Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 374

protokols Nr. 10, 53. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Jomas ielā 28, Jūrmalā

Valsts zemes dienests 2016.gada 20.jūlija vēstulē Nr.2-04.1/101 ir informējis Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam. Dome izvērtējot Valsts zemes dienesta vēstulē sniegto informāciju ir turpinājusi darbu un veikusi datu izvērtējumu, atlasot visas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās ēkas pēc ēku kadastra apzīmējumiem un to galvenajiem lietošanas veidiem un apbūvētās zemes vienības pēc kadastra numuriem un to nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem. Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra atzinumā (protokols Nr.1.2-30/5) noteikts pašvaldībai veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu sakārtošanu.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Jomas ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 3909, ar kopējo platību 1376 m2, (turpmāk – Zemes vienība), atrodas:

1. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3909 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Biroju ēkas (kods 1220), ar kopējo platību 653,50 m2, no kuras 579,2 m2 platība tiek izmantota Valsts ieņēmuma dienesta funkcijai;

2. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3909 003, kuras galvenais lietošanas veids ir Biroju ēkas (kods 1220), ar kopējo platību 283,10 m2;

3. ēka, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3909 006, kuras galvenais lietošanas veids ir Biroju ēkas (kods 1220), ar kopējo platību 841,20 m2, no kuras 253,7 m2 platība tiek izmantota sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” funkcijai,

(turpmāk – Ēkas).

Zemes vienībai NĪVKIS ir reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 344 m2 platībā, komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 688 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 344 m2 platībā.

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2004.gada 13.oktobrī ir izdevusi Būvatļauju Nr.45-j, administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3909 001) rekonstrukcijai Jomas ielā 28, Jūrmalā, būvniecībai. Administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3909 001) pieņemta ekspluatācijā 2004.gada 29.oktobrī Akta kods 04 01364 1300.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Noteikumu Nr.496 17.3.1.apakšpunkts noteic, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 27.1.apakšpunkts noteic, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas viena vai vairākas būves, un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosakot vairākus lietošanas mērķus, lietošanas mērķim piekrītošo platību sadala proporcionāli to ēku un telpu grupu kopējo platību attiecībai, uz kurām pamatojas lietošanas mērķa noteikšana. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 2.pielikumā sniegto skaidrojumu apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir […] „Biroju ēkas” (izņemot ēkas, kurās notiek no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības), - […], nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). Apbūvētai zemes vienībai, ja ēkā, kuras galvenais lietošanas veids ir „Biroju ēkas”, atsevišķas telpu grupas tiek izmantotas valsts un pašvaldību vajadzībām, nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Zemes vienība atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC60), kur viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir biroju ēku apbūve: apbūve, ko veido darījumu objekti un pārvaldes objekti.

Zemes vienībai iepriekš noteiktie un NĪVKIS reģistrētie lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 344 m2 platībā, komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 688 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 344 m2 platībā, daļēji neatbilst Ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Jomas ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 3909, ar kopējo platību 1376 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus no: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 344 m2 platībā, komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 688 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 344 m2 platībā uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) 731 m2 platībā un valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) 645 m2 platībā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF