Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 346

protokols Nr. 10, 24. punkts

Par būves nojaukšanu Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 27.maijā saņemts nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/2039, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 508 1502 002), Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2099, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 17.decembra vēstulē Nr.11-06.4/3021 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2020.gada 2.jūnija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/05), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 508 1502 002), Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 508 1502 002), Dzintaru prospektā 20, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF