Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 359

protokols Nr. 10, 38. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2020.gada 23.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.183 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8007, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 32,7 m2, kopīpašuma 3270/21980 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 002, tajā skaitā 3270/21980 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004 un kopīpašuma 3270/21980 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 3 600 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro), izsoles soli 360 EUR (trīs simti sešdesmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 70 EUR (septiņdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 17.jūnijā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās divi izsoles dalībnieki, kuri piedāvāja vienādu augstāko cenu. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar rakstiskas izsoles noteikumu 5.6.apakšpunktu dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole tika pabeigta 2020.gada 1.jūlijā. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.1 – SIA “DIODORUS”, reģistrācijas Nr.40003818035 (turpmāk – izsoles uzvarētājs), kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 4 680 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit euro), kas paaugstināta par trīs izsoles soļiem.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2020.gada 12.jūnijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 360 EUR apmērā un 2020.gada 8.jūlijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 4 320 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 17.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8.2-4/18) un 2020.gada 1.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/22), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūnijā notikušās dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 8007, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 32,7 m2, kopīpašuma 3270/21980 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 002, tajā skaitā 3270/21980 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004 un kopīpašuma 3270/21980 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – SIA “DIODORUS”, reģistrācijas Nr.40003818035, par pirkuma maksu 4 680 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF