Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 368

protokols Nr. 10, 47. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Jūras ielā 41/45, Jūrmalā

Valsts zemes dienests 2016.gada 20.jūlija vēstulē Nr.2-04.1/101 ir informējis Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam. Dome izvērtējot Valsts zemes dienesta vēstulē sniegto informāciju ir turpinājusi darbu un veikusi datu izvērtējumu, atlasot visas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās ēkas pēc ēku kadastra apzīmējumiem un to galvenajiem lietošanas veidiem un apbūvētās zemes vienības pēc kadastra numuriem un to nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem. Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra atzinumā (protokols Nr.1.2-30/5) noteikts pašvaldībai veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu sakārtošanu.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1602, ar kopējo platību 23641 m2, (turpmāk – Zemes vienība), atrodas:

1. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211), būves tips Viesnīcu ēkas (kods 12110101), ar kopējo platību 3102,70 m2;

2. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 002, kuras galvenais lietošanas veids ir Sporta ēkas (kods 1265), būves tips Sporta ēkas (kods 12650101), ar kopējo platību 628,50 m2;

3. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 003, kuras galvenais lietošanas veids ir Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211), būves tips Viesnīcu ēkas (kods 12110101), ar kopējo platību 258,40 m2;

4. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 004, kuras galvenais lietošanas veids ir Ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261), būves tips Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas (kods 12610102), ar kopējo platību 148,70 m2;

5. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 005, kuras galvenais lietošanas veids ir Garāžu ēkas (kods 1242), būves tips Smagās tehnikas garāžas (kods 12420101) ar kopējo platību 238,00 m2;

6. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 006, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), ar kopējo platību 17,80 m2;

7. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 007, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), ar kopējo platību 14,70 m2;

8. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 009, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), ar kopējo platību 10,20 m2;

9. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602 010, kuras galvenais lietošanas veids ir Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251), Sūkņu un kompresoru staciju ēkas (kods 12510105), ar kopējo platību 9,60 m2;

(turpmāk – Ēkas).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903).

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2006.gada 7.augustā ir akceptējusi vienkāršotās renovācijas ieceri ēkai, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1602, lit.3, Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, paredzot lietošanas veidu viesu nams.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja vai pieteikta vienkāršota atjaunošana, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 27.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosakot vairākus lietošanas mērķus, lietošanas mērķim piekrītošo platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā sniegto skaidrojumu apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir […] „Viesnīcu ēkas” […], zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). Apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir „Sporta ēkas”, zemei zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām […], nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes vienība atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P49) un Kūrorta teritorijā (TIN17).

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve(kods 0903) neatbilst NĪVKIS reģistrētajiem Ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1602, ar kopējo platību 23641 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) ar platību 19511 m2, un pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) ar platību 4130 m2.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF