritorija – līdz 22.9122 ha platībā;

4.2. komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras – 3 līdz 4 komersanti;

4.3. jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – līdz 85 darba vietām;

4.4. no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 6.2.1.1.apakšpunktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – līdz 5 005 669.00 EUR (pieci miljoni pieci tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi).

5. Atbalstīt prognozējamo projekta darbību īstenošanas laiku - no 2016.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim (83 (astoņdesmit trīs) mēneši), tai skaitā:

5.1. projekta darbību, kas veiktas projekta idejas izstrādei, tai skaitā starptautiska metu konkursa “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros” organizēšana, pirms projekta iesnieguma izstrādes, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 30.novembrim (22 (divdesmit divi) mēneši);

5.2. projekta darbību, kas veiktas projekta iesnieguma izstrādes ietvaros un pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.maijam (30 (trīsdesmit) mēneši);

5.3. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, īstenošanas laiks no 2020.gada 1.jūnija līdz 2022.gada 31.decembrim (31 (trīsdesmit viens) mēnesis).

6. Apstiprināt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 13 196 083.07 EUR (trīspadsmit miljoni viens simts deviņdesmit seši tūkstoši astoņdesmit trīs euro un 07 centi), tai skaitā:

6.1. projekta idejas izstrādes izmaksas, tai skaitā starptautiska metu konkursa norises un detālplānojumu izstrādes izmaksas, kas veiktas 2016., 2017. un 2018.gadā un netiek iekļautas projekta iesniegumā 128 815.92 EUR (viens simts divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro un 92 centi);

6.2. projekta iesniegumā iekļautās, projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, tai skaitā būvprojektu izstrādes, būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, 13 067 267.15 EUR (trīspadsmit miljoni sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 15 centi), no tām:

6.2.1. projekta attiecināmās izmaksas 9 602 999.72 EUR (deviņi miljoni seši simti divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 72 centi), tai skaitā:

6.2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 5 005 669.00 EUR (pieci miljoni pieci tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi), tai skaitā:

6.2.1.1.1. pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums bez snieguma rezerves 4 398 038.34 EUR (četri miljoni trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīsdesmit astoņi euro un 34 centi);

6.2.1.1.2. snieguma rezerve jeb cits finansējums 607 630.66 EUR (seši simti septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un 66 centi), kas tiek priekšfinansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, atbilstoši MK noteikumu Nr.645 17.punktā noteiktajam;

6.2.1.2. valsts budžeta dotācija 155 732.76 EUR (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi euro un 76 centi);

6.2.1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 4 441 597.96 EUR (četri miljoni četri simti četrdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 96 centi), no tā:

6.2.1.3.1. publiskais līdzfinansējums 1 834 005.46 EUR (viens miljons astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši pieci euro un 46 centi), kas nepieciešamas Sēravotu ielas un meža parka labiekārtojuma izbūvei;

6.2.1.3.2. privātais līdzfinansējums 2 607 592.50 EUR (divi miljoni seši simti septiņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro un 50 centi), kas nepieciešamas komercdarbībai paredzētās ēkas jaunbūves infrastruktūras izbūvei.

6.2.2. projekta neattiecināmās izmaksas, kas tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem un ir nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai paredzētās ēkas jaunbūves infrastruktūras izbūvei 3 464 267.43 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi euro un 43 centi).

7. Citu finansējumu, kas norādīts 6.2.1.1.2.apakšpunktā, paredzēt priekšfinansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz brīdim, kad Finanšu ministrija pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi, ierosinās palielināt specifiskā atbalsta mērķa ietvaros Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieejamo, kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjomu.

8. Projekta priekšfinansējumu līdz 455 377.11 EUR (četri simti piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro un 11 centi) jeb līdz 10% (desmit procenti) no 6.2.1.1.1. un 6.2.1.2.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta.

9. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijai, atbilstoši Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” iesniegumu atlases “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās” nolikumā noteiktajam - līdz 2019.gada 30.septembrim, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF