Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 330

protokols Nr. 10, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62
“Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas
peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana” īstenošanu”

Starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, reģistrācijas Nr. 900000812928, 2019.gada 29.martā tika noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/013 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu).

Starp Domi un pilnsabiedrību “AKN” (turpmāk - Izpildītājs) 2019.gada 11.jūlijā noslēgts būvdarbu līgums Nr. 1.2-16.4.2/1019 par būvdarbu veikšanu objektā “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”, paredzot Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēku nodot ekspluatācijā līdz 2020.gada 15.jūlijam.

Domē 2020.gada 14.maijā ir saņemta Izpildītāja 2020.gada 12.maija vēstule Nr.I-18/2020 par būvdarbu termiņa pagarināšanu (Domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2020.gada 14.maijā ar Nr.1.1-37/20S-8034), kurā Izpildītājs informē Domi, ka ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020.gada 12.marta valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, Latvijā ieviesto pasākumu un ierobežojumu dēļ tiek kavēti būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu piegādes un darbu izpildes termiņi.

Domē 2020.gada 1.jūlijā ir saņemta Izpildītāja 2020.gada 25.jūnija vēstule Nr.I-36/2020 par darbu izpildes termiņa pagarināšanu (Domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2020.gada 1.jūlijā Nr.1.1-37/20S-10723), kurā Izpildītājs lūdz Domi, pagarināt Būvdarbu līguma izpildes termiņu līdz 2020.gada 17.augustam, ņemot vērā 2020.gada 11.jūnijā autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas projekta dokumentācijā, kas nepieciešams objekta nodošanai ekspluatācijā. Līdz ar to tiks veikti grozījumi Būvdarbu līgumā pagarinot darbu izpildes termiņu, kā arī tiks veikti grozījumi Vienošanās par projekta īstenošanu, pagarinot projekta īstenošanas termiņu par 6 mēnešiem, nosakot projekta darbības laiku līdz 2021.gada 28.janvārim.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam un ievērojot Vienošanās par projekta īstenošanu 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.maija līdz 2021.gada 28.janvārim (45 (četrdesmit pieci) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.maija līdz 2019.gada 28.martam (23 (divdesmit trīs) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 29.marta līdz 2021.gada 28.janvārim (22 (divdesmit divi) mēneši).”.

2. Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF