Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 347

protokols Nr. 10, 25. punkts

Par būves nojaukšanu Pūces ielā 2, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2020.gada 27.maijā saņemts nekustamā īpašuma Pūces ielā 2, Jūrmalā, īpašnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/20S-10220, turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 017 3516 001), Pūces ielā 2, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5432, būves foto fiksācijas, apbūves plānu, bankas piekrišanu, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, būves tehnisko slēdzienu un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2020.gada 7.jūlija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/06), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 017 3516 001), Pūces ielā 2, Jūrmalā, nojaukšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 017 3516 001), Pūces ielā 2, Jūrmalā, nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF