Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 372

protokols Nr. 10, 51. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Jomas ielā 19, Jūrmalā

Valsts zemes dienests 2016.gada 20.jūlija vēstulē Nr.2-04.1/101 ir informējis Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam. Dome izvērtējot Valsts zemes dienesta vēstulē sniegto informāciju ir turpinājusi darbu un veikusi datu izvērtējumu, atlasot visas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās ēkas pēc ēku kadastra apzīmējumiem un to galvenajiem lietošanas veidiem un apbūvētās zemes vienības pēc kadastra numuriem un to nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem. Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra atzinumā (protokols Nr.1.2-30/5) noteikts pašvaldībai veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu sakārtošanu.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Jomas ielā 19, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2208, ar kopējo platību 1315 m2, (turpmāk – zemes vienība), atrodas:

1. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2208 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122);

2. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2208 002, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274);

3. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2208 003, kuras galvenais lietošanas veids ir Viena dzīvokļa mājas (kods 1110);

4. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2208 005, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 200 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 1115 m2 platībā.

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2016.gada 9.augustā ir izsniegusi Būvatļauju Nr.1562 esošo ēku nr. 001; 002; 003; 005 pārbūvei par daudzfunkcionālu ēku ar pamatfunkciju – viesu nams Jūrmalā, Jomas ielā 19. Ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids - Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas (kods 1211).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja vai pieteikta vienkāršota atjaunošana, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC60), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve: apbūve, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti.

Zemes vienībai iepriekš noteiktie un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 200 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 1115 m2 platībā, neatbilst Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2016.gada 9.augusta būvatļaujā paredzētajam ēkas lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Jomas ielā 19, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 2208, ar kopējo platību 1315 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 200 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 1115 m2 platībā uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF