Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 357

protokols Nr. 10, 36. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.184 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7801, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 52,4 m2, kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809 001 un kopīpašuma 5240/627740 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809, kura kopējā platība ir 5793 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 24 500 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro), izsoles soli 1715 EUR (viens tūkstotis septiņi simti piecpadsmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 17.jūnijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki un piedāvāja vienādu augstāko cenu. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar rakstiskas izsoles noteikumu 5.6.apakšpunktu dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole tika pabeigta 2020.gada 1.jūlijā. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.2 – SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075 (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 27 930 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro), kas paaugstināta par diviem izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 12.jūnijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 2 450 EUR, 2020.gada 8.jūlijā iemaksāja pirkuma maksas daļu 20 000 EUR un 2020.gada 10.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5 480 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/19) un 2020.gada 1.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/23), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūnijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 7801, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 52,4 m2, kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809 001 un kopīpašuma 5240/627740 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1809, kura kopējā platība ir 5793 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – SIA “DAIRS”, reģistrācijas Nr.40003291075, par pirkuma maksu 27 930 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF