Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 333

protokols Nr. 10, 8. punkts

Par izglītības iestādes “Sākumskola „Ābelīte”” pamatizglītības programmas
īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Jūrmalas pilsētas Jaundubultu
vidusskola un izglītības iestādes “Sākumskola “Ābelīte””
reorganizēšanu par pirmsskolas izglītības iestādi
“Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde
“Ābelīte””

Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.291 ”P ar izglītības iestādes “Sākumskolas ”Ābelīte”” programmas īstenošanas vietas maiņu” (turpmāk – lēmums), kas nosaka, ka no 2020.gada 1.septembra “Sākumskola ”Ābelīte”” (turpmāk – sākumskola) 1.-4.klases un tajās īstenotās izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma”, kods 11011121 (98 izglītojamie 2019.gada 1.septembrī), īstenošana tiek nodrošināta adresē: Lielupes ielā 21, Jūrmalā.

Lielupes ielā 21, Jūrmalā atrodas Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola (turpmāk - vidusskola), kurā tiek īstenota mazākumtautību pamatizglītības programma izglītojamajiem no 1.-9.klasei - „Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma”, kods 21011121, kā arī vidusskolā īsteno izglītības programmas: „Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma” kods 31011021, „Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”, kods 21015621, un „Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām”, kods 21015421. Kopā vidusskolā izglītības programmas apgūst 342 izglītojamie (2019.gada 1.septembra dati).

Vidusskolai ir atbilstošas telpas, piemērota vide un nepieciešamā materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu sākumskolas izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma” kvalitatīvu īstenošanu.

Ņemot vērā, ka vidusskolā jau tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas, lietderīgākais un efektīvākais risinājums ir reorganizēt sākumskolu par pirmsskolas izglītības iestādi, nododot sākumskolas izglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma”, kods 11011121, īstenošanu vidusskolai, tādējādi paplašinot izglītojamajiem piedāvāto izglītības programmu izvēli, vienā izglītības iestādē nodrošinot pēctecīgu izglītības programmas apguvi izglītojamajiem no 1.klases līdz vispārējās vidējās izglītības ieguvei, kā arī nodrošinot vienotu telpu efektīvu un racionālu izmantošanu, jo sākumskola izglītības programmas īsteno divās ēkās – Lielupes ielā 21, Jūrmalā un Plūdu ielā 4A, Jūrmalā, kas viena no otras atrodas 7,6 km attālumā. Šāda attāluma esamība palielina slodzi gan sākumskolas vadībai, administrācijai, gan medicīnas un atbalsta personālam. Sākumskola no 2020.gada 1.septembra mācību procesā izmantos ar vidusskolu kopīgas telpas (sporta zāle, aktu zāle, ēdamzāle, sporta laukums, bibliotēka, ēkai pieguļošā teritorija) un būtu lietderīgi apsaimniekot visas telpas ēkā vienai izglītības iestādei.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 29.pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 4.punktu, 30.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2020.gada 9.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-22/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Reorganizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo izglītības iestādi “Sākumskola “Ābelīte”” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2911901386, nodokļu maksātāja Nr.90009251361) par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi “Ābelīte”.

2. Noteikt, ka “Sākumskolas “Ābelīte”” īstenoto pamatizglītības programmu “Pamatizglītības 1.posma (1.- 4.klase) mazākumtautību programma” (izglītības programmas kods 11011121, licence Nr.V-4440) īstenošanas funkcijas un pedagogus, kas nodrošina minētās programmas mācību satura īstenošanu, pārņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošā Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.2913901349, nodokļu maksātāja Nr.90000051561).

3. Šī lēmumā 1.punktā minēto reorganizāciju pabeigt līdz 2021.gada 31.augustam.

4. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola daļēji ir izglītības iestādes “Sākumskolas “Ābelīte”” tiesību, lietvedības, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, funkciju, cik tālu tas saistīts ar 2.punktā minētās izglītības programmas īstenošanu, un minētajā izglītības programmā uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram trīs darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā izveidot izglītības iestādes “Sākumskola “Ābelīte”” reorganizēšanas komisiju (turpmāk – komisija) piecu cilvēku sastāvā, iekļaujot šī lēmuma 2.punktā minēto iestāžu vadītājus. Komisijai līdz 2021.gada 1.jūnijam nodrošināt izglītības iestādes “Sākumskolas “Ābelīte”” pamatizglītības programmas “Pamatizglītības 1.posma (1.-4.klase) mazākumtautību programma” īstenošanas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu un bilancē esošas mantas, saistību, nodošanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājam:

6.1. koordinēt reorganizāciju un organizatorisko pasākumu veikšanu;

6.2. līdz 2021.gada 1.februārim nosūtīt Izglītības un zinātnes ministrijai “Sākumskolas “Ābelīte”” reorganizācijas saskaņošanai nepieciešamos dokumentus;

6.3. 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt Izglītības iestāžu reģistru par šī lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizāciju.

7. Uzdod Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas direktoram nodrošināt izglītības iestādes “Sākumskola “Ābelīte”” pamatizglītības programmas pēctecību, īstenošanas turpināšanu un “Sākumskolas “Ābelīte”” izglītojamo uzņemšanu Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas klasēs.

8. Uzdod “Sākumskolas “Ābelīte”” direktoram:

8.1. līdz 2021.gada 1.maijam organizēt un nodrošināt iestādes darbinieku, izglītojamo un izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu par “Sākumskolas “Ābelīte”” reorganizācijas norisi un izglītības iegūšanas turpināšanas iespējām;

8.2. uzņemot izglītojamos pamatizglītības programmās 2021./2022.mācību gadam, iesnieguma veidlapā papildus iekļaut norādi, ka vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti par lēmuma 1.punktā minēto un piekrīt izglītojamo izglītības ieguves turpināšanai Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā;

8.3. līdz 2021.gada 30.aprīlim iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei izvērtēšanai Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikuma projektu un pēc saskaņošanas virzīt to apstiprināšanai uz 2021.gada jūnija domes sēdi.

9. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi līdz 2021.gada 1.maijam publicēt informāciju par “Sākumskolas “Ābelīte”” reorganizāciju Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

10. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. un 2.punktā minētās iestādes reorganizāciju saistītie izdevumi sedzami no “Sākumskolas “Ābelīte”” finanšu līdzekļiem.

11. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

12. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punkts stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma reorganizācijas veikšanai saņemšanas.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF