Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 356

protokols Nr. 10, 35. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.189 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3563, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 44 m2, kopīpašuma 4400/25570 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1612 001 un kopīpašuma 4400/25570 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1612, kura kopējā platība ir 2800 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 10 600 EUR (desmit tūkstoši seši simti euro), izsoles soli 742 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 18.jūnijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075 (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 15 052 EUR (piecpadsmit tūkstoši piecdesmit divi euro), kas paaugstināta par sešiem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 9.jūnijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1060 EUR apmērā un 2020.gada 30.jūnijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 13 992 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 18.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/21), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada 18.jūnijā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 3563, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 44 m2, kopīpašuma 4400/25570 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1612 001 un kopīpašuma 4400/25570 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1612, kura kopējā platība ir 2800 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075, par pirkuma maksu 15 052 EUR (piecpadsmit tūkstoši piecdesmit divi euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF